Policy areas

Förhandlingarna omfattar tre huvudområden:

Background

EU och USA har den mest omfattande handeln i världen.

De två ekonomierna står tillsammans för cirka hälften av världens BNP och nästan en tredjedel av handelsflödena. USA är EU:s största exportmarknad.

EU exporterade varor för cirka 310 miljarder euro (2014) och tjänster för 160 miljarder euro (2013) till USA. Under 2013 var USA också den största investeraren i EU med investeringar för 1 650 miljarder euro.

Men både de tariffära och icke-tariffära hindren mellan EU och USA är fortfarande höga.

Den 14 juni 2013 gav EU-länderna enhälligt EU-kommissionen mandat att förhandla om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP) med USA.

Det är viktigt med insyn i TTIP-avtalet. De här förhandlingarna är därför de öppnaste handelsförhandlingarna hittills och kommissionen sörjer för att de förs i en anda av ömsesidigt förtroende.

EU vill skydda sina höga standarder för livsmedelssäkerhet, konsument- och miljöregler, integritet, hälso- och sjukvård, socialt skydd och kulturell mångfald. Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar behåller sin rätt att lagstifta och är nära knutna till förhandlingarna. Företag, miljögrupper, fackföreningar och konsumentorganisationer rådfrågas i vederbörlig ordning.

Förhandlingarna med USA ingår i kommissionens nya handels- och investeringsstrategi som ska bidra till en mer effektiv och ansvarsfull handelspolitik.

Objectives
  • Skapa jobb och tillväxt utan att använda offentliga medel.
  • Få fram ett större utbud av varor och tjänster.
  • Öka EU:s inflytande i världen – genom att få fram fler investeringar, fastställa höga standarder för den globala handeln och sprida våra värderingar.
  • Använda den unika möjligheten att reformera investeringsskyddet.
  • Hjälpa EU-företagen – särskilt de små och medelstora – att konkurrera utomlands.
  • Se till att handelsreglerna även omfattar energi, konkurrens och hållbar utveckling.