Politikas jomas

 • Darījumdarbības iespēju un darbvietu radīšana

  Darījumdarbības iespēju un darbvietu radīšana

  ES mērķis ir samazināt vai atcelt šķēršļus tirdzniecībai ar citām valstīm un reģioniem – tas nozīmē ievērojamus ietaupījumus patērētājiem un uzņēmumiem Eiropā. Tirdzniecības nolīgumi īpaši palīdz mazajiem Eiropas uzņēmumiem, kas saskaras ar sarežģītiem noteikumiem, ja vēlas eksportēt. Eksports uz citām valstīm visā pasaulē nodrošina vienu no katrām septiņām darbvietām Eiropā.

 • Atvērtai tirdzniecībai jābūt godīgai

  Atvērtai tirdzniecībai jābūt godīgai

  Lai arī Eiropas uzņēmumi un iedzīvotāji gūst labumu no globalizācijas, atvērtai tirdzniecībai jābūt arī godīgai. Eiropas darbvietas tādās nozarēs kā tērauda rūpniecība un kuģubūve ir negatīvi ietekmējusi negodīga konkurence, ko rada imports par dempinga cenām, publiskā sektora subsīdijas un jaudas pārpalikums dažās trešās valstīs. ES izmanto instrumentus, lai pasargātu Eiropas rūpniecības nozares un darbvietas pret negodīgu tirdzniecību. Turklāt Komisija uzskata, ka ES ir regulāri jāizvērtē, vai tās rīcībā ir visi nepieciešamie instrumenti, lai reaģētu uz izaicinājumiem, kurus rada globalizācijas mainīgā vide. Komisija turpinās cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai padziļinātu un virzītu tālāk diskusijas par to, kā stiprināt savstarpīgumu publiskā iepirkuma un ieguldījumu jomā.

 • Globalizācijas izmantošana saskaņā ar mūsu vērtībām

  ES turpina izstrādāt līdzsvarotu, uz noteikumiem balstītu un progresīvu tirdzniecības un ieguldījumu programmu. Tas ne tikai abpusēji ar mūsu tirdzniecības partneriem atver tirgus, bet arī vairo ES ietekmi pasaulē tādos jautājumos kā cilvēktiesības, darba apstākļi un vides aizsardzība.

Jaunumi

Konteksts

Šīs prioritātes nosaukums (Līdzsvarota un progresīva tirdzniecības politika globalizācijas izmantošanai)  aktualizēts un formulēts ģeogrāfiski neitrāli, ņemot vērā tirdzniecības sarunu ar Amerikas Savienotajām Valstīm palēnināšanos, jauno politisko kontekstu un jauno dinamiku tirdzniecības sarunās ar citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem. Komisija šo jauno realitāti ir ņēmusi vērā arī, nosaucot Komisijas locekļu grupu transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības ar ASV jautājumos par “Komisijas locekļu grupu tirdzniecības un globalizācijas iespēju izmantošanas jautājumos”.

Tirdzniecības politika dod ES iespēju veidot globalizāciju atbilstoši Eiropas vērtībām un interesēm.

Komisija to veic, atbalstot procesus Pasaules Tirdzniecības organizācijā un risinot sarunas ar partneriem visā pasaulē. ES ir panākusi politisku vienošanos ar Japānu un ir tuvu tam, lai stātos spēkā ES un Kanādas nolīgums. Komisija turpina sarunas ar daudziem partneriem, jo īpaši Meksiku un Mercosur valstīm (Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju).

Pareiza tirdzniecības politikas darbība nozīmē arī pārredzamību un iekļaušanu. Stratēģija “Tirdzniecība visiem” nozīmē, ka tirdzniecības sarunu atvērtība šobrīd ir vēl nebijušā līmenī.

Visās sarunās ir cieši iesaistīts Eiropas Parlaments un ES valstu valdības. Notiek pienācīga apspriešanās ar uzņēmumiem, vides aktīvistu grupām, arodbiedrībām un patērētāju organizācijām, un tiek nodrošināta to iesaiste.

ES arī saglabā pozitīvās tirdzniecības attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Abas puses ir vienojušās strādāt pie kopīga rīcības plāna attiecībā uz tirdzniecību, kam būtu jākļūst par pozitīvu un vērienīgu transatlantiskās tirdzniecības programmu.

Objectives
 • Palielināt ES ietekmi pasaulē, piesaistot vairāk ieguldījumu, nosakot augstus standartus pasaules tirdzniecībā un paužot mūsu vērtības
 • Radīt darbvietas un veicināt izaugsmi, netērējot publiskos līdzekļus
 • Palīdzēt ES uzņēmumiem, īpaši mazākiem uzņēmumiem , konkurēt ārvalstu tirgos
 • Piedāvāt plašāku preču un pakalpojumu klāstu
 • Modernizēt ieguldījumu aizsardzību, lai padarītu to taisnīgāku, pārredzamāku un objektīvāku
 • Nodrošināt, ka tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība iet roku rokā

Dokumenti