Oblasti politiky

 • Vytváranie obchodných príležitostí a pracovných miest

  Vytváranie obchodných príležitostí a pracovných miest

  Cieľom EÚ je znížiť alebo odstrániť prekážky obchodu s inými krajinami alebo regiónmi, čo bude znamenať značné úspory pre európskych spotrebiteľov a podniky. Obchodné dohody obzvlášť prospievajú menším európskym podnikom, ktoré pri snahe vyvážať čelia komplikovaným pravidlám. Každé siedme pracovné miesto v Európe je závislé od vývozu do iných krajín na celom svete.

 • Otvorený obchod musí byť spravodlivý

  Otvorený obchod musí byť spravodlivý

  Zatiaľ čo európskym podnikom a občanom globalizácia jasne prospieva, otvorený obchod musí byť zároveň aj spravodlivý. Európske pracovné miesta v odvetviach ako oceliarstvo alebo stavba lodí negatívne zasiahla nekalá hospodárska súťaž v podobe „dumpingového“ dovozu, verejných dotácií a nadmernej kapacity v niektorých tretích krajinách. EÚ využíva nástroje na ochranu európskych odvetví a pracovných miest pred nekalým obchodom. Komisia je navyše presvedčená, že EÚ musí pravidelne skúmať, či má k dispozícii všetky potrebné nástroje na riešenie problematiky meniacej sa tváre globalizácie. Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s členskými štátmi na prehlbovaní a zintenzívňovaní rozpravy o tom, ako posilniť reciprocitu v oblastiach verejného obstarávania a investícií.

 • Využívanie globalizácie v súlade s našimi hodnotami

  Využívanie globalizácie v súlade s našimi hodnotami

  EÚ naďalej pracuje na vyváženom a progresívnom obchodnom a investičnom programe, ktorý bude založený na pravidlách. Znamená to, že si nielen navzájom otvoríme trhy s našimi obchodnými partnermi, ale zároveň sa presadí aj globálny vplyv EÚ v otázkach ako ľudské práva, pracovné podmienky a ochrana životného prostredia.

 • Aby rokovania boli transparentnejšie

  Aby rokovania boli transparentnejšie

  Jedným z cieľov Komisie v jej neutíchajúcom úsilí je dosiahnuť väčšiu transparentnosť pri obchodných rokovaniach. Na to, aby boli obchodné dohody účinné pre každého, sú potrebné včasné, transparentné a inkluzívne rozhovory s jednotlivými zainteresovanými stranami a so širšou verejnosťou. V mene EÚ rokuje Komisia a dostala na to mandát od 28 členských štátov. V nadväznosti na viacero iniciatív, ktoré v tejto oblasti Komisia prijala, už prebieha niekoľko obchodných rokovaní, ktorých jednou zo strán je EÚ, pričom tieto rokovania sa vyznačujú bezprecedentnou úrovňou transparentnosti. Každý krok každého rokovania pozorne sledujú členské štáty a Európsky parlament. Komisia okrem toho podporuje politiku otvorených dverí pre všetky zainteresované strany, ktoré vyjadria o tematiku záujem, pre zástupcov podnikov, odborové zväzy, mimovládne organizácie či združenia spotrebiteľov. Komisári a úradníci zodpovední za oblasť obchodu sa v Bruseli a v hlavných mestách jednotlivých členských štátov stretávajú so stovkami organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť a s predstaviteľmi vlád.

Aktuality

Kontext

Názov tejto priority (Vyvážená a progresívna obchodná politika na využívanie globalizácie) bol aktualizovaný a upravený tak, aby bol z geografického hľadiska neutrálny, vzhľadom na nový politický kontext a novú dynamiku obchodných rozhovorov s ďalšími významnými regiónmi sveta. Komisia zohľadnila túto skutočnosť, keď zmenila označenie svojej skupiny komisárov pre Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo so Spojenými štátmi na skupinu komisárov pre obchod a využívanie globalizácie.

Obchodná politika poskytuje EÚ príležitosť formovať globalizáciu v súlade s európskymi hodnotami a záujmami.

Objectives
 • Posilniť vplyv EÚ vo svete tak, že sa priláka viac investícií, stanovia sa vysoké štandardy celosvetového obchodu a začnú sa šíriť hodnoty EÚ
 • Vytvoriť pracovné miesta a rast vyváženými a progresívnymi obchodnými dohodami
 • Zabezpečiť rovnaké podmienky pre európske podniky a pracovníkov proti nekalým obchodným praktikám
 • Pomôcť spoločnostiam EÚ, najmä menším podnikom, v tom, aby dokázali konkurovať v zahraničí
 • Podporiť väčší sortiment tovaru a služieb
 • Postarať sa o spravodlivejšiu, inkluzívnejšiu a transparentnejšiu ochranu investícií
 • Zabezpečiť, aby obchod a udržateľný rozvoj napredovali ruka v ruke

Komisia podporuje činnosť Svetovej obchodnej organizácie a vedie úsilie o jej modernizáciu prostredníctvom rokovaní s globálnymi partnermi.

EÚ má obchodné dohody s 71 krajinami, pričom 9 týchto dohôd vstúpilo do platnosti počas Junckerovej Komisie. Patrí sem aj Dohoda o hospodárskom partnerstve s Japonskom a Komplexná hospodárska a obchodná dohoda s Kanadou. EÚ ratifikuje dohody so Singapurom a Vietnamom, dosiahla politickú dohodu s Mexikom a pokračuje v rokovaniach s mnohými ďalšími krajinami vrátane krajín MERCOSUR (Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj).

V júli 2018 sa začala nová fáza obchodných vzťahov medzi EÚ a USA, pričom obe strany sa dohodli na posilnení spolupráce a práci na odstraňovaní existujúcich priemyselných ciel.

Dokumenty