Policy areas

Sarunas aptver trīs galvenās jomas.

Background

Starp ES un ASV noritošās divpusējās tirdzniecības apjoms ir vislielākais pasaulē.

Abas ekonomikas kopā veido apmēram pusi no pasaules IKP un pārvalda gandrīz trešdaļu no pasaules tirdzniecības plūsmām. ASV ir ES galvenais eksporta tirgus.

ES uz ASV eksportē preces apmēram 310 miljardu eiro vērtībā (2014) un pakalpojumus apmēram 160 miljardu eiro vērtībā (2013). Turklāt 2013. gadā ASV ar 1650 miljardiem eiro lielu ieguldījumu kapitālu bija ES vadošais ieguldītājs.

Taču vēl šodien ir ne mazums šķēršļu (gan tarifu, gan cita veida), kas kavē tirdzniecību starp ES un ASV.

2013. gada 14. jūnijā ES dalībvalstu valdības Eiropas Komisiju vienprātīgi pilnvaroja sarunām ar ASV par transatlantisku tirdzniecības un ieguldījumu partnerību.

Lai partnerība izdotos, tai jābūt pēc iespējas caurskatāmākai. Līdz šim vēl nevienas tirdzniecības līguma sarunas nav bijušas tik atklātas. Turklāt Komisija nodrošina, ka sarunas notiek savstarpējas uzticēšanās un atklātības garā.

ES aizsargās savus augstos standartus attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, vides un patērētāju aizsardzību, privātumu, veselības aprūpi, sociālo aizsardzību un kultūru daudzveidību. Sarunās cieši iesaistīts ir Eiropas Parlaments un ES valstu valdības, kuru likumdošanas tiesības netiek skartas. Notiek pienācīga konsultēšanās ar uzņēmumiem, vides aktīvistu grupām, arodbiedrībām un patērētāju organizācijām.

Sarunas ar ASV par šo nolīgumu ietilpst Komisijas jaunajā tirdzniecības un ieguldījumu stratēģijā, kuras mērķis ir izveidot efektīvāku un atbildīgāku tirdzniecības politiku.

Objectives
  • Radīs darbvietas un veicinās izaugsmi, netērējot publiskos līdzekļus.
  • Piedāvās plašāku preču un pakalpojumu klāstu.
  • Vairos ES ietekmi pasaulē, piesaistot vairāk ieguldījumu, nosakot augstus standartus pasaules tirdzniecībā un virzot mūsu vērtības.
  • Tiks izmantota vēl nebijusi iespēja reformēt ieguldījumu aizsardzības sistēmu.
  • Palīdzēs ES uzņēmumiem, īpaši MVU, konkurēt ārvalstu tirgos.
  • Tirdzniecības noteikumi tiks attiecināti arī uz enerģētikas, konkurences un ilgtspējīgas attīstības jomu.