Priekšsēdētājas izpildvietnieka Valda Dombrovska, tirdzniecības komisāra amata kandidāta

Ievadruna Eiropas Parlamenta rīkotā izjautāšanā

Brisele, 2020. gada 2. oktobris

(tulkojums no angļu valodas)

Priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas Parlamenta deputāti!

Esmu patiesi pagodināts par to, ka Eiropas Komisijas priekšsēdētāja fon der Leienas kundze man ir uzticējusi atbildību par Eiropas tirdzniecības politiku.

Gribu pateikties par šo iespēju jūs uzrunāt, lai iezīmētu tuvāko gadu laikā veicamos darbus tirdzniecības jomā, tai skaitā skatot tos plašākā Eiropas ekonomikas attīstības kontekstā.

Ceru, ka arī jūs šodien gūsiet pārliecību, ka šos pienākumus man var droši uzticēt. Mūs sagaida daudz sarežģītu uzdevumu, taču Latvijā mums ir teiciens: kam rokas dotas, tam jāstrādā.

Ņemot vērā, ka es esmu ticis trīs reizes ievēlēts kā Eiropas Parlamenta deputāts, ciešu sadarbību ar Eiropas Parlamentu es uztveru kā pašsaprotamu lietu.

Kā Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam mans darbs ir veidot ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā. Tirdzniecība šajā ziņā ir ietekmīgs, pozitīvs spēks. No tās ir atkarīga katra septītā augsti kvalificētu darbinieku darbavieta Eiropā.

Protams, šā brīža pasaulē tirdzniecība nozīmē daudz vairāk.

Eiropas tirdzniecības politikā jādara vairāk, lai tā palīdzētu tikt galā ar mūsu laika lielajiem izaicinājumiem. Tāpēc mēs pašlaik veicam plašu tirdzniecības politikas pārskatīšanu.

Strādājot kopā ar jums, godātie deputāti, un ar ieinteresētajām personām un pilsonisko sabiedrību, es nākšu klajā ar jaunu ceļvedi mūsu tirdzniecības politikai. Šim ceļvedim jāatbilst mūsu stratēģijai attiecībā uz ilgtspējīgu un digitālu atveseļošanos.

Tam jābūt mūsdienīgam un aktuālam, kā arī jāatbalsta mūsu vērtības un ģeopolitiskie mērķi. Tam būtiski jāpalielina mūsu uzņēmumu iespējas pasaulē. Tam jāstiprina mūsu instrumentu arsenāls, lai aizstāvētos pret negodīgu praksi. Tam jāliek lietā mūsu kā pasaules tirdzniecības lielvaras spēks. Un tam jāpaver ietekmes iespējas globālā mērogā.

Tikai Eiropa, kas ir atvērta pasaulei, spēj veidot tādu tirdzniecības politiku, kas nepieciešama 21. gadsimtā.

Es ierosinu virzīt mūsu tirdzniecības politiku uz priekšu, lai:

- reformētu noteikumos balstīto daudzpusējo kārtību;

- pārskatītu tirdzniecības politiku, lai varētu īstenot mūsu ilgtspējas mērķus;

- stiprinātu brīvu un taisnīgu tirdzniecību, sadarbojoties ar mūsu partneriem un vienlaikus pastiprinot mūsu aizsardzību un noteikumu izpildi; un, visbeidzot,

- pastiprinātu mūsu līderpozīcijas tirdzniecībā, uzturot mūsu svarīgās attiecības.

Dāmas un kungi!

Viena no manām pirmajām prioritātēm būs reformēt globālās ekonomikas pārvaldības noteikumos balstīto sistēmu. Mums tā jāpadara par atbilstošu mūsdienu pasaulei.

Tas nozīmē Pasaules Tirdzniecības organizāciju, kura izšķir strīdus ātri un efektīvi un kurai ir stingri noteikumi, lai nodrošinātu godīgas konkurences nosacījumus.

Pasaules Tirdzniecības organizāciju, kuras darba centrā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi un klimata pārmaiņas.

Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), kura reaģē uz digitālo revolūciju, izmantojot visu brīvas datu aprites potenciālu. Šajā sakarībā es galvenokārt koncentrēšos uz sarunām par e-komerciju. Protams, ir ļoti svarīgi, lai mēs ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus par personas datu aizsardzību.  Eiropa ir ietekmīga un uzticama, tāpēc tā spēj vadīt šo reformu.

Covid-19 pandēmijas kontekstā esam nākuši klajā ar idejām par tādu iniciatīvu tirdzniecības un veselības jomā, kura atvieglotu būtisku farmācijas un medicīnas preču tirdzniecību. Esmu gandarīts šodien paziņot, ka sākšu PTO iniciatīvu tirdzniecības un klimata jomā, kas koncentrēsies uz zaļām precēm un pakalpojumiem. Ceru ar jums to apspriest pēc iespējas ātrāk. Attiecībā uz ilgtspēju un klimatu tirdzniecība var dot reālus rezultātus.

Es gribētu pievērst jūsu uzmanību saviem panākumiem ilgtspējīga finansējuma jomā – Eiropa bija pirmais reģions, kurā šajā jomā tika izveidots pienācīgs regulējums, un tagad Eiropa ir pasaules mēroga līdere.

Mana pieeja nekad nav bijusi no augšas uz leju, tās pamatā vienmēr bijušas sarunas, kopsaucēju meklēšana un partnerattiecību veidošana. Un šo pieeju es saglabāšu arī turpmāk. Sadarbība ar partneriem ir veids, kā Eiropa sasniedz rezultātus.

Katru reizi, kad mūsu tirdzniecības vienošanās tekstā tiek iekļauta nodaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, tā ir jauna savstarpēja apņemšanās.

 Es zinu, ka mums šīs sadaļas izpilde ir vēl vairāk jāstiprina. Tādēļ, lai sasniegtu rezultātus, es apņemos cieši sadarboties ar jums un mūsu jauno galveno tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugu.

Komisija arī ierosinās turpmākajos nolīgumos kā būtisku elementu iekļaut Parīzes nolīgumā paredzēto saistību ievērošanu klimata jomā.

Mēs darīsim vairāk, lai atbalstītu dzimumu līdztiesību, sieviešu iespēju veicināšanu, ka arī darba tiesības un cilvēktiesības, ieskaitot stingrus pasākumus attiecībā uz bērnu darba izskaušanu.

Mēs analizēsim, kā varam vēl detalizētāk precizēt šo apņemšanos izpildi. Es cieši sadarbošos ar komisāru Reindersu, lai virzītu Komisijas priekšlikumu šajā jomā jau nākamgad.

Dāmas un kungi, viens no neatliekamiem ilgtspējas jautājumiem ir Amazones lietus mežu aizsardzība.

Tie ir mūsu planētas plaušas. Mūsu lielākā priekšrocība ir tāda, ka pašlaik notiek partnerības apspriešana ar Dienvidu kopējā tirgus (Mercosur) valstīm.

Sarunas par šo vienošanos ir ilgušas 20 gadus. Tā ir pirmā šāda veida Mercosur valstu vienošanās ar globālu partneri. Ilgtspējas nodaļa ir progresīvākā nodaļa visos mūsu tirdzniecības nolīgumos. Tajā ietilpst nepārprotamas saistības attiecībā uz atmežošanu un Parīzes nolīguma īstenošanu. Taču es atzīstu nopietnās bažas, ko pauduši godātie deputāti, pilsoniskā sabiedrība un iedzīvotāji. Man arī ir šādas bažas.

Tāpēc mūsu sadarbībai ar Mercosur partneriem jākļūst intensīvākai, un jāatrod ilglaicīgi risinājumi Amazones reģionam.

Šis būs kritiski svarīgs elements ceļā uz šīs vienošanās ratifikāciju.

Godātie deputāti, atvērtība ir cieši saistīta ar taisnīgumu.

