Kontaktné údaje

Adresa:

Európska komisia

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brusel

Belgium

Kontakt pre tlač a médiá

Médiá by mali svoje otázky adresovať tlačovému oddeleniu Európskej komisie.

Úlohy

 • Vedúca úloha v medziinštitucionálnych vzťahov, lepšia tvorba politiky a strategické prognózovanie.
 • Zabezpečenie dodržiavania Rámcovej dohody medzi Komisiou a Parlamentom.
 • Vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva.
 • Koordinovanie práce v oblasti lepšej právnej regulácie, zabezpečovanie dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality v návrhoch Komisie a rozvíjanie zásady „jeden za jeden“ s cieľom znížiť byrokratickú záťaž.
 • Riadiaca činnosť zameraná na vypracovanie ročného pracovného programu Komisie.
 • Vedenie medziinštitucionálnych diskusií o ročnom a viacročnom plánovaní.
 • Vypracovanie výročnej výhľadovej správy s cieľom zlepšiť stanovovanie priorít na základe prijímania opatrení v oblasti tvorby politík zameraných na budúcnosť.
 • Koordinácia činnosti Komisie týkajúcej sa Európskej aliancie pre batérie.
 • Podieľanie sa na Konferencii o budúcnosti Európy.
 • Koordinácia činnosti Komisie týkajúcej sa parlamentných uznesení, ktoré si vyžadujú prípravu legislatívnych návrhov.
 • Celková zodpovednosť za vzťahy s národnými parlamentmi, poradnými orgánmi a európskym ombudsmanom.
 • Predsedanie platforme REFIT/„platforme pripravenej na budúcnosť“, na ktorej participujú členské štáty a iné zainteresované strany s cieľom zlepšiť existujúce právne predpisy EÚ.
 • Zastupovanie Komisie na zasadnutiach Rady pre všeobecné záležitosti EÚ a v diskusiách o prierezových otázkach v Európskom parlamente.

Poverovací list

DownloadPDF - 576 KB

Tím

Tím Maroša Šefčoviča mu pomáha pri jeho každodennej práci.
Stránka tímu komisára

Kalendár

Stretnutia a schôdze

 • Mon 31 Jan

  Maroš Šefčovič holds a videoconference call with Winfried Kretschmann, Minister-President of Baden-Württemberg

  Maroš Šefčovič
 • Mon-Tue 31-01 Jan-Feb
  Lens
  France

  Maroš Šefčovič participates in the informal meeting of ministers responsible for competitiveness

  Maroš Šefčovič

Transparentnosť

V rámci svojho záväzku v oblasti transparentnosti uverejňujú Komisári a ich kabinety informácie o stretnutiach s profesijnými organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sa týkajú akejkoľvek záležitosti v oblasti tvorby a vykonávania politík EÚ:

V súlade s kódexom správania komisárov, ktorý prijala Komisia, musí každý komisár zverejniť vyhlásenie o záujmoch.

Jeho podpísané autentické znenie sa nachádza v dolnej časti tejto stránky.

Zverejnené sú aj znenia všetkých vyhlásení v strojovo čitateľnom formáte, v súlade s požiadavkami kódexu správania.

Vyhlásenia o záujmoch sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 prílohy I k novému kódexu správania komisárov.

Životopis

 • Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad

  2019 – doteraz

 • Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu a pre politiku EÚ v oblasti kozmického priestoru

  2014-2019

 • Čestný doktorát, Paneurópska univerzita v Bratislave

  2018

 • Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti

  2010-2014

 • Európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

  2009-2010

 • Stály predstaviteľ SR pri EÚ

  2004-2009

 • Generálny riaditeľ, Sekcia EÚ záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí SR

  2003

 • Generálny riaditeľ, Sekcia bilaterálnej spolupráce, Ministerstvo zahraničných vecí SR

  2002

 • Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo SR, Izrael

  1999

 • Riaditeľ, Kancelária ministra zahraničných vecí SR

  1998

 • Konzul, Veľvyslanectvo ČSFR, Harare, Zimbabwe

  1991-1992