Oblasti politiky

 • Vytváření podnikatelských příležitostí a pracovních míst

  Vytváření podnikatelských příležitostí a pracovních míst

  Cílem EU je snížit či odstranit překážky obchodu s jinými zeměmi a regiony, což přinese velké úspory pro evropské spotřebitele i podniky. Obchodní dohody zejména pomáhají menším evropským společnostem, které při snaze o vývoz narážejí na komplikovaná pravidla. Vývoz do jiných zemí světa je podporou každému sedmému pracovnímu místu v Evropě.

 • Otevřený obchod musí být spravedlivý

  Otevřený obchod musí být spravedlivý

  Z globalizace těží evropské podniky i občané, otevřený obchod ale musí být také spravedlivý. Evropská pracovní místa v takových odvětvích, jako je ocelářský či loďařský průmysl, poškodila nekalá soutěž způsobená „dumpingovým“ dovozem, veřejnými subvencemi a nadměrnou kapacitou v některých třetích zemích. EU využívá nástroje na ochranu evropského průmyslu a pracovních míst před nekalými obchodními praktikami. Dále je Komise přesvědčena, že je zapotřebí, aby EU pravidelně posuzovala, zda má k dispozici všechny nástroje k tomu, aby mohla řešit úkoly, které vyplývají z měnících se podmínek globalizace. Komise bude i nadále úzce spolupracovat s členskými státy, aby se prohloubila a rozvinula debata o způsobech, jak posílit vzájemnost v oblastech zadávání veřejných zakázek a investic.

 • Využití potenciálu globalizace v souladu s našimi hodnotami

  Využití potenciálu globalizace v souladu s našimi hodnotami

  EU dále rozvíjí vyváženou a progresivní obchodní a investiční agendu založenou na pravidlech. Nejen, že se tím vzájemně otevírají trhy s našimi obchodními partnery, ale podporuje to i celosvětový vliv EU v oblastech, jako jsou lidská práva, pracovní podmínky a ochrana životního prostředí.

 • Úsilí o transparentnější jednání

  Úsilí o transparentnější jednání

  Větší transparentnost obchodních jednání je jedním z cílů trvalého úsilí Komise. K tomu, aby byly obchodní dohody efektivní pro každého, jsou zapotřebí správně načasované, transparentní a inkluzivní rozhovory s různými zainteresovanými stranami a širší veřejností. Komise vyjednává jménem EU, na základě mandátu od všech 28 členských států. V návaznosti na několik iniciativ Komise v této oblasti již obchodní jednání, jichž se EU účastní, probíhají za bezprecedentní transparentnosti. Každé jednání ve všech jednotlivých fázích pečlivě zkoumají členské státy a Evropský parlament. Komise navíc podporuje politiku otevřených dveří pro všechny zúčastněné strany, zástupce podniků, odborové svazy, nevládní organizace či organizace spotřebitelů. Komisaři a úředníci zabývající se obchodem se v Bruselu a v hlavních městech členských států setkávají se stovkami organizací zastupujících občanskou společnost i se zástupci vlád.

Novinky

Souvislosti

Název této priority – Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace – byl aktualizován, aby byl v novém politickém kontextu a s ohledem na aktuální dynamiku v obchodních jednáních s jinými důležitými regiony světa ze zeměpisného hlediska neutrální. Komise zohlednila tuto realitu přejmenováním své skupiny komisařů pro transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic se Spojenými státy na skupinu komisařů pro obchod a využití potenciálu globalizace.

Obchodní politika dává EU příležitost uzpůsobovat globalizaci evropským hodnotám a zájmům.

Objectives
 • Posílit vliv EU ve světě – přilákáním více investic, nastavením vysokých standardů v celosvětovém obchodu a šířením hodnot EU
 • Vytvářet pracovní místa a růst prostřednictvím vyvážených a progresivních obchodních dohod
 • Zajistit rovné podmínky pro evropské společnosti a pracovníky a ochránit je před nekalými obchodními praktikami
 • Pomoci firmám z EU – zejména menším podnikům – obstát v konkurenčním boji v zahraničí
 • Podporovat širší nabídku zboží a služeb
 • Zajistit, aby byla ochrana investic spravedlivější, inkluzivnější a transparentnější
 • Zajistit, aby se obchod vzájemně doplňoval s udržitelným rozvojem

Komise podporuje činnost Světové obchodní organizace a během jednání s globálními partnery stojí v čele úsilí zaměřené na její modernizaci.

EU má uzavřené obchodní dohody se 71 zeměmi, z nichž 9 realizovala Junckerova Komise. Patří mezi ně dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem a komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Kanadou. EU provádí ratifikaci dohod se Singapurem a Vietnamem, dosáhla politické dohody s Mexikem a vede jednání s mnoha dalšími zeměmi, včetně zemí Mercosuru (Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay).

V červenci 2018 byla zahájena nová fáze obchodních vztahů mezi EU a USA, přičemž obě strany se dohodly, že posílí spolupráci a budou usilovat o odstranění stávajících průmyslových cel.

Dokumenty