Politikos sritys

 • Kurti verslo galimybes ir darbo vietas

  Kurti verslo galimybes ir darbo vietas

  ES siekia mažinti ar naikinti prekybos su kitomis šalimis ar regionais kliūtis, kad būtų sutaupyta daug Europos vartotojų ir bendrovių lėšų. Prekybos susitarimai ypač parankūs Europos mažesnėms bendrovėms, kurios norėdamos eksportuoti susiduria su sudėtingomis taisyklėmis. Kas septinta darbo vieta Europoje sukurta dėl eksportoį kitas pasaulio šalis.

 • Atvira prekyba turi būti sąžininga

  Atvira prekyba turi būti sąžininga

  Europos verslui ir piliečiams globalizacija naudinga, tačiau atvira prekyba privalo būti ir sąžininga. Tokiose Europos pramonės srityse, kaip plieno ar laivų statybos, neigiamą poveikį darbo vietoms daro kai kurių trečiųjų šalių importas dempingo kainomis, valstybinės dotacijos ir pajėgumų perteklius. ES taiko priemones, skirtas apsaugoti nuo nesąžiningos prekybos Europos pramonę ir darbo vietas. Be to, Komisija laikosi nuomonės, kad ES turi reguliariai įvertinti, ar ji turi visas priemones, kad galėtų išspręsti problemas kintančioje globalizacijos aplinkoje. Komisija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, aktyviai tęs gilias diskusijas apie tai, kaip stiprinti abipusiškumo principą viešųjų pirkimų ir investicijų srityse.

 • Globalizacijos kontrolė laikantis mūsų vertybių

  ES toliau plėtoja pusiausvyra, taisyklėmis ir pažanga grindžiamą prekybos ir investicijų darbotvarkę. Ja ne tik abipusiškai su mūsų prekybos partneriais atveriamos rinkos, bet ir didinama ES pasaulinė įtaka tokiose srityse, kaip žmogaus teisės, darbo sąlygos ir aplinkosauga.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Šio prioriteto pavadinimas (Subalansuota ir pažangi globalizacijos kontrolei tinkama prekybos politika)  buvo pakeistas į geografiniu požiūriu neutralesnį pavadinimą, atsižvelgiant į derybų dėl prekybos su JAV sulėtėjimą, naują politinę aplinką ir iš naujo pagyvėjusias prekybos derybas su kitais svarbiais pasaulio regionais. Atsižvelgdama į tai, Komisija pakeitė Komisijos narių grupės transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės su JAV reikalams pavadinimą į Komisijos narių grupę prekybos ir globalizacijos kontrolės reikalams.

Prekybos politika suteikia ES galimybių formuoti globalizacijos procesąvadovaujantis Europos vertybėmis ir interesais.

Komisija tai atlieka remdama Pasaulio prekybos organizacijos veiklą ir per derybas su pasauliniais partneriais. ES pasiekė politinį susitarimą su Japonija, o netrukus įsigalios ES ir Kanados susitarimas. Komisija toliau tęsia derybas su daugeliu partnerių, visų pirma su Meksika ir MERCOSUR šalimis (Argentina, Brazilija, Paragvajumi ir Urugvajumi).

Vykdyti teisingą prekybos politiką taip pat reiškia užtikrinti skaidrumą ir įtraukumą. Įgyvendinant strategiją „Prekyba visiems“ , derybos dėl prekybos susitarimų dabar vykdomos atviriau negu bet kada anksčiau.

Europos Parlamentas ir ES vyriausybės aktyviai dalyvauja visose derybose. Konsultuojamasi su verslo įmonėmis, aplinkos, profesinėmis ir vartotojų organizacijomis, jos įtraukiamos į derybas.

Be to, ES toliau palaiko draugiškus prekybos santykius su Jungtinėmis Valstijomis. Abi šalys susitarė parengti bendrą prekybos srities veiksmų planą, kuris turėtų tapti teigiama, plataus užmojo transatlantinės prekybos darbotvarke.

Objectives
 • Didinti ES įtaką pasaulyje pritraukiant daugiau investicijų, nustatant aukštus pasaulinės prekybos standartus ir skleidžiant mūsų vertybes
 • Nenaudojant viešųjų lėšų, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą
 • Padėti ES įmonėms, visų pirma mažesnėms verslo įmonėms, konkuruoti užsienyje
 • Siūlyti platesnį prekių ir paslaugų pasirinkimą
 • Modernizuoti investicijų apsaugą, kad ji būtų sąžiningesnė, skaidresnė ir objektyvesnė
 • Užtikrinti, kad prekyba ir darnus vystymasis būtų dvi to paties medalio pusės

Dokumentai