Bit je europskog stupa socijalnih prava osiguravanje novih i djelotvornijih prava građanima. Stup se temelji na 20 ključnih načela, razvrstanih u tri kategorije:

  • jednake mogućnosti i pristup tržištu rada
  • pravedni radni uvjeti
  • socijalna zaštita i uključenost

 

Poglavlje I.: Jednake mogućnosti i pristup tržištu rada

1. Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

Svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i uspješno prelaziti s jednog radnog mjesta na drugo na tržištu rada.

2. Rodna jednakost

Jednako postupanje i jednake mogućnosti za žene i muškarce moraju se osigurati i poticati u svim područjima, uključujući sudjelovanje na tržištu rada, uvjete zaposlenja i napredovanje u karijeri.

Žene i muškarci imaju pravo na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.

3. Jednake mogućnosti

Bez obzira na rod, rasnu ili etničku pripadnost, vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju, svatko ima pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti u pogledu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja te pristupa robi i uslugama dostupnima javnosti. Potiču se jednake mogućnosti nedovoljno zastupljenih skupina.

4. Aktivna potpora zapošljavanju

Svaka osoba ima pravo na pravovremenu i individualno prilagođenu pomoć u poboljšavanju izgleda za zapošljavanje ili samozapošljavanje. To uključuje pravo na potporu pri traženju posla, osposobljavanju i prekvalifikaciji. Svaka osoba ima pravo na prijenos socijalne zaštite i prava na osposobljavanje kad prelazi na novo radno mjesto.

Mladi imaju pravo na kontinuirano obrazovanje, naukovanje, pripravništvo ili kvalitetnu ponudu za posao u razdoblju od četiri mjeseca nakon gubitka posla ili prekida obrazovanja.

Nezaposlene osobe imaju pravo na individualno prilagođenu, stalnu i dosljednu potporu. Dugotrajno nezaposlene osobe imaju pravo na detaljnu individualnu procjenu najkasnije 18 mjeseci od gubitka posla.

Poglavlje II.: Pravedni radni uvjeti

5. Sigurno i prilagodljivo zaposlenje

Bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanja. Potiče se prelazak na zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

U skladu sa zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima osigurava se potrebna fleksibilnost poslodavaca da se brzo prilagode gospodarskim promjenama.

Potiču se inovativni oblici zapošljavanja kojima se osiguravaju kvalitetni radni uvjeti. Potiču se poduzetništvo i samozapošljavanje. Olakšava se profesionalna mobilnost.

Sprečava se sklapanje radnih odnosa s nesigurnim radnim uvjetima, među ostalim zabranom zlouporabe nestandardnih ugovora. Probni rok trebao bi trajati razumno vrijeme.

6. Plaće

Radnici imaju pravo na pravedne plaće kojima se osigurava pristojan životni standard.

Osigurava se primjerena minimalna plaća kojom se mogu zadovoljiti potrebe radnika i njihovih obitelji u određenim nacionalnim gospodarskim i društvenim uvjetima te pristup zapošljavanju i poticaji za traženje zaposlenja. Sprečava se siromaštvo zaposlenih.

Sve se plaće utvrđuju transparentno i predvidivo u skladu s nacionalnom praksom i poštujući autonomiju socijalnih partnera.

7. Informacije o uvjetima zaposlenja i zaštita u slučaju dobivanja otkaza

Radnici imaju pravo na početku zaposlenja u pisanom obliku biti upoznati sa svojim pravima i obvezama koji proizlaze iz radnog odnosa, uključujući onima tijekom probnog roka. 

Prije dobivanja otkaza radnici imaju pravo biti upoznati s razlozima za njegovo dobivanje i mora im se dati razuman otkazni rok. Radnici imaju pravo pristupa djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, a u slučaju neopravdanog otkaza imaju pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu kompenzaciju.

8. Socijalni dijalog i uključenost radnika

Provodi se savjetovanje sa socijalnim partnerima o osmišljavanju i provedbi gospodarskih i socijalnih politika te politika zapošljavanja u skladu s nacionalnom praksom. Potiče ih se da pregovaraju o kolektivnim ugovorima i sklapaju ih u svim područjima koja su za njih relevantna poštujući svoju autonomiju i pravo na kolektivno djelovanje. Prema potrebi, sporazumi koje su sklopili socijalni partneri provode se na razini Unije i njezinih država članica.

