Obszary działalności

 • Tworzenie możliwości rynkowych i miejsc pracy

  Tworzenie możliwości rynkowych i miejsc pracy

  Celem UE jest ograniczenie lub usunięcie barier w handlu z innymi krajami i regionami, które przyniosłoby duże oszczędności europejskim konsumentom i przedsiębiorstwom. Umowy handlowe są szczególnym ułatwieniem dla małych europejskich przedsiębiorstw, które przy eksporcie muszą stawiać czoła skomplikowanym przepisom. Co siódme miejsce pracy w Europie istnieje dzięki eksportowi do innych krajów na całym świecie.

 • Otwarty handel musi być sprawiedliwy

  Otwarty handel musi być sprawiedliwy

  W Europie przedsiębiorstwa i obywatele czerpią z globalizacji korzyści, ale otwarty handel musi być też sprawiedliwy. Na naszym kontynencie zatrudnienie w branżach takich jak przemysł stalowy czy stoczniowy ucierpiało na skutek nieuczciwej konkurencji ze strony importu towarów po cenach dumpingowych, dotacji publicznych i nadwyżki zdolności produkcyjnych w niektórych państwach trzecich. UE stosuje odpowiednie instrumenty, aby chronić europejski przemysł i miejsca pracy przed nieuczciwym handlem. Komisja jest też przekonana, że UE powinna systematycznie oceniać, czy ma do dyspozycji wszelkie niezbędne narzędzia do reagowania na zmieniające się wyzwania związane z globalizacją. Komisja będzie kontynuować ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby pogłębić i przyspieszyć debatę na temat sposobów zwiększenia wzajemności w dziedzinie zamówień publicznych i inwestycji.

 • Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji w zgodzie z naszymi wartościami

  UE stale pracuje nad zrównoważonym, opartym na zasadach i postępowym programem handlu i inwestycji. Jego celem jest nie tylko otwarcie rynków naszych partnerów handlowych, ale też zwiększenie wpływu UE na rozwój sytuacji na świecie w takich dziedzinach jak prawa człowieka, warunki pracy i ochrona środowiska.

Aktualności

Kontekst

Tytuł tego priorytetu (Zrównoważona i postępowa polityka handlowa w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji) został zaktualizowany i obecnie jego brzmienie jest neutralne geograficznie. Stało się tak w obliczu spowolnienia rokowań handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, nowego kontekstu politycznego oraz nowej dynamiki negocjacji handlowych z innymi ważnymi regionami na świecie. W kontekście tych zmian Komisja dokonała zmiany nazwy Grupy Komisarzy ds. Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi na Grupę Komisarzy ds. Handlu i Wykorzystania Możliwości Płynących z Globalizacji.

Polityka handlowa daje UE szansę kształtowania procesu globalizacji zgodnie z europejskimi wartościami i interesami.

W tym celu Komisja angażuje się w prace Światowej Organizacji Handlu oraz negocjacje z partnerami z całego świata. UE osiągnęła porozumienie polityczne z Japonią, a umowa między UE a Kanadą ma wkrótce wejść w życie. Komisja kontynuuje też negocjacje z wieloma partnerami, zwłaszcza z Meksykiem i krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem).

Odpowiednia polityka handlowa powinna też być przejrzysta i powinna sprzyjać włączeniu społecznemu. Dzięki strategii „Handel z korzyścią dla wszystkich” stopień przejrzystości negocjacji handlowych jest obecnie bezprecedensowy.

Parlament Europejski i rządy państw UE aktywnie uczestniczą we wszystkich procesach negocjacji, podobnie jak przedsiębiorstwa, grupy ekologiczne, związki zawodowe i organizacje konsumenckie, z którymi prowadzone są stosowne konsultacje.

UE utrzymuje też dobre stosunki handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. UE i USA zgodziły się opracować wspólny plan działania na rzecz pozytywnego i ambitnego planu w zakresie handlu transatlantyckiego.

Objectives
 • zwiększenie znaczenia UE na świecie – poprzez przyciąganie inwestycji, wyznaczanie wysokich standardów światowego handlu i propagowanie europejskich wartości;
 • zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego bez korzystania z pieniędzy publicznych;
 • ułatwienie unijnym przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym – konkurowania za granicą;
 • poszerzenie oferty towarów i usług;
 • modernizacja ochrony inwestycji w celu zwiększenia jej sprawiedliwości, przejrzystości i obiektywności;
 • zapewnienie, by handel i zrównoważony rozwój były ze sobą ściśle powiązane.

Dokumenty