Obszary działalności

 • Tworzenie możliwości rynkowych i miejsc pracy

  Tworzenie możliwości rynkowych i miejsc pracy

  Celem UE jest ograniczenie lub usunięcie barier w handlu z innymi krajami i regionami, które przyniosłoby duże oszczędności europejskim konsumentom i przedsiębiorstwom. Umowy handlowe są szczególnym ułatwieniem dla małych europejskich przedsiębiorstw, które przy eksporcie muszą stawiać czoła skomplikowanym przepisom. Co siódme miejsce pracy w Europie istnieje dzięki eksportowi do innych krajów na całym świecie.

 • Otwarty handel musi być sprawiedliwy

  Otwarty handel musi być sprawiedliwy

  W Europie przedsiębiorstwa i obywatele czerpią z globalizacji korzyści, ale otwarty handel musi być też sprawiedliwy. Na naszym kontynencie zatrudnienie w branżach takich jak przemysł stalowy czy stoczniowy ucierpiało na skutek nieuczciwej konkurencji ze strony importu towarów po cenach dumpingowych, dotacji publicznych i nadwyżki zdolności produkcyjnych w niektórych państwach trzecich. UE stosuje odpowiednie instrumenty, aby chronić europejski przemysł i miejsca pracy przed nieuczciwym handlem. Komisja jest też przekonana, że UE powinna systematycznie oceniać, czy ma do dyspozycji wszelkie niezbędne narzędzia do reagowania na zmieniające się wyzwania związane z globalizacją. Komisja będzie kontynuować ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby pogłębić i przyspieszyć debatę na temat sposobów zwiększenia wzajemności w dziedzinie zamówień publicznych i inwestycji.

 • Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji w zgodzie z naszymi wartościami

  Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji w zgodzie z naszymi wartościami

  UE stale pracuje nad zrównoważonym, opartym na zasadach i postępowym programem handlu i inwestycji. Jego celem jest nie tylko otwarcie rynków naszych partnerów handlowych, ale też zwiększenie wpływu UE na rozwój sytuacji na świecie w takich dziedzinach jak prawa człowieka, warunki pracy i ochrona środowiska.

 • Bardziej przejrzyste negocjacje

  Bardziej przejrzyste negocjacje

  Komisja stale dąży do zwiększenia przejrzystości w negocjacjach handlowych. Aby umowy handlowe zawierano z korzyścią dla wszystkich, niezbędne są terminowe, przejrzyste i pluralistyczne rozmowy z różnymi zainteresowanymi podmiotami i obywatelami. Komisja prowadzi negocjacje w imieniu UE, z upoważnienia 28 państw członkowskich. Dzięki szeregowi inicjatyw podjętych przez Komisję w tej dziedzinie negocjacje handlowe z udziałem UE już teraz cechuje bezprecedensowy poziom przejrzystości. Każdy proces negocjacyjny jest przedmiotem szczegółowej kontroli państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego na każdym etapie procedury. Komisja wspiera ponadto politykę otwartych drzwi dla wszelkich zainteresowanych podmiotów, przedstawicieli przedsiębiorstw, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i organizacji konsumenckich. Komisarze i urzędnicy odpowiedzialni za kwestie związane z handlem spotykają się z setkami organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicielami rządów w Brukseli i innych europejskich stolicach.

Aktualności

Kontekst

Nazwa tego priorytetu – Zrównoważona i postępowa polityka handlowa w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji – została zaktualizowana i obecnie jej brzmienie jest neutralne geograficznie. Stało się tak ze względu na nowy kontekst polityczny oraz nową dynamikę negocjacji handlowych z innymi ważnymi regionami na świecie. W kontekście tych zmian Komisja dokonała zmiany nazwy Grupy Komisarzy ds. Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi na Grupę Komisarzy ds. Handlu i Wykorzystania Możliwości Płynących z Globalizacji.

Polityka handlowa daje UE szansę kształtowania procesu globalizacji zgodnie z europejskimi wartościami i interesami.

Objectives
 • Zwiększenie znaczenia UE na świecie poprzez przyciąganie inwestycji, wyznaczanie wysokich standardów światowego handlu i propagowanie unijnych wartości
 • Zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego poprzez zrównoważone i postępowe umowy handlowe
 • Zapewnienie równych warunków działania dla europejskich przedsiębiorstw i pracowników chroniących przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
 • Ułatwienie unijnym przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym – konkurowania za granicą
 • Wspieranie różnorodności towarów i usług
 • Zadbanie o bardziej sprawiedliwą, włączającą i przejrzystą ochronę inwestycji
 • Zapewnienie komplementarności handlu i zrównoważonego rozwoju

Komisja angażuje się w prace Światowej Organizacji Handlu i kieruje działaniami na rzecz jej modernizacji, prowadząc negocjacje z partnerami z całego świata.

UE zawarła umowy handlowe z 71 krajami – dziewięć z tych umów zaczęło obowiązywać w trakcie kadencji Komisji Junckera. Należą do nich umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią oraz kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa z Kanadą. Obecnie UE ratyfikuje umowy z Singapurem i Wietnamem, ponadto zawarła porozumienie polityczne z Meksykiem i prowadzi negocjacje z wieloma innymi krajami, w tym z państwami MERCOSURU (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem).

W lipcu 2018 r. rozpoczął się nowy etap stosunków handlowych między UE a USA – obie strony uzgodniły, że wzmocnią współpracę i zniosą obowiązujące cła na towary przemysłowe.

Dokumenty