Obszary działalności

Aktualności

Kontekst

Nazwa tego priorytetu – Zrównoważona i postępowa polityka handlowa w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji – została zaktualizowana i obecnie jej brzmienie jest neutralne geograficznie. Stało się tak ze względu na nowy kontekst polityczny oraz nową dynamikę negocjacji handlowych z innymi ważnymi regionami na świecie. W kontekście tych zmian Komisja dokonała zmiany nazwy Grupy Komisarzy ds. Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi na Grupę Komisarzy ds. Handlu i Wykorzystania Możliwości Płynących z Globalizacji.

Polityka handlowa daje UE szansę kształtowania procesu globalizacji zgodnie z europejskimi wartościami i interesami.

Objectives
  • Zwiększenie znaczenia UE na świecie poprzez przyciąganie inwestycji, wyznaczanie wysokich standardów światowego handlu i propagowanie unijnych wartości
  • Zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego poprzez zrównoważone i postępowe umowy handlowe
  • Zapewnienie równych warunków działania dla europejskich przedsiębiorstw i pracowników chroniących przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
  • Ułatwienie unijnym przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym – konkurowania za granicą
  • Wspieranie różnorodności towarów i usług
  • Zadbanie o bardziej sprawiedliwą, włączającą i przejrzystą ochronę inwestycji
  • Zapewnienie komplementarności handlu i zrównoważonego rozwoju

Komisja angażuje się w prace Światowej Organizacji Handlu i kieruje działaniami na rzecz jej modernizacji, prowadząc negocjacje z partnerami z całego świata.

UE zawarła umowy handlowe z 71 krajami – dziewięć z tych umów zaczęło obowiązywać w trakcie kadencji Komisji Junckera. Należą do nich umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią oraz kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa z Kanadą. Obecnie UE ratyfikuje umowy z Singapurem i Wietnamem, ponadto zawarła porozumienie polityczne z Meksykiem i prowadzi negocjacje z wieloma innymi krajami, w tym z państwami MERCOSURU (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem).

W lipcu 2018 r. rozpoczął się nowy etap stosunków handlowych między UE a USA – obie strony uzgodniły, że wzmocnią współpracę i zniosą obowiązujące cła na towary przemysłowe.

Dokumenty