Lai stiprinātu mūsu apņēmību nodrošināt brīvu un taisnīgu tirdzniecību, mums jāsadarbojas ar mūsu partneriem.

Vienlaikus mums jāstiprina aizsardzība un izpilde. Eiropai jākļūst uzstājīgākai.

Aizsargājot mūsu uzņēmumus, nodrošinot mūsu stratēģiskās intereses, stiprinot abpusējību un panākot vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Galvenais tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugs strādās pie tā, lai mūsu vienošanās tiktu īstenotas.

Tas nozīmē šķēršļu novēršanu un mūsu strādājošo, patērētāju un uzņēmumu aizsardzību tad, ja mūsu tirdzniecības partneri neievēro noteikumus. Es arī gādāšu, lai tiktu stiprināti mūsu izpildes panākšanas instrumenti. Es ceru, ka ar jūsu atbalstu mēs varēsim ātri vienoties par atjauninātu izpildes regulējumu. Mums arī jāpadara stiprāki savi tirdzniecības aizsardzības instrumenti.

Es atbalstīšu centienus izveidot jaunu tiesību instrumentu attiecībā uz mūsu iekšējā tirgus kropļojumiem ārvalstu subsīdiju dēļ.

Strādāšu kopā ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas mehānismi labi darbojas uz vietas. Es arī aicināšu jūs palīdzēt pabeigt darbu pie divējāda lietojuma preču eksporta un Starptautiskā iepirkuma akta.

Lai nostiprinātu mūsu pozīcijas ES aizsardzībā pret citu īstenotu negodīgu praksi, nākamgad es iesniegšu ierosinājumu par jaunu pretpiespiešanas mehānismu.

Paralēli tam, ka mums sevi labāk jāaizstāv, ir jāpalīdz arī mūsu uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gūt maksimālu labumu no mūsu brīvās tirdzniecības nolīgumiem.

Tas ir ļoti svarīgi mūsu turpmākajām ekonomikas perspektīvām, ņemot vērā, ka nākamajos 10 gados 85 % globālās izaugsmes notiks ārpus Eiropas Savienības.

Tāpēc ar lielu gandarījumu paziņoju, ka vēlāk šomēnes es atklāšu portālu “Access2Markets”. Tas būs vienots kontaktpunkts visās Eiropas Savienības valodās, un tas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem orientēties starptautiskās tirdzniecības pasaulē. Ceru uz jūsu aktīvu dalību šajā augsta līmeņa pasākumā.

Dāmas un kungi!

Lai sasniegtu visus minētos mērķus, nepieciešams, lai mūsu globālās partnerības būtu spēcīgas un elastīgas.

Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju attiecības joprojām ir globālās labklājības dzinējspēks.

Es pielikšu visas pūles, lai no jauna iedzīvinātu mūsu stratēģisko partnerību ar Amerikas Savienotajām Valstīm.

Es došu jaunu impulsu transatlantiskajam darbam tirdzniecības, tehnoloģiju un nodokļu uzlikšanas jomā, kā arī daudzpusējās tirdzniecības sistēmas reformai, ieskaitot kārtību attiecībā uz tirdzniecības subsīdijām. 

Nesenā vienošanās par tarifu samazināšanu ir pirmais solis atjaunotā sadarbībā starp mums.

Taču, ja ASV turpinās distancēties no daudzpusējām attiecībām un veikt vienpusējas darbības, Eiropas Savienība nekavēsies aizstāvēt savas intereses un reaģēs samērīgi.

Tagad no Amerikas Savienotajām Valstīm pāriešu pie Ķīnas. Mums jāīsteno uz rezultātiem orientēta sadarbība ar Pekinu. Pašlaik esmu viens no augsta līmeņa dialoga ar Ķīnu līdzpriekšsēdētājiem. Tas ļauj man skaidri izprast politisko un ekonomisko realitāti.

