Veiksmai

 • Dvidešimt Europos socialinių teisių ramsčio principų

  Europos socialinių teisių ramsčiu siekiama suteikti piliečiams naujų ir veiksmingesnių teisių, grindžiamų 20 pagrindinių principų.

 • Europos socialinių teisių ramsčio stiprinimas

  Kaip Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paragino 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį, Europos socialinių teisių ramsčio tekstą 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge įvykusiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime sąžiningo darbo ir ekonomikos augimo klausimais paskelbė Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Deklaracija rodo vieningą visų ES institucijų pritarimą socialinių teisių ramsčiu užtikrinamiems principams ir teisėms.

 • Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

  Už Europos socialinių teisių ramsčio principų ir teisių įgyvendinimą drauge atsako Europos Sąjungos institucijos, valstybės narės, socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai. Europos Sąjungos institucijos padės nustatyti ramsčio įgyvendinimo sistemą ir gaires – rengs reikiamus teisės aktus visapusiškai atsižvelgdamos į valstybių narių kompetenciją ir padėties įvairovę.

 • Pažangos stebėjimas

  Įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį padės internetinė socialinių rodiklių suvestinė, suteiksianti galimybę stebėti ES šalių tendencijas ir rezultatus.

 • Socialinės Europos ateitis

  Diskusijos apie Europos socialinį aspektą yra platesnių su Komisijos baltąja knyga dėl Europos ateities susijusių diskusijų dalis. Komisija paskelbė diskusijoms skirtą dokumentą dėl socialinio Europos aspekto. Jame dėmesys sutelkiamas į būsimus Europos visuomenių ir darbo aplinkos pokyčius ir išdėstomos įvairios mūsų kolektyvinių veiksmų galimybės.

Naujausia