Επικοινωνία

Διεύθυνση :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Βρυξέλλες

Belgium

Αρμόδιος επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στο Γραφείο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
 • Διασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της μετανάστευσης.
 • Ανάπτυξη διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
 • Συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας.
 • Διασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της ασφάλειας.
 • Συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής για την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης υβριδικών απειλών.
 • Συντονισμός του θεματολογίου δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, για μια πιο προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, την ενθάρρυνση της διά βίου μάθησης, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη διασυνοριακή μάθηση.
 • Συντονισμός εργασιών με αντικείμενο την ένταξη και την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης ισότητας και διαφορετικότητας.
 • Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το DiscoverEU.
 • Ανάληψη ηγετικού ρόλου στον διάλογο της Επιτροπής με τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές οργανώσεις ή κοινότητες και με φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις.
 • Ανάληψη ηγετικού ρόλου στη μάχη της Επιτροπής κατά του αντισημιτισμού.

Επιστολή ανάθεσης καθηκόντων

DownloadPDF - 566.6 KB

Ημερολόγιο

Συναντήσεις και συνεδριάσεις

Διαφάνεια

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, οι επίτροποι και τα ιδιαίτερα γραφεία τους δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν με επαγγελματικές οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους για όλα τα θέματα που αφορούν τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ:

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής, κάθε επίτροπος δημοσιεύει μια δήλωση συμφερόντων.

Μια υπογεγραμμένη έκδοση του πρωτοτύπου της δήλωσης δημοσιεύεται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Όλες οι δηλώσεις δημοσιεύονται επίσης σε μηχαναγνώσιμη μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας.

Οι δηλώσεις συμφερόντων τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι του νέου κώδικα δεοντολογίας για τους επιτρόπους..

Βιογραφικό

 • Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας

  2019-σήμερα

 • Αναπληρωτής γενικός διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  2015 – 2019

 • Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  2014-2019

 • Διευθυντής/Επικεφαλής του Κλιμακίου στην Αθήνα της ΓΔ ECFIN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  2013-2014

 • Αναπληρωτής προϊστάμενος του Σώματος Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής (BEPA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  2010-2013

 • Ειδικός σύμβουλος υπαγόμενος απευθείας στον γενικό διευθυντή (ΓΔ COMM)

  2009-2010

 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΝΔ/ΕΛΚ)

  2007-2009

 • Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του επιτρόπου Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών Μάρκου Κυπριανού

  2004-2007

 • Αναπληρωτής διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λογιόλα ντε Παλάθιο, επιτρόπου Μεταφορών, Ενέργειας και Σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  1999-2004

 • Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

  1994-1999

 • Μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του επιτρόπου Ματούτες και του επιτρόπου Ορέχα (διαδοχικά)

  1993-1994

 • Μονάδα Συντονισμού της Πολιτικής και Ενημέρωσης, ΓΔ 7 (Μεταφορές), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  1990-1993