Mēs strādāsim pie tā, lai uzlabotu mūsu tirdzniecības un investīciju attiecības ar Ķīnu – konkrēti, noslēdzot visaptverošo investīciju nolīgumu. Taču mūsu partnerība ir jāpārstrukturē, lai tā būtu abpusēja, līdzsvarota un taisnīga. Eiropas uzņēmumiem Ķīnā vajadzīga taisnīga attieksme un reāla piekļuve tirgum.

Tuvāk pašu mājām, manuprāt, svarīgs Eiropas partneris ir Āfrika.

Āfrika ir pavisam tuvu. Tas ir kontinents ar augstāko izaugsmes potenciālu pasaulē: līdz 2050. gadam Āfrika veidos aptuveni 75 % globālā darbaspēka pieauguma.

Esmu apņēmies stiprināt mūsu ekonomisko partnerattiecību nolīgumus Āfrikā, veidojot noturīgas vērtību ķēdes un veicinot ilgtspējīgas publiskas un privātas investīcijas savstarpēju interešu nozarēs.  

Mūsu ilgtermiņa mērķis ir panākt nolīgumu starp kontinentiem.

Pārvietojoties vēl tuvāk mūsu robežām, mums jāuzlabo sadarbība ar kaimiņu reģionu. Šīs attiecības ir svarīgs mūsu tirdzniecības politikas aspekts ar spēcīgu ģeopolitisku dimensiju.

Tieši tāpat mums jāturpina atbalstīt Eiropas Savienības (ES) kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis, arī pagarinot mūsu autonomos tirdzniecības pasākumus.

Es paļaujos uz līdztiesīgajiem likumdevējiem, ka jaunais regulējums būs īstajā vietā un laikā.

Un es ļoti atzinīgi vērtēju neseno balsojumu Starptautiskās tirdzniecības (INTA) komitejā.

Es gribētu teikt dažus vārdus par ES sarunām ar Apvienoto Karalisti. Abu pušu interesēs nepārprotami ir izveidot ciešākās iespējamās tirdzniecības attiecības.

Taču es gribētu uzsvērt, ka progress būs atkarīgs no abu pušu izstāšanās līguma saistību ievērošanas. Gan Komisija, gan Parlaments šajā ziņā ir skaidri pauduši savu nostāju.

Tuvojoties noslēgumam, godātie deputāti, gribu teikt, ka visi manis minētie pasākumi tiks ņemti vērā mūsu tirdzniecības politikas pašreizējā pārskatīšanā.

Tas mums palīdzēs noteikt jaunu virzienu ES tirdzniecībai, pamatojoties uz atvērtās stratēģiskās autonomijas koncepciju.

Ja tikšu apstiprināts, es šajā ēkā atgriezīšos regulāri, lai šajos jautājumos ar jums sadarbotos. Es turpināšu arī aktīvu saziņu ar pilsonisko sabiedrību. Kā pierādījums šai apņēmībai izmantot plašu un iekļaujošu pieeju jau nākamā mēnesī sāksim virkni dialogu ar pilsonisko sabiedrību.

Es apņemos saglabāt augstu pārredzamības līmeni, sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu. Es nodrošināšu, lai jums savlaicīgi būtu visa vajadzīgā informācija. Gribu apliecināt grupu koordinatoriem, ka esmu pienācīgi ņēmis vērā jūsu gaidas, kuras paudāt mana priekšgājēja pagājušogad notikušās uzklausīšanas kontekstā. Ceru, ka ievērojāt, ka tas ir kalpojis par iedvesmu programmai, ar kuru šodien jūs iepazīstināju.

Noslēgumā gribu pateikt, ka mēs dzīvojam iepriekš nepieredzētos laikos. Mēs saskaramies ar arvien lielākiem izaicinājumiem gan mājās, gan ārpus tām. Strādājot kopā, mēs varam izveidot stipru Eiropas plānu, kas ļaus stāties pretī šiem izaicinājumiem.

Strādājot kopā, mēs varam padarīt Eiropas tirdzniecības politiku atbilstošu nākotnes prasībām.

Paldies!