Réimsí beartais

Cuimsítear trí réimse sa chaibidlíocht seo.

 • Creating business opportunities and jobs

  Creating business opportunities and jobs

  The EU aims to lower or remove barriers to trade to other countries and regions, meaning big savings for European consumers and companies. Trade agreements especially help Europe's smaller companies who face complicated rules when wanting to export. One in seven jobs in Europe are supported by exports to other countries around the world.

 • Open trade must be fair

  Open trade must be fair

  While European businesses and citizens benefit from globalisation, open trade must also be fair. European jobs in industries such as steel or shipbuilding have been hurt by unfair competition from ‘dumped’ imports, public subsidies and overcapacity in some third countries. The EU uses instruments to shield European industries and jobs against unfair trade. Furthermore, the Commission believes that the EU needs to regularly assess whether it has all the tools to respond to the challenges of the changing landscape of globalisation. The Commission will continue working closely with the Member States to deepen and take forward the debate on how to enhance reciprocity in the fields of public procurement and investment.

 • Harnessing globalisation in line with our values

  The EU is continuing to develop a balanced, rules-based and progressive trade and investment agenda. This not only mutually opens markets with our trade partners but also enhances the EU's global influence on issues like human rights, working conditions and environmental protection.

An scéala is déanaí

Cúlra

Is é an caidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá an caidreamh déthaobhach trádála is mó ar domhan.

Thart ar leath d'OTI an domhain is ón dá gheilleagar sin a thagann sé mar aon le beagnach trian de shreabhadh trádála an domhain. Is iad na Stáit Aontaithe an margadh easpórtála is mó atá ag an Aontas.

Easpórtálann an tAontas thart ar luach €310 billiún earraí (2014) agus luach €160 billiún seirbhísí (2013) chuig na Stáit. In 2013 rinne na Stáit Aontaithe luach €1,650 billiún stoc a infheistiú san Aontas, luach stoc is mó ná mar atá ag aon tír eile.

Ar a shon sin, tá bacainní arda taraifí agus neamhtharaifí idir an tAontas agus na Stáit Aontaithe anuas go dtí ár lá féin.

An 14 Meitheamh 2013, thug rialtais náisiúnta na mBallstát d'aon toil sainordú don Choimisiún Eorpach Comhpháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta leis na Stáit Aontaithe a chaibidliú.

Má táthar chun TTIP sásúil a chaibidliú ní foláir tabhairt faoi ar an tslí is trédhearcaí is féidir. Ní dhearnadh caibidlíocht trádála riamh roimhe seo a bhí chomh hoscailte le caibidlíocht TTIP. Rud eile, tá deimhin á dhéanamh de ag an gCoimisiún go ndéanfar an idirbheartaíocht uile le teann muinín fhrithpháirteach agus trédhearcachta.

Cosnóidh an tAontas na hardchaighdeáin atá aige i dtaca le sábháilteacht bia, rialacha tomhaltais agus comhshaoil, príobháideachas, cúram sláinte, cosaint shóisialta agus éagsúlacht chultúrtha. Tá Parlaimint na hEorpa agus rialtais na mBallstát sáite go mór sa chaibidlíocht ach ní chuirfidh sin isteach ar a gcearta chun rialú a dhéanamh. De réir mar is cuí, téitear i gcomhairle le gnólachtaí, grúpaí comhshaoil, ceardchumainn agus eagraíochtaí tomhaltóirí.

Tá an chaibidlíocht faoin gcomhaontú seo leis na Stáit Aontaithe ina cuid de straitéis nua trádála agus infheistíochta an Choimisiúin, arb é is aidhm di beartas trádála níos éifeachtaí agus níos freagraí a chur i bhfeidhm.

Objectives
 • Poist agus fás a chruthú gan dul ar iontaoibh cistí poiblí chuige
 • Raon níos leithne d'earraí agus de sheirbhísí a éascú
 • Tionchar an Aontais Eorpaigh ar imeachtaí domhanda a leathnú trí bhreis infheistíochta a mhealladh chuige, trí chaighdeáin níos airde i dtaca le trádáil dhomhanda a shocrú agus trínár luachanna a scaipeadh
 • An deis gan diongbháil seo a thapú chun athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras cosanta infheistíochtaí
 • Cuidiú le gnólachtaí de chuid an Aontais – go mór mór le FBManna – agus iad i mbun iomaíochta thar lear
 • Rialacha trádála a leathnú chun go gcumhdófar leo freisin réimsí an fhuinnimh, na hiomaíochta agus na forbartha inbhuanaithe

Cáipéisí