Beleidsterreinen

 • Kansen creëren voor het bedrijfsleven en werkgelegenheid scheppen

  Kansen creëren voor het bedrijfsleven en werkgelegenheid scheppen

  De EU streeft ernaar belemmeringen voor de handel met andere landen en regio’s te verminderen of weg te nemen, hetgeen grote besparingen voor de Europese consumenten en bedrijven kan opleveren. Handelsovereenkomsten komen vooral ten goede aan kleine Europese ondernemingen die worden geconfronteerd met ingewikkelde voorschriften wanneer zij willen exporteren. Een op de zeven banen in Europa wordt ondersteund door de wereldwijde uitvoer.

 • Open handel moet eerlijk zijn

  Open handel moet eerlijk zijn

  De Europese bedrijven en burgers profiteren van de mondialisering, maar open handel moet wel eerlijk zijn. Europese banen in onder meer de staal- en scheepsbouwsector zijn het slachtoffer geworden van oneerlijke concurrentie door invoer met dumping, overheidssubsidies en overcapaciteit van sommige derde landen. De EU maakt gebruik van instrumenten om Europese bedrijfstakken en banen tegen oneerlijke handel te beschermen. Bovendien is de Commissie van mening dat de EU regelmatig moet nagaan of zij beschikt over alle instrumenten om de uitdagingen van het veranderende landschap van de mondialisering het hoofd te bieden. De Commissie zal nauw met de lidstaten blijven samenwerken aan de verdieping en voortzetting van het debat over de vraag hoe de wederkerigheid op het gebied van openbare aanbestedingen en investeringen kan worden verbeterd.

 • De mondialisering in goede banen leiden in overeenstemming met onze waarden

  De EU blijft werken aan een evenwichtige, op regels gebaseerde en geleidelijke handels- en investeringsagenda. Dit zorgt niet alleen voor wederzijdse opening van de markten met onze handelspartners, maar vergroot ook de wereldwijde invloed van de EU op gebieden als mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieubescherming.

Nieuws

Achtergrond

De titel van deze prioriteit (Een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid om de mondialisering in goede banen te leiden) is geactualiseerd en geografisch neutraal gemaakt in verband met de vertragingen in de handelsbesprekingen met de VS, de nieuwe politieke context en de nieuwe dynamiek in de handelsbesprekingen met andere belangrijke regio’s van de wereld. De Commissie heeft zich aan deze realiteit aangepast door de naam van de "groep commissarissen voor het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen met de Verenigde Staten" te wijzigen in "groep commissarissen voor handel en het in goede banen leiden van de mondialisering".

Handelsbeleid maakt het voor de EU mogelijk om vorm te geven aan de mondialisering op basis van Europese waarden en belangen.

De Commissie doet dit door de werkzaamheden van de Wereldhandelsorganisatie te ondersteunen en door middel van onderhandelingen met partners in de hele wereld. De EU heeft politieke overeenstemming bereikt met Japan, en staat op het punt om de overeenkomst tussen de EU en Canada in werking te laten treden. De Commissie blijft onderhandelen met veel partners, met name Mexico en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay).

Het werken aan een goed handelsbeleid betekent ook transparantie en inclusiviteit. De strategie "Handel voor iedereen" heeft ertoe geleid dat de handelsonderhandelingen opener zijn dan ooit.

Het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen worden nauw betrokken bij alle onderhandelingen. Het bedrijfsleven, milieuorganisaties, vakbonden en consumentenorganisaties worden naar behoren geraadpleegd en bij de onderhandelingen betrokken.

De EU houdt ook vast aan de bestaande positieve handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten. Beide partijen hebben afgesproken te werken aan een gezamenlijk actieplan inzake handel voor wat een positieve en ambitieuze agenda voor de trans-Atlantische handel moet zijn.

Objectives
 • De invloed van de EU in de wereld vergroten— door meer investeringen aan te trekken, strenge normen voor de wereldhandel vast te stellen en onze waarden uit te dragen
 • Het creëren van banen en groei zonder overheidsgeld
 • EU-bedrijven — met name kleinere bedrijven — helpen om concurrerend te zijn in het buitenland
 • Een grotere verscheidenheid aan goederen en diensten aanbieden
 • De bescherming van investeringen moderniseren om die eerlijker, transparanter en objectiever te maken
 • Ervoor zorgen dat handel en duurzame ontwikkeling samengaan

Stukken