План за инвестиции — резултатите досега

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) подпомага финансирането на проекти за инфраструктура и иновации, както и финансирането на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация.

Мобилизирането на частен капитал е основна характеристика на ЕФСИ.

Планът за инвестиции вече дава резултати при проекти от различни сектори и държави.

Действия

Мобилизиране на финансиране

Ръководи Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да се преодолеят настоящите пазарни дефекти, като се вземат мерки във връзка с пазарните пропуски и се мобилизират частни инвестиции. Фондът ще подкрепя стратегически инвестиции в ключови области, като инфраструктура, образование, изследвания и иновации, както и рисково финансиране за малки предприятия.

Подпомагане на инвестициите в реалната икономика

Нови възможности за:

  • Институционалните инвеститори в ЕС и в чужбина
  • Организаторите на проекти
  • Малките и средните предприятия

, за да намерите възможности за инвестиции и партньори чрез тази програма.

За да извлекат максимална полза от възможностите по ЕФСИ, потенциалните получатели на средства могат да използват:

Създаване на благоприятна среда за инвестиции

С цел подобряване на бизнес средата и условията за финансиране, планът за инвестиции ще включва постигане на напредък към цифров единен пазар, енергиен съюз и съюз на капиталовите пазари.

За да помогне на държавите членки, Комисията създаде каталог на основните препятствия пред инвестициите на национално равнище.

Контекст

От световната икономическа и финансова криза насам ЕС страда от ниски равнища на инвестициите. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за обръщане на тенденцията и за създаване на условия за икономическо възстановяване в Европа.

Налице са достатъчно средства и те трябва да бъдат мобилизирани навсякъде в ЕС в подкрепа на инвестициите. Няма един-единствен и лесен отговор, няма „копче за задвижване на растежа“, няма универсално приложимо решение.

Документи