Teagmháil

Seoladh :

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium

Press contact

Media enquiries should be directed to the European Commission press service.

Freagrachtaí

 • An chobhsaíocht airgeadais a chaomhnú agus a fheabhsú, coigilteoirí agus infheisteoirí a chosaint agus sreabhadh an chaipitil chuig na háiteanna a bhfuil gá leis a chinntiú.
 • Stiúradh a dhéanamh ar an Aontas Baincéireachta a thabhairt i gcrích, go háirithe tríd an gcúlstop coiteann don Chiste Réitigh Aonair a thabhairt chun críche agus trí Scéim Eorpach Árachais Taiscí a chomhaontú.
 • Dlús a chur leis an obair ar Aontas na Margaí Caipitil chun gurb éagsúla na foinsí maoinithe atá ann do chuideachtaí agus chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní atá ar shreabhadh an chaipitil.
 • An straitéis um maoiniú glas a fhorbairt a thuilleadh chun tacú le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip.
 • Straitéis um Theicneolaíocht Airgeadais a chur chun tosaigh chun tacú le teicneolaíochtaí digiteacha nua sa chóras airgeadais.
 • Ciste príobháideach-poiblí nua a fhorbairt a dhéanfaidh sainchúram de thairiscintí poiblí tosaigh le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide.
 • Cur chuige cuimsitheach nua a fhorbairt chun dul i ngleic leis an sciúradh airgid agus le maoiniú na ngníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta.
 • Cinnte a dhéanamh de go mbeidh cur chuige coiteann ag na Ballstáit maidir le criptea-airgeadraí.
 • Bonn daingean a chur faoi athléimneacht na hEorpa i leith smachtbhannaí seach-chríochacha de chuid tríú tíortha, agus sin a dhéanamh trí na smachtbhannaí a fhorchuireann an Aontas a fhorfheidhmiú mar is cuí, agus trí mhodhanna eile.

Litir mhisin

DownloadPDF - 169.2 KB

Foireann

Mairead McGuinness' team supports her in her daily task.
Leathanach na foirne

Féilire

Coinní agus cruinnithe

Trédhearcacht

Tá an Coimisiún tiomanta don trédhearcacht. Ar an ábhar sin foilsíonn na Coimisinéirí agus a gcabinets eolas i dtaobh na gcruinnithe a bhíonn acu le heagraíochtaí gairmiúla nó le daoine féinfhostaithe faoi cheist ar bith a bhaineann le beartais an Aontais Eorpaigh a dhéanamh nó a chur chun feidhme:

I gcomhréir le Cód Iompair an Choimisiúin do Chomhaltaí an Choimisiúin foilsíonn gach Coimisinéir Dearbhú Leasanna.

leagan barántúil sínithe den Dearbhú foilsithe ag bun an leathanaigh seo.

leagan meaisín-inléite de na Dearbhuithe go léir foilsithe freisin. Tá an méid seo i gcomhréir le riachtanais an Chóid Iompair.

Comhlíonann na Dearbhuithe Leasanna na riachtanais a leagtar amach in Airteagal 3 agus in Iarscríbhinn I den Chód Iompair nua do Choimisinéirí [pdf].

Beathaisnéis

 • An Coimisinéir Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil

  2020 - an t-am i láthair

 • An Chéad Leas-Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa

  2017 - 2020

 • Leas-Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa

  2014-2017

 • Feisire de Pharlaimint na hEorpa

  2004 - an t-am i láthair

 • Leas-Chathaoirleach, Grúpa PPE, Parlaimint na hEorpa

  2013-2014

 • Cathaoirleach, an Painéal um Idirchaidreamh leis na Tomhaltóirí, an Roinn Talmhaíochta agus Bia, Éire

  2002-2004

 • Iriseoir, craoltóir agus tráchtaire

  1980-2004