Policy areas

Neuvotteluissa on kolme keskeistä osa-aluetta.

 • Helpotetaan pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille

  Helpotetaan pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille

  EU:n tavoitteena on alentaa tulleja tai poistaa ne kokonaan Yhdysvaltojen kanssa käytävästä kaupasta. Tämä tarkoittaa suuria säästöjä kansalaisille ja yrityksille EU:ssa. TTIP-sopimus myös hyödyttää varsinkin pienyrityksiä, joiden toimintaa monimutkaiset vientisäännöt ovat vaikeuttaneet.

 • Vähennetään byrokratiaa ja kustannuksia

  Vähennetään byrokratiaa ja kustannuksia

  Esimerkiksi ajoneuvot sekä lääkinnälliset ja monet muut tekniset laitteet ovat usein EU:ssa ja Yhdysvalloissa laadultaan ja turvallisuudeltaan samantasoisia. Erilaiset tekniset menettelyt voivat kuitenkin tulla erittäin kalliiksi varsinkin pienyrityksille. Sääntelyviranomaisten tiiviimpi yhteistyö helpottaisi EU:n ja Yhdysvaltojen välistä kauppaa eikä kuitenkaan heikentäisi ihmisten ja ympäristön suojelun tasoa EU:ssa. Yhteistyöstä olisi hyötyä myös silloin, kun pyritään sääntelemään esimerkiksi sähköautojen ja nanoteknologian kaltaisia uusia aloja.

 • Helpotetaan vientiä, tuontia ja investointeja

  Helpotetaan vientiä, tuontia ja investointeja

  Tavoitteena on, että TTIP-sopimuksella edistetään entistä vahvemmin ympäristönsuojelua ja oikeudenmukaisia työehtoja. EU haluaa tehdä näitä kysymyksiä koskevaa keskinäistä ja kansainvälistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ja kannustaa muita toimimaan vastuullisesti tuotantoketjun kaikissa vaiheissa.

Background

EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on maailman merkittävin kahdenvälinen kauppasuhde.

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteenlaskettu osuus maailman bruttokansantuotteesta on noin puolet ja maailman kauppavirroista lähes kolmannes. Yhdysvallat on EU:n tärkein vientimarkkina-alue.

EU vei Yhdysvaltoihin vuonna 2014 noin 310 miljardin euron arvosta tavaroita ja 160 miljardin euron arvosta palveluja. Yhdysvallat investoi vuonna 2013 EU:hun yhteensä 1 650 miljardia euroa, ja se oli EU:n suurin ulkomainen sijoittaja.

Silti EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on edelleen huomattavia tulliesteitä ja tullien ulkopuolisia kaupan esteitä.

EU-maat antoivat 14.6.2013 yksimielisesti Euroopan komissiolle valtuutuksen neuvotella Yhdysvaltojen kanssa laaja-alainen kauppa- ja investointisopimus eli transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP).

TTIP-neuvottelujen onnistuminen edellyttää mahdollisimman suurta avoimuutta. Ne ovatkin olleet aiempia kauppaneuvotteluja läpinäkyvämmät, ja komission on pitänyt huolta siitä, että keskusteluja käydään keskinäisen luottamuksen ja avoimuuden hengessä.

EU haluaa säilyttää tiukat elintarviketurvallisuutta, kuluttajansuojaa, ympäristönsuojelua, yksityisyydensuojaa, terveydenhuoltoa, sosiaaliturvaa ja kulttuurista monimuotoisuutta koskevat norminsa. Neuvotteluissa ovat tiiviisti mukana Euroopan parlamentti ja EU-maat, joiden sääntelyoikeutta ei olla vähentämässä. Niin ikään kuullaan yrityksiä, ammattiliittoja ja kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä.

TTIP-sopimusneuvottelut ovat osa komission uutta kauppa- ja investointistrategiaa, jonka tavoitteena on tehokkaampi ja vastuullisempi kauppapolitiikka.

Objectives
 • luoda työpaikkoja ja kasvua käyttämättä julkisia varoja
 • laajentaa tarjolla olevaa tavara- ja palveluvalikoimaa
 • vahvistaa EU:n vaikutusvaltaa maailmassa houkuttelemalla lisää investointeja, parantamalla maailmankaupan käytänteitä ja suojaamalla eurooppalaisia arvoja
 • hyödyntää ainutkertainen tilaisuus uudistaa investointien suojaa
 • parantaa EU:n yritysten – etenkin pk-yritysten – kilpailuasemaa ulkomailla
 • saattaa energia-ala, kilpailu ja kestävä kehitys kaupan sääntöjen piiriin

Asiakirjat