Contactgegevens

Adres:

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussel

Belgium

Pers

Journalisten kunnen zich wenden tot de woordvoerders van de Europese Commissie.

Taken

 • Ervoor zorgen dat de rechtsstaat wordt gehandhaafd, onder andere met het Europees rechtsstaatmechanisme.
 • Coördineren van de objectieve jaarlijkse verslaglegging zodat in alle lidstaten dezelfde controleaanpak wordt gebruikt.
 • Voorkomen en vaststellen van schendingen van de rechtsstaat, kwesties in een vroege fase oplossen en in het uiterste geval doeltreffende, evenredige en ontradende maatregelen voorstellen.   
 • Nadruk leggen op krachtigere handhaving op basis van uitspraken van het Hof van Justitie over de impact die schendingen van de rechtsstaat hebben op het EU-recht.
 • Zorgen voor een nauwere samenwerking met internationale organisaties, waaronder de Raad van Europa.
 • Vooroplopen bij de empowerment en bescherming van consumenten en beschermen van de burgerrechten.
 • Verbeteren van de justitiële samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en verder ontwikkelen van de rechtsruimte.
 • Nieuwe digitale technologieën optimaal benutten om de rechtsstelsels van de EU te verbeteren.
 • De rol van het justitiebeleid in de strijd tegen terrorisme en extremisme en alle aspecten van de veiligheidsunie versterken.
 • Ondersteunen van het Europees Openbaar Ministerie, onder andere door de uitbreiding van zijn bevoegdheden om gevallen van grensoverschrijdend terrorisme te onderzoeken en te vervolgen.
 • Ervoor zorgen dat de algemene verordening gegevensbescherming ten volle wordt toegepast en gehandhaafd en de Europese aanpak als mondiaal model aanbevelen.
 • Bijdragen aan wetgeving voor een gecoördineerde benadering van kunstmatige intelligentie uit menselijk en ethisch oogpunt.
 • Ervoor zorgen dat het vennootschapsrecht bijdraagt tot de strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Taakomschrijving

DownloadPDF - 597.3 KB

Team

In zijn dagelijks werk wordt Didier Reynders bijgestaan door dit team.
Meer over het team

Agenda

Afspraken en vergaderingen

Transparantie

De Commissie hecht het grootste belang aan transparantie. Daarom maken de commissarissen en hun kabinetten bekend met wie en met welke organisaties zij hebben gesproken over de inhoud of uitvoering van het EU-beleid:

Op grond van de gedragscode voor leden van de Commissie publiceert elke commissaris een belangenverklaring.

De ondertekende, authentieke versie vindt u onderaan deze pagina.

Er bestaat ook een machinaal leesbare versie van alle verklaringen. Ook dat is een vereiste van de gedragscode.

De belangenverklaringen voldoen aan de eisen van artikel 3 en bijlage I van de nieuwe gedragscode voor leden van de Commissie.

Biografie

 • Europese Commissaris voor Justitie

  2019-heden

 • Vice-eersteminister

  2004 - 2019

 • Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie

  2018 - 2019

 • Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken

  2014 - 2018

 • Gemeenteraadslid in Ukkel

  2012 - 2018

 • Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

  2011 - 2014

 • Minister van Financiën

  1999 - 2011

 • Minister, belast met de Nationale Loterij, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de verzekeringsmaatschappijen

  2007 - 2011

 • Minister van Institutionele Hervormingen

  2004 - 2011

 • Parlementslid

  1992 - 2019

 • Gemeenteraadslid in Luik

  1988 - 2012

 • Voorzitter van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen

  1991 - 1993

 • Voorzitter van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

  1986 - 1991

 • Kabinetschef van de vice-eersteminister, minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

  1987 - 1988