Policy areas

Läbirääkimised hõlmavad kolme peamist valdkonda.

 • Parem juurdepääs USA turule

  Parem juurdepääs USA turule

  ELi eesmärk on vähendada või kaotada tollimaksud USA suhtes, mis tähendab suurt säästu Euroopa tarbijatele ja ettevõtetele. TTIP aitab samuti Euroopa ettevõtteid, eelkõige väiksemaid ettevõtteid, kes seisavad eksportimisel silmitsi keeruliste eeskirjadega.

 • Koostöö bürokraatia ja kulude vähendamiseks

  Koostöö bürokraatia ja kulude vähendamiseks

  Erinevad tehnilised menetlused võivad (eelkõige väikeettevõtjate jaoks) kulukaks osutuda ning seepärast kehtivad ELis ja USAs sõidukite ohutuse, inseneriteaduse, meditsiiniseadmete jms puhul sageli samad ohutus- ja kvaliteeditasemed. Reguleerimisasutuste vaheline tihedam koostöö toetaks kaubandust, säilitades samal ajal ELi kõrged tervise-, ohutuse- ja keskkonnanõuded. Kui reguleerimisasutusi julgustatakse jagama oma kogemusi, aitaks see lahendada uusi regulatiivseid probleeme sellistes valdkondades nagu elektriautod või nanotehnoloogia.

 • Ekspordi, impordi ja investeeringute muutmine õiglaseks ja lihtsaks

  Ekspordi, impordi ja investeeringute muutmine õiglaseks ja lihtsaks

  See kokkulepe peaks näiteks keskkonnakaitse eeskirjade ja tööhõivestandardite osas olema ulatuslikum kui kunagi varem. EL soovib nendes olulistes üleilmsetes küsimustes teha USAga koostööd, koondada meie mõju rahvusvahelisel areenil ning innustada teisi kogu rahvusvahelise tootmisahela ulatuses vastutustundlikult käituma.

Background

ELil ja USA-l on kõige laiaulatuslikumad kahepoolsed kaubandussuhted kogu maailmas.

Mõlema majandus kokku moodustab umbes poole kogu maailma SKPst ja peaaegu ühe kolmandiku maailma kaubavoogudest. USA on ELi peamine eksporditurg.

EL ekspordib USA-sse ligikaudu 310 miljardi euro väärtuses kaupu (2014. aasta andmed) ja 160 miljardi euro eest teenuseid (2013. aasta andmed). 2013. aastal oli USA Euroopa Liitu investeerimise osas maailmas esikohal (investeeringute maht 1650 miljardit eurot).

Vaatamata sellele on tariifsed ja mittetariifsed tõkked ELi ja USA vahel jätkuvalt suured.

14. juunil 2013 andsid ELi riikide valitsused ühehäälselt Euroopa Komisjonile volitused ELi ja USA vahelise Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle läbirääkimiste pidamiseks.

TTIP tähendaks võimalikult suurt läbipaistvust. Need läbirääkimised on kõige avatum võimalus kaubandusleppe saavutamiseks. Komisjon tagab, et läbirääkimised toimuvad vastastikuse usalduse ja läbipaistvuse vaimus.

EL kaitseb oma kõrgeid norme seoses toiduohutuse, tarbijakaitse ja keskkonnakaitse eeskirjadega, isikuandmete kaitse, tervishoiu, sotsiaalkaitse ja kultuurilise mitmekesisusega. Ka Euroopa Parlament ja ELi riikide valitsused – kelle reguleerimisalane õigus jääb samaks – osalevad aktiivselt läbirääkimistes. Nõuetekohaselt konsulteeritakse ka ettevõtjate, keskkonnarühmituste, ametiühingute ja tarbijaorganisatsioonidega.

Selle lepingu üle USA-ga läbirääkimiste pidamine on osa komisoni uuest kaubandus- ja investeerimisstrateegiast, mille eesmärk on kujundada tõhusamat ja vastutustundlikumat kaubanduspoliitikat.

Objectives
 • Luua töökohti ja kiirendada majanduskasvu selleks avaliku sektori raha kasutamata
 • Võimaldada laiemat kauba- ja teenusevalikut
 • Suurendada ELi mõju maailmas, meelitades juurde investeeringuid, kehtestades kõrgemaid standardeid maailmakaubanduses ja tutvustades meie väärtusi
 • Kasutada ainulaadset võimalust investeeringute kaitse reformimiseks
 • Aidata ELi ettevõtetel – eelkõige VKEdel – konkureerida välisturul
 • Laiendada kaubanduseeskirju ka energia, konkurentsi ja kestliku arengu valdkondadesse

Dokumendid