Kontaktní údaje

Adresa :

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium

Kontakt pro tisk

Dotazy pracovníků sdělovacích prostředků zodpovídá Tisková služba Evropské komise.

Oblast působnosti

 • Řídit činnost Komise týkající se hodnot a transparentnosti a dodržování zásad právního státu
 • Zajistit, aby byl demokratický systém otevřený a transparentní a aby byl chráněn před vnějšími zásahy
 • Předsedat skupině komisařů pro nový impuls pro evropskou demokracii
 • Zastávat vedoucí úlohu na konferenci o budoucnosti Evropy a ohledně následných opatření týkajících se demokratických procesů a institucionálních otázek
 • Zprostředkovávat jednání o zlepšení zejména systému vedoucích kandidátů (tzv. spitzenkandidátů) a nadnárodních kandidátních listin
 • Udržovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog s ostatními orgány EU, občany, reprezentativními sdruženími a občanskou společností 
 • Koordinovat evropský akční plán pro demokracii, aby byly řešeny hrozby vnějších zásahů
 • Překládat návrhy právních předpisů zajišťujících větší transparentnost placené politické reklamy a jasnější pravidla financování evropských politických stran
 • Podporovat úsilí v boji proti dezinformacím a falešným informacím tak, aby zároveň zůstala zachována svoboda projevu, svoboda tisku a pluralita sdělovacích prostředků. Sledovat uplatňování kodexu zásad a v případě potřeby provést regulační zásah
 • Odhalovat rizika ohrožující pluralitu sdělovacích prostředků a navrhovat přeshraniční projekty na podporu nezávislých a různorodých žurnalistických aktivit 
 • Vést rozhovory týkající se rejstříku transparentnosti a nezávislého etického subjektu pro orgány a instituce EU
 • Koordinovat evropskou občanskou iniciativu, která dává větší slovo při rozhodování Evropanům
 • Řídit práci na přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech
 • Sledovat uplatňování Listiny základních práv
 • Zaručovat práva na pokojné shromažďování a svobodu sdružovat se s jinými 
 • Zvyšovat povědomí o právech vyplývajících z občanství EU prostřednictvím programu Práva, rovnost a občanství
 • Koordinace činnosti zaměřené na začleňování a budování Unie založené na skutečné rovnosti a rozmanitosti
 • Koordinovat práci komisaře pro spravedlnost a spotřebitele a komisařky pro rovnost

Pověřovací dopis

DownloadPDF - 568 KB

Pracovní tým

Pracovní tým

Kalendář

Schůze a zasedání

Transparentnost

V rámci závazku transparentnosti, který Komise přijala, zveřejňují komisaři a komisařky a jejich kabinety informace o setkáních s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými, které se týkají jakékoli záležitosti související s tvorbou a prováděním politik EU:

V souladu s kodexem chování pro členů Komise musí každý komisař zveřejnit prohlášení o zájmech (o možném střetu zájmů).

Podepsané, závazné znění je zveřejněno v dolní části této stránky.

V souladu s požadavky kodexu chování se taktéž zveřejňuje strojově čitelná verze všech prohlášení.

Prohlášení o zájmech se řídí požadavky stanovenými v článku 3 přílohy I nového kodexu chování komisařů.

Životopis

 • Místopředseda Evropské komise pro hodnoty a transparentnost

  od roku 2019 do současnosti

 • Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů

  2014-2019

 • Ministryně pro místní rozvoj

  2014

 • Koncipientka, advokátní kancelář Bezděk & Partners

  2012–2013

 • Ředitelka společnosti Primavera Consulting Ltd. poradenství v oblasti evropských fondů

  2006–2013

 • Magisterský titul v oboru práva, Univerzita Karlova v Praze

  2012

 • Poradenská činnost na západním Balkáně týkající se přistoupení k EU

  2006–2011

 • Náměstkyně ministra pro místní rozvoj

  2003–2006

 • Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina

  2001–2003

 • Tajemnice a mluvčí městského úřadu Třebíč

  1995–2000

 • Magisterský titul v oboru teorie kultury, Univerzita Karlova v Praze

  1991