Poliitikavaldkonnad

 • Ärivõimaluste ja töökohtade loomine

  Ärivõimaluste ja töökohtade loomine

  ELi eesmärk on muude riikide ja piirkondadega kauplemist häirivaid kaubandustõkkeid vähendada või need kaotada. See aitaks Euroopa tarbijatel ja ettevõtetel palju raha kokku hoida. Kaubanduslepingutest saavad kasu eelkõige väiksemad Euroopa ettevõtted, kes peavad ekspordi puhul toime tulema keerukate eeskirjadega. Üks seitsmest töökohast Euroopas sõltub ekspordist teistesse maailma riikidesse.

 • Avatud kaubandus peab olema õiglane

  Avatud kaubandus peab olema õiglane

  Kuigi üleilmastumine toob Euroopa ettevõtetele ja elanikele kasu, tuleb samuti tagada, et avatud kaubandus oleks õiglane. Euroopas on näiteks terase- ja laevaehitussektoriga seotud töökohti negatiivselt mõjutanud ebaaus konkurents, mis tuleneb dumpinguhinnaga impordist, riiklikest toetustest ja liigsest tootmisvõimsusest teatavates kolmandates riikides. EL kaitseb Euroopa ettevõtteid ja töökohti ebaausa kaubanduse eest. Komisjon on veendunud, et EL peab korrapäraselt hindama, kas tema käsutuses on kõik vahendid, mida on vaja toimetulekuks üleilmastumise muutuvate oludega. Komisjon jätkab tihedat koostööd liikmesriikidega, et süvendada ja edendada arutelu selle üle, kuidas tuleks tugevdada vastastikust kasu avalike hangete ja investeeringute valdkonnas.

 • Üleilmastumise ohjamine kooskõlas meie väärtustega

  EL jätkab tasakaalustatud, eeskirjadel põhineva ja edumeelse kaubandus- ja investeerimiskava väljatöötamist. See aitab ELil ja tema kaubanduspartneritel vastastikku turud avada ning suurendab samas ELi üleilmset mõju sellistes valdkondades nagu inimõigused, töötingimused ja keskkonnakaitse.

Viimati lisatud

Taust

Selle prioriteedi pealkirja (Tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika üleilmastumise ohjamiseks) on ajakohastatud ja see on muudetud geograafiliselt neutraalseks, arvestades USAga peetavate kaubandusläbirääkimiste aeglustumist ning maailma muude oluliste piirkondadega peetavate kaubandusläbirääkimiste uut dünaamikat. Samal põhjusel nimetas komisjon Ameerika Ühendriikidega Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse teemat käsitleva volinikerühma nüüd ümber kaubanduse ja üleilmastumise ohjamise volinikerühmaks.

EL saab kaubanduspoliitika kaudu kujundada üleilmastumist kooskõlas Euroopa väärtuste ja huvidega.

Sel otstarbel toetab komisjon Maailma Kaubandusorganisatsiooni tööd ja peab läbirääkimisi partneritega üle kogu maailma. EL on jõudnud poliitilisele kokkuleppele Jaapaniga ning peagi jõustub ELi ja Kanada vaheline kaubandusleping. Komisjon jätkab läbirääkimisi paljude partneritega, sealhulgas Mehhiko ja Mercosuri riikidega (Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay).

Kaubanduspoliitika peab olema läbipaistev ja kaasav. Strateegia „Kaubandus kõigile“ tulemusena on kaubandusläbirääkimised nüüd avatumad kui eales varem.

Euroopa Parlament ja ELi liikmesriikide valitsused on tihedalt seotud kõigi läbirääkimistega. Ettevõtete, keskkonnakaitseorganisatsioonide, ametiühingute ja tarbijaorganisatsioonidega konsulteeritakse nõuetekohaselt ning nad kaasatakse läbirääkimistesse.

EL säilitab ka positiivseid kaubandussuhteid Ameerika Ühendriikidega. Mõlemad pooled on nõustunud ühiselt tegutsema positiivse ja ambitsioonika kaubandustegevuskava koostamise nimel.

Objectives
 • Suurendada ELi mõju maailmas, meelitades ligi rohkem investeeringuid, rakendades maailmakaubanduse puhul rangeid standardeid ja edendades oma väärtusi.
 • Luua töökohti ja kiirendada majanduskasvu avaliku sektori vahendeid kasutamata.
 • Aidata ELi ettevõtetel – eelkõige väiksematel ettevõtetel – konkureerida välisturul.
 • Pakkuda laiemat kauba- ja teenusevalikut.
 • Ajakohastada investeeringute kaitset, et muuta see õiglasemaks, läbipaistvamaks ja objektiivsemaks.
 • Tagada, et kaubandus ja säästev areng käivad käsikäes.

Dokumendid