Radnici i predstavnici radnika imaju pravo pravovremeno biti upoznati s pitanjima koja su za njih relevantna te se uključiti u raspravu o njima, osobito u pogledu prelaska, restrukturiranja i spajanja poduzeća te kolektivnog otpuštanja.

Potiče se potpora povećanju kapaciteta socijalnih partnera za promicanje socijalnog dijaloga.

9. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života

Roditelji i druge osobe koje moraju skrbiti o drugima imaju pravo na primjeren dopust, fleksibilne radne uvjete i pristup uslugama skrbi. Žene i muškarci imaju jednako pravo pristupa posebnom dopustu ili izostanku s posla kako bi ispunili svoje obveze skrbi te ih se potiče na jednakomjerno korištenje tog dopusta ili izostanka.

10. Zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okruženje te zaštita podataka

Radnici imaju pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Radnici imaju pravo na radno okruženje koje je prilagođeno njihovim profesionalnim potrebama te koje će im omogućiti da što dulje budu uključeni na tržište rada.

Radnici imaju pravo na zaštitu osobnih podataka na radnom mjestu.

Poglavlje III.: Socijalna zaštita i uključenost

11. Skrb o djeci i potpora djeci

Djeca imaju pravo na pristupačan i kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Djeca imaju pravo na zaštitu od siromaštva. Djeca u nepovoljnom položaju imaju pravo na posebne mjere za poticanje jednakih mogućnosti.

12. Socijalna zaštita

Bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici, a u usporedivim uvjetima i samozaposlene osobe, imaju pravo na primjerenu socijalnu zaštitu.

13. Prava za vrijeme nezaposlenosti

Nezaposlene osobe imaju pravo na primjerenu potporu za aktivaciju od javnih službi za zapošljavanje radi (ponovnog) uključivanja na tržište rada i primjerenu naknadu za vrijeme nezaposlenosti koja se isplaćuje u razumnom trajanju, u skladu sa svojim doprinosima i nacionalnim pravilima o ispunjavanju uvjeta za primanje naknade. Tim naknadama ne smije se destimulirati brzo ponovno zapošljavanje.

14. Minimalni dohodak

Svaka osoba koja nema dovoljno sredstava ima pravo na primjereni minimalni dohodak kojim se omogućuje dostojanstven život u svim njegovim fazama te pravo djelotvornog pristupa dobrima i uslugama kojima se takav život omogućuje. Za one koji mogu raditi minimalni bi dohodak trebalo kombinirati s poticajima za (ponovno) uključivanje na tržište rada.

15. Dohodak u starosti i starosna mirovina

Umirovljeni radnici i samozaposlene osobe imaju pravo na mirovinu koja odgovara njihovim doprinosima i čini primjeren dohodak. Žene i muškarci imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na mirovinu.

Sve starije osobe imaju pravo na resurse koji im osiguravaju dostojanstven život.

16. Zdravstvena skrb

Svaka osoba ima pravo pravovremenog pristupa kvalitetnoj preventivnoj i kurativnoj zdravstvenoj skrbi po povoljnim cijenama.

17. Uključenost osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju pravo na potporu dohotku koja im omogućuje dostojanstven život, usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu te radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama.

18. Dugotrajna skrb

Svaka osoba ima pravo na povoljne i kvalitetne usluge dugotrajne skrbi, osobito na usluge skrbi u vlastitom domu i u zajednici.

19. Stanovanje i pomoć beskućnicima

a. Onima kojima je to potrebno omogućuje se pristup kvalitetnim socijalnim stanovima ili kvalitetnoj pomoći za stanovanje.

b. Ranjive osobe imaju pravo na primjerenu pomoć i zaštitu od prisilnih deložacija.

c. Osiguravaju se primjerena skloništa i usluge za beskućnike radi promicanja njihove socijalne uključenosti.

20. Pristup osnovnim uslugama

Svaka osoba ima pravo pristupa kvalitetnim osnovnim uslugama, uključujući vodu, odvodnju, energiju, promet, financijske usluge i digitalnu komunikaciju. Potpora pristupu takvih uslugama mora biti dostupna onima kojima je potrebna.