Poliitikavaldkonnad

 • Ärivõimaluste ja töökohtade loomine

  Ärivõimaluste ja töökohtade loomine

  Iga seitsmes töökoht Euroopas sõltub ekspordist teistesse maailma riikidesse. ELi eesmärk on vähendada ja kõrvaldada kaubandustõkkeid ELi ning teiste riikide ja piirkondade vahel. See tähendab suurt kokkuhoidu Euroopa tarbijate ja ettevõtjate jaoks. Kaubanduslepingud aitavad Euroopa väiksemaid ettevõtjaid, kelle ekspordivõimalusi piiravad keerulised kaubanduseeskirjad.

 • Avatud kaubandus peab olema aus

  Avatud kaubandus peab olema aus

  EL aitab kaitsta Euroopa ettevõtteid ja töökohti ebaausa kaubanduse eest. EL hoolitseb järjekindlalt selle eest, et tema käsutuses oleksid kõik võimalikud vahendid globaliseerumisega kaasnevate probleemide lahendamiseks.

 • Üleilmastumise ohjamine kooskõlas ELi väärtustega

  Üleilmastumise ohjamine kooskõlas ELi väärtustega

  EL hoolitseb pidevalt selle eest, et kaubandus ja investeeringud oleksid tasakaalustatud ja vastaksid kokku lepitud eeskirjadele. See mitte ainult ei ava meile teed kaubanduspartnerite turgudele, vaid suurendab ka ELi ülemaailmset mõjujõudu küsimustes, nagu inimõigused, töötingimused ja keskkonnakaitse.

 • Läbipaistvamad läbirääkimised

  Läbipaistvamad läbirääkimised

  Õigeaegsed, läbipaistvad ja kaasavad läbirääkimised on tõhusate kaubanduslepingute sõlmimiseks äärmiselt olulised. ELi liikmesriigid volitavad komisjoni pidama kaubandusläbirääkimisi ELi nimel. Koos Euroopa Parlamendiga hoiavad nad hoolikalt silma peal läbirääkimiste kõikidel etappidel. Komisjon pooldab avatud uste poliitikat aruteludel kõigi huvitatud isikutega, nagu ettevõtjate esindajad, ametiühingud, vabaühendused või tarbijarühmad.

Viimati lisatud

Taust

Selle prioriteedi pealkirja (Tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika üleilmastumise ohjamiseks) on ajakohastatud ja see on muudetud geograafiliselt neutraalseks, arvestades uut poliitilist konteksti ning maailma muude oluliste piirkondadega peetavate kaubandusläbirääkimiste uut dünaamikat. Samal põhjusel nimetas komisjon Ameerika Ühendriikidega Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse teemat käsitleva volinikerühma nüüd ümber kaubanduse ja üleilmastumise ohjamise volinikerühmaks.

EL saab kaubanduspoliitika kaudu kujundada üleilmastumist kooskõlas Euroopa väärtuste ja huvidega.

Objectives
 • Suurendada ELi mõju maailmas, meelitades ligi rohkem investeeringuid, rakendades maailmakaubanduse puhul rangeid standardeid ja edendades ELi väärtusi.
 • Luua töökohti ja suurendada majanduskasvu edumeelsete tasakaalustatud kaubanduslepingute kaudu
 • Tagada Euroopa ettevõtjatele ja töötajatele võrdsed võimalused, kaitstes neid ebaausate kaubandustavade eest
 • Aidata ELi ettevõtetel – eelkõige väiksematel ettevõtetel – konkureerida välisturul
 • Toetada laiemat kauba- ja teenusevalikut
 • Muuta investeeringute kaitse õiglasemaks, kaasavamaks ja läbipaistvamaks
 • Tagada kaubanduse ja kestliku arengu vastastikune täiendavus

Komisjon toetab Maailma Kaubandusorganisatsiooni tööd ja juhib selle ajakohastamiseks tehtavaid jõupingutusi, pidades läbirääkimisi üleilmsete partneritega.

ELil on kaubanduslepingud 71 riigiga, millest üheksa on sõlmitud Junckeri komisjoni ajal. Nende hulka kuuluvad ka Jaapaniga sõlmitud majanduspartnerlusleping ning laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping Kanadaga. EL on ratifitseerinud lepingud Singapuri ja Vietnamiga, jõudnud poliitilisele kokkuleppele Mehhikoga ning jätkab läbirääkimisi paljude teiste riikide ning MERCOSURiga (Argentina, Brasiilia, Paraguay, Uruguay).

Juulis 2018 algas ELi ja USA kaubandussuhetes uus etapp, mille raames leppisid mõlemad pooled kokku koostöö tugevdamises ja tööstuskaupade tollitariifide kõrvaldamises.

Dokumendid