Sidans innehåll

Politik

 • Att skapa affärsmöjligheter och arbetstillfällen

  Att skapa affärsmöjligheter och arbetstillfällen

  EU strävar efter att minska eller undanröja hinder för handeln med andra länder och regioner, vilket innebär stora besparingar för europeiska konsumenter och företag. Handelsavtal hjälper särskilt Europas småföretag, som kämpar med komplicerade regler när de vill exportera. Vart sjunde arbetstillfälle i Europa bygger på export till andra länder runtom i världen.

 • Öppen handel måste vara rättvis

  Öppen handel måste vara rättvis

  Europeiska företag och Europas allmänhet har visserligen nytta av globaliseringen, men öppen handel måste dessutom vara rättvis. Arbetstillfällen i Europa inom sådana sektorer som stål och varvsindustri har drabbats av illojal konkurrens från ”dumpad ”import, offentliga subventioner och överkapacitet i vissa tredjeländer. EU har olika instrument för att skydda den europeiska industrin mot illojal handel och sysselsättning. Dessutom anser kommissionen att EU regelbundet måste kontrollera att det har alla de verktyg som behövs för att bemöta de utmaningar som uppstår i samband med förändringarna i globaliseringen. Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med medlemsländerna för att fördjupa och driva på debatten om hur man kan förbättra ömsesidigheten inom offentlig upphandling och investeringar.

 • Tygla och tillvarata globaliseringen i linje med våra värderingar

  EU fortsätter att utveckla en balanserad, regelbaserad och progressiv handels- och investeringsagenda. Detta leder inte bara till att marknaderna med våra handelspartner öppnas för båda sidor, utan förstärker också EU:s globala inflytande i frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöskydd.

Aktuellt

Bakgrund

Rubriken på denna prioritet (En balanserad och progressiv handelspolitik för att tygla och tillvarata globaliseringen) har uppdaterats och gjorts geografiskt neutral mot bakgrund av att handelssamtalen med USA bromsats, de nya politiska förutsättningarna och den nya dynamiken i handelsförhandlingarna med andra viktiga regioner i världen. Kommissionen har tagit hänsyn till detta genom att ändra benämningen för den grupp av kommissionsledamöter som ansvarar för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar med Förenta staterna till kommissionärsgruppen för handel och globalisering.

Handelspolitiken ger EU möjlighet att forma globaliseringen enligt europeiska värderingar och intressen.

Kommissionen gör detta genom att stödja arbetet i Världshandelsorganisationen och genom förhandlingar med internationella partner. EU har nått en politisk överenskommelse med Japan, och håller på att omsätta avtalet mellan EU och Kanada i praktiken. Kommissionen fortsätter förhandlingarna med många olika partner, bland annat Mexiko och Mercosurländerna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay).

En korrekt handelspolitik innebär också att agera öppet och inkluderande. Strategin ”Handel för alla” innebär att förhandlingarna är så öppna som de någonsin har varit.

Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar är aktivt involverade i alla förhandlingar. Företag, miljöorganisationer, fackföreningar och konsumentorganisationer rådfrågas och involveras löpande.

EU upprätthåller också de positiva handelsförbindelserna med Förenta staterna. Parterna har kommit överens om att ta fram en gemensam handlingsplan om handel för att komma fram till en positiv och ambitiös agenda för den transatlantiska handeln.

Objectives
 • Stärka EU:s inflytande i världen – genom att locka till sig fler investeringar, fastställa höga standarder för den globala handeln och sprida våra värderingar
 • Skapa nya arbetstillfällen och tillväxt utan användning av offentliga medel
 • Hjälpa EU:s företag – särskilt småföretag – att konkurrera utomlands
 • Erbjuda ett bredare utbud av varor och tjänster
 • Modernisera skyddet för investeringar för att göra det mer rättvist, öppet och objektivt
 • Se till att handel och hållbar utveckling går hand i hand

Dokument