Politik

 • Att skapa affärsmöjligheter och arbetstillfällen

  Att skapa affärsmöjligheter och arbetstillfällen

  EU strävar efter att minska eller undanröja hinder för handeln med andra länder och regioner, vilket innebär stora besparingar för europeiska konsumenter och företag. Handelsavtal hjälper särskilt Europas småföretag, som kämpar med komplicerade regler när de vill exportera. Vart sjunde arbetstillfälle i Europa bygger på export till andra länder runtom i världen.

 • Öppen handel måste vara rättvis

  Öppen handel måste vara rättvis

  Europeiska företag och Europas allmänhet har visserligen nytta av globaliseringen, men öppen handel måste dessutom vara rättvis. Arbetstillfällen i Europa inom sådana sektorer som stål och varvsindustri har drabbats av illojal konkurrens från ”dumpad ”import, offentliga subventioner och överkapacitet i vissa tredjeländer. EU har olika instrument för att skydda den europeiska industrin mot illojal handel och sysselsättning. Dessutom anser kommissionen att EU regelbundet måste kontrollera att det har alla de verktyg som behövs för att bemöta de utmaningar som uppstår i samband med förändringarna i globaliseringen. Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med medlemsländerna för att fördjupa och driva på debatten om hur man kan förbättra ömsesidigheten inom offentlig upphandling och investeringar.

 • Tygla och tillvarata globaliseringen i linje med våra värderingar

  Tygla och tillvarata globaliseringen i linje med våra värderingar

  EU fortsätter att utveckla en balanserad, regelbaserad och progressiv handels- och investeringsagenda. Detta leder inte bara till att marknaderna med våra handelspartner öppnas för båda sidor, utan förstärker också EU:s globala inflytande i frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöskydd.

 • Mer transparenta förhandlingar

  Mer transparenta förhandlingar

  Transparentare handelsförhandlingar är ett mål som kommissionen ständigt strävar efter att uppnå. Transparenta och inkluderande samtal måste hållas i rätt tid med olika berörda parter och den breda allmänheten, om handelsavtalen ska vara till nytta för alla. Kommissionen förhandlar på EU:s vägnar, på uppdrag av de 28 medlemsländerna. Efter flera initiativ som kommissionen har tagit i dessa frågor genomförs de handelsförhandlingar där EU deltar redan med en hittills oöverträffad nivå av transparens. Alla förhandlingar övervakas noggrant i varje led av både medlemsländerna och Europaparlamentet. Dessutom förespråkar kommissionen en policy med öppna dörrar för alla berörda parter, företrädare för näringslivet, fackföreningar, icke-statliga organisationer och konsumentorganisationer. Kommissionsledamöter och tjänstemän med ansvar för handelsfrågor konfererar med hundratals organisationer som företräder det civila samhället samt med regeringsrepresentanter, både i Bryssel och i de nationella huvudstäderna.

Aktuellt

Bakgrund

Rubriken på den här prioriteringen (En balanserad och progressiv handelspolitik för att möta globaliseringen) har ändrats och gjorts geografiskt neutral eftersom den politiska situationen har ändrats och handelsförhandlingar med andra viktiga regioner i världen har intensifierats. Kommissionen har därför också ändrat namnet på den berörda kommissionärsgruppen till kommissionärsgruppen för handel och globalisering.

Handelspolitiken ger EU möjlighet att forma globaliseringen enligt europeiska värderingar och intressen.

Objectives
 • Öka EU:s inflytande i världen – genom att locka hit fler investeringar, fastställa höga standarder för den globala handeln och sprida våra värderingar
 • Skapa jobb och tillväxt genom välavvägda progressiva handelsavtal
 • Se till att EU:s företag och arbetstagare konkurrerar på samma villkor och motverka otillbörliga handelsmetoder
 • Hjälpa EU:s företag – särskilt småföretagen – att konkurrera utomlands
 • Främja ett bredare utbud av varor och tjänster
 • Göra skyddet för investeringar mer rättvist, inkluderande och öppet
 • Se till att handel och hållbar utveckling går hand i hand

Kommissionen stöder arbetet i Världshandelsorganisationen (WTO) och driver på för att modernisera organisationen i sina förhandlingar med internationella partner.

EU har ingått handelsavtal med 71 länder, varav 9 under Juncker-kommissionen. Två exempel är ett avtal om ekonomiskt partnerskap med Japan och ett övergripande avtal om ekonomi och handel med Kanada. EU har ratificerat avtalen med Singapore och Vietnam, nått en politisk överenskommelse med Mexiko och fortsätter förhandlingarna med många andra länder, bland annat Mercosurländerna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay).

En ny fas i handelsförbindelserna mellan EU och USA inleddes i juli 2018 då parterna enades om att stärka samarbetet och ta bort tullarna på industriprodukter.

Dokument