Politikos sritys

 • Kurti verslo galimybes ir darbo vietas

  Kurti verslo galimybes ir darbo vietas

  ES siekia mažinti ar naikinti prekybos su kitomis šalimis ar regionais kliūtis, kad būtų sutaupyta daug Europos vartotojų ir bendrovių lėšų. Prekybos susitarimai ypač parankūs Europos mažesnėms bendrovėms, kurios norėdamos eksportuoti susiduria su sudėtingomis taisyklėmis. Kas septinta darbo vieta Europoje sukurta dėl eksportoį kitas pasaulio šalis.

 • Atvira prekyba turi būti sąžininga

  Atvira prekyba turi būti sąžininga

  Europos verslui ir piliečiams globalizacija naudinga, tačiau atvira prekyba privalo būti ir sąžininga. Tokiose Europos pramonės srityse, kaip plieno ar laivų statybos, neigiamą poveikį darbo vietoms daro kai kurių trečiųjų šalių importas dempingo kainomis, valstybinės dotacijos ir pajėgumų perteklius. ES taiko priemones, skirtas apsaugoti nuo nesąžiningos prekybos Europos pramonę ir darbo vietas. Be to, Komisija laikosi nuomonės, kad ES turi reguliariai įvertinti, ar ji turi visas priemones, kad galėtų išspręsti problemas kintančioje globalizacijos aplinkoje. Komisija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, aktyviai tęs gilias diskusijas apie tai, kaip stiprinti abipusiškumo principą viešųjų pirkimų ir investicijų srityse.

 • Globalizacijos kontrolė laikantis mūsų vertybių

  Globalizacijos kontrolė laikantis mūsų vertybių

  ES toliau plėtoja pusiausvyra, taisyklėmis ir pažanga grindžiamą prekybos ir investicijų darbotvarkę. Ja ne tik abipusiškai su mūsų prekybos partneriais atveriamos rinkos, bet ir didinama ES pasaulinė įtaka tokiose srityse, kaip žmogaus teisės, darbo sąlygos ir aplinkosauga.

 • Užtikrinti didesnį derybų skaidrumą

  Užtikrinti didesnį derybų skaidrumą

  Komisija nuolat stengiasi užtikrinti skaidresnes prekybos derybas. Kad prekybos susitarimai būtų visiems naudingi, derybos su įvairiais suinteresuotaisiais veikėjais ir plačiąja visuomene turi būti vedamos laiku, skaidriai ir įtraukiai. Komisija turi 28 valstybių narių įgaliojimus ir derasi ES vardu. Šioje srityje pritaikius keletą Komisijos iniciatyvų, prekybos derybos, kuriose dalyvauja ES, jau dabar pasižymi beprecedenčiu skaidrumo lygiu. Kiekvieną derybų žingsnį atidžiai stebi valstybės narės ir Europos Parlamentas. Be to, Komisija skatina suinteresuotosioms šalims, verslo atstovams, profesinėms sąjungoms, nevyriausybinėms ar vartotojų organizacijoms taikyti atvirų durų politiką. Komisijos nariai ir prekybos pareigūnai Briuselyje ir valstybių narių sostinėse susitinka su šimtais pilietinės visuomenės organizacijų ir vyriausybės atstovų.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Šio prioriteto pavadinimas – Subalansuota ir pažangi globalizacijai suvaldyti skirta prekybos politika – buvo atnaujintas ir tapo geografiškai neutralus atsižvelgiant į naujas politines aplinkybes ir naują prekybos derybų su kitais svarbiais pasaulio regionais dinamiškumą. Komisijai į tai atsižvelgė pakeisdama Komisijos narių grupės transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės su JAV reikalams pavadinimą į Komisijos narių grupę prekybos ir globalizacijos kontrolės reikalams.

Prekybos politika suteikia ES galimybę formuoti globalizaciją pagal Europos vertybes ir interesus.

Objectives
 • Didinti ES įtaką pasaulyje pritraukiant daugiau investicijų, nustatyti aukštus pasaulinės prekybos standartus ir skleisti ES vertybes
 • Kurti darbo vietas ir skatinti augimą sudarant subalansuotus, progresyvius prekybos susitarimus
 • Užtikrinti vienodas sąlygas Europos įmonėms ir darbuotojams apsaugant nuo nesąžiningos prekybos praktikos
 • Padėti ES įmonėms, visų pirma mažesnėms įmonėms, konkuruoti užsienyje
 • Remti galimybes įsigyti įvairesnių prekių ir paslaugų
 • Užtikrinti, kad investicijų apsauga būtų teisingesnė, įtraukesnė ir skaidresnė
 • Užtikrinti, kad prekyba ir darnus vystymasis vienas kitą papildytų

Komisija remia Pasaulio prekybos organizacijos veiklą ir skatina jos modernizavimą, dėl kurio ji derasi su pasauliniais partneriais.

ES yra sudariusi prekybos susitarimus su 71 šalimi, 9 iš šių susitarimų buvo įgyvendinti dirbant J.-C. Junckerio vadovaujamai Komisijai. Tai apima ekonominės partnerystės susitarimą su Japonija ir išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą su Kanada. ES ratifikavo susitarimus su Singapūru ir Vietnamu, pasiekė politinį susitarimą su Meksika ir veda derybas su daugeliu kitų šalių, įskaitant MERCOSUR (Argentina, Brazilija, Paragvajus, Urugvajus).

2018 m. liepos mėn. pradėtas naujas ES ir JAV prekybos santykių etapas, kuriame abi šalys susitarė stiprinti bendradarbiavimą ir siekti panaikinti esamus pramonės tarifus.

Dokumentai