Policy areas

Negocjacje obejmują trzy główne obszary.

 • Lepszy dostęp do amerykańskiego rynku

  Lepszy dostęp do amerykańskiego rynku

  UE dąży do tego, aby obniżyć lub znieść opłaty celne na produkty eksportowane do Stanów Zjednoczonych, co przełoży się na duże oszczędności dla europejskich konsumentów i firm. TTIP pomoże również europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza tym mniejszym, które przy eksporcie muszą stawiać czoła skomplikowanym przepisom.

 • Wspólne ograniczanie biurokracji i kosztów

  Wspólne ograniczanie biurokracji i kosztów

  UE i USA często zachowują takie same poziomy bezpieczeństwa i jakości, np. pod względem bezpieczeństwa samochodów, w sektorze inżynierii czy w sektorze produkcji wyrobów medycznych. Jednak różnice w wymogach technicznych i procedurach kontroli są źródłem poważnych kosztów, zwłaszcza dla mniejszych firm. Bliższa współpraca między organami regulacyjnymi ułatwiłaby handel, a jednocześnie pozwoliłaby utrzymać unijne wysokie poziomy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Jeśli organy regulacyjne będą się dzielić ze sobą wiedzą specjalistyczną, pomoże to przy wprowadzaniu nowych uregulowań w takich dziedzinach jak samochody elektryczne czy nanotechnologia.

 • Prostsze i sprawiedliwsze zasady dla eksportu, importu i inwestycji

  Prostsze i sprawiedliwsze zasady dla eksportu, importu i inwestycji

  W kwestiach ochrony środowiska i norm pracy umowa ta powinna wykraczać poza wszelkie dotychczasowe uzgodnienia. UE chce współpracować z USA w sprawie tych ważnych globalnych kwestii, wspólnie zwiększać wpływ na arenie międzynarodowej i inspirować innych do odpowiedzialnego działania obejmującego wszystkie międzynarodowe łańcuchy produkcyjne.

Background

Unia Europejska i USA prowadzą ze sobą najbardziej intensywną dwustronną wymianę handlową w skali świata.

Gospodarki obu tych krajów wytwarzają razem niemal połowę całego PKB na świecie oraz generują około jednej trzeciej światowych przepływów handlowych. USA są głównym rynkiem eksportowym Europy.

UE eksportuje do Stanów Zjednoczonych towary na kwotę ok. 310 mld euro (2014 r.) oraz usługi na kwotę 160 mld euro (2013 r.). W 2013 r. USA były wiodącym inwestorem w UE – amerykańskie inwestycje wynosiły 1,650 mld euro.

Jednak nawet obecnie bariery taryfowe i pozataryfowe między UE i USA utrzymują się na wysokim poziomie.

14 czerwca 2013 r. rządy państw UE jednomyślnie udzieliły Komisji Europejskiej upoważnienia do negocjowania transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi.

Zapewnienie jak największej przejrzystości umożliwi wynegocjowanie korzystnego porozumienia TTIP. Rozmowy w jego ramach należą do najbardziej przejrzystych w historii umów handlowych. Komisja dba o to, aby negocjacje prowadzone były w duchu wzajemnego zaufania i otwartości.

UE będzie chronić swoich wysokich standardów bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, ochrony konsumentów i prywatności, ochrony zdrowia, ochrony socjalnej oraz różnorodności kulturowej. Parlament Europejski oraz rządy państw UE – których prawo do wprowadzania regulacji pozostaje bez zmian – są ściśle zaangażowane w proces negocjacji. Przedsiębiorstwa, organizacje działające na rzecz ochrony środowiska, związki zawodowe i organizacje konsumenckie są konsultowane w celu poznania ich opinii.

Negocjacje w sprawie tej umowy z USA są częścią nowej strategii handlowej i inwestycyjnej Komisji, która ma na celu prowadzenie bardziej skutecznej i odpowiedzialnej polityki handlowej.

Objectives
 • Zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego bez korzystania z pieniędzy publicznych
 • Umożliwienie dostępu do szerszej gamy towarów i usług
 • Zwiększenie znaczenia UE na świecie – przyciągając więcej inwestycji, ustanawiając wysokie standardy w handlu światowym i propagując nasze wartości
 • Wykorzystanie wyjątkowej okazji do zreformowania przepisów dotyczących ochrony inwestycji
 • Ułatwienie firmom z UE – zwłaszcza MŚP – konkurowania za granicą
 • Rozszerzenie zasad handlowych na sektor energetyczny, oraz konkurencję i zrównoważony rozwój

Dokumenty