Oblasti politiky

 • Vytváření podnikatelských příležitostí a pracovních míst

  Vytváření podnikatelských příležitostí a pracovních míst

  Cílem EU je snížit či odstranit překážky obchodu s jinými zeměmi a regiony, což přinese velké úspory pro evropské spotřebitele i podniky. Obchodní dohody zejména pomáhají menším evropským společnostem, které při snaze o vývoz narážejí na komplikovaná pravidla. Vývoz do jiných zemí světa je podporou každému sedmému pracovnímu místu v Evropě.

 • Otevřený obchod musí být spravedlivý

  Otevřený obchod musí být spravedlivý

  Z globalizace těží evropské podniky i občané, otevřený obchod ale musí být také spravedlivý. Evropská pracovní místa v takových odvětvích, jako je ocelářský či loďařský průmysl, poškodila nekalá soutěž způsobená „dumpingovým“ dovozem, veřejnými subvencemi a nadměrnou kapacitou v některých třetích zemích. EU využívá nástroje na ochranu evropského průmyslu a pracovních míst před nekalými obchodními praktikami. Dále je Komise přesvědčena, že je zapotřebí, aby EU pravidelně posuzovala, zda má k dispozici všechny nástroje k tomu, aby mohla řešit úkoly, které vyplývají z měnících se podmínek globalizace. Komise bude i nadále úzce spolupracovat s členskými státy, aby se prohloubila a rozvinula debata o způsobech, jak posílit vzájemnost v oblastech zadávání veřejných zakázek a investic.

 • Využití potenciálu globalizace v souladu s našimi hodnotami

  EU dále rozvíjí vyváženou a progresivní obchodní a investiční agendu založenou na pravidlech. Nejen, že se tím vzájemně otevírají trhy s našimi obchodními partnery, ale podporuje to i celosvětový vliv EU v oblastech, jako jsou lidská práva, pracovní podmínky a ochrana životního prostředí.

Novinky

Souvislosti

Název této priority (Vyrovnané a progresivní obchodní politiky k využití potenciálu globalizace) byl aktualizován, aby byl s ohledem na zpomalení obchodních jednání se Spojenými státy, nový politický kontext a novou dynamiku v obchodních jednáních s jinými důležitými regiony světa ze zeměpisného hlediska neutrální. Komise zohlednila tuto realitu přejmenováním své skupiny komisařů pro transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic se Spojenými státy na skupinu komisařů pro obchod a využití potenciálu globalizace.

Obchodní politika dává EU příležitost uzpůsobovat globalizaci evropským hodnotám a zájmům.

Komise tak činí podporou práce Světové obchodní organizace a prostřednictvím jednání s globálními partnery. EU dosáhla politické dohody s Japonskem a brzy nabude účinnosti dohoda mezi EU a Kanadou. Komise pokračuje v jednání s řadou partnerů, především s Mexikem a zeměmi Mercosuru (Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí).

Správné provádění obchodní politiky také obnáší potřebu být transparentní a inkluzivní. Obchodní jednání jsou nyní vzhledem ke strategii „Obchod pro všechny“ otevřenější než kdy předtím.

Evropský parlament a vlády členských států EU jsou do všech jednání úzce zapojeny. Podniky, environmentální skupiny, odborové svazy a organizace spotřebitelů jsou řádně konzultovány a zapojeny.

EU rovněž udržuje pozitivní obchodní vztahy se Spojenými státy. Obě strany se dohodly na spolupráci na společném akčním plánu o obchodu, která by měla vést k pozitivní a ambiciózní transatlantické obchodní agendě.

Objectives
 • Posílit vliv EU ve světě – přilákáním více investic, nastavením vysokých standardů v celosvětovém obchodu a šířením našich hodnot
 • Vytvořit pracovní místa a podpořit růst, aniž by bylo třeba využít veřejných finančních prostředků
 • Pomoci firmám z EU – zejména menším podnikům – obstát v konkurenčním boji v zahraničí
 • Poskytnout širší nabídku zboží a služeb
 • Modernizovat ochranu investic tak, aby se stala spravedlivější, transparentnější a objektivnější
 • Zajistit, aby obchod a udržitelný rozvoj představovaly dvě strany téže mince

Dokumenty