84 blog posts
 • Speech at MFF conference organised by the Bulgarian Presidency (09.03.18)
  Published by Günther Oettinger12 March 2018

  Speech at MFF conference organised by the Bulgarian Presidency (09.03.18)

  In less than two months (2 may 2018), we will propose the new long term EU Budget termed Multi-Annual Financial Framework (MFF). In this speech, I draw three lessons from the vivid debates I had with politicians, experts and citizens so far.
  0 comments
 • Pressekonferenz Mittelfristiger Finanzrahmen MFF 14.02.2018
  Published by Günther Oettinger23 February 2018

  Pressekonferenz Mittelfristiger Finanzrahmen MFF 14.02.2018

  Eine Woche vor dem infomellen Leaders Gipfel am 23.02. hat die EU-Kommission verschiedenene Optionen zur Diskussion vorgelegt. Niederschrift der Pressekonferenz in Bezug auf MFF:
  0 comments
 • «Προϋπολογισμός αντίστοιχος με τις φιλοδοξίες μας» - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger19 February 2018

  «Προϋπολογισμός αντίστοιχος με τις φιλοδοξίες μας» - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την επόμενη δεκαετία είναι, αναλόγως, απλώς ένα μέρος της εργαλειοθήκης που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Αλλά είναι σημαντικό. Όπως και στην περίπτωση της επικοινωνίας και των κανόνων, οι χρηματοδοτικοί πόροι μας επιτρέπουν να καθορίζουμε την κατεύθυνση για την Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία, με βάση την αλληλεγγύη μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  0 comments
 • "Buiséad atá inchurtha lenár nUaillmhian" - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger19 February 2018

  "Buiséad atá inchurtha lenár nUaillmhian" - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Dá réir sin, níl sa Chreat Airgeadais Ilbhliantúil do na deich mbliana atá romhainn ach cuid amháin den bhosca uirlisí atá faoina láimh ag an Aontas chun dul i bhfeidhm ar an todhchaí. Ach is tábhachtach an chuid é. Dála cumarsáide agus rialacha, is féidir linn treochlár a leagan síos don Eoraip sna deich mbliana atá romhainn leis na hacmhainní airgeadais againn ar bhonn na dlúthpháirtíochta idir 27 mBallstát an Aontais Eorpaigh.
  0 comments
 • "Et budget, der matcher vores ambitioner" - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  "Et budget, der matcher vores ambitioner" - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Den flerårige finansielle ramme (FFR) for det næste årti er derfor blot et af de redskaber, EU kan benytte til at forme fremtiden. Men det er et vigtigt redskab. Økonomiske ressourcer giver os lige som kommunikation og regler mulighed for at sætte kursen for Europa i de næste ti år på grundlag af solidaritet mellem EU's 27 medlemsstater.
  0 comments
 • «Un presupuesto a la altura de nuestras ambiciones» - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  «Un presupuesto a la altura de nuestras ambiciones» - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  El marco financiero plurianual (MFP) para la próxima década, por lo tanto, no es más que una parte de los instrumentos que la UE tiene a su disposición para modelar el futuro. Pero es una parte importante. Como en el caso de la comunicación y las reglas, los recursos financieros nos permiten marcar el rumbo de Europa en la próxima década sobre la base de la solidaridad entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
  0 comments
 • „Mūsų užmojus atitinkantis biudžetas“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  „Mūsų užmojus atitinkantis biudžetas“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Todėl kito dešimtmečio daugiametė finansinė programa tėra viena priemonė, kurią pasitelkusi ES galės kurti ateitį. Tačiau ji svarbi. Kaip komunikacija ir taisyklės, taip ir finansiniai ištekliai leidžia mums duoti Europai ateinančio dešimtmečio kryptį, pasinaudojant 27 Europos Sąjungos valstybių narių solidarumu.
  0 comments
 • ”Tavoitteitamme vastaava talousarvio” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  ”Tavoitteitamme vastaava talousarvio” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Monivuotinen rahoituskehys seuraavalle vuosikymmenelle on siis vain yksi väline työkalupakissa, joka EU:lla on käytettävissään tulevaisuuden suunnittelemista varten. Se on kuitenkin tärkeä väline. Kuten viestintä ja säännöt, myös taloudelliset resurssit tarjoavat mahdollisuuden näyttää Euroopalle suuntaa tulevan vuosikymmenen aikana EU:n 27 jäsenvaltion solidaarisuuden pohjalta.
  0 comments
 • „Proračun u skladu s našim ambicijama” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  „Proračun u skladu s našim ambicijama” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Tako je višegodišnji financijski okvir (VFO) za sljedeće desetljeće tek dio alata koji EU ima na raspolaganju za oblikovanje budućnosti. No on je važan dio. Kao i u slučaju komunikacije i pravila, financijska nam sredstva dopuštaju da odredimo smjer za Europu u nadolazećem desetljeću na temelju solidarnosti među 27 država članica Europske unije.
  0 comments
 • “Baġit li Jaqbel mal-Ambizzjonijiet tagħna” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  “Baġit li Jaqbel mal-Ambizzjonijiet tagħna” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għall-għaxar snin li ġejjin għaldaqstant huwa biss parti mill-kaxxa tal-għodda li huwa disponibbli għall-UE biex issawwar il-futur. Iżda huwa parti importanti. Bħal fil-każ tal-komunikazzjoni u r-regoli, ir-riżorsi finanzjarji jippermettulna li nistabbilixxu d-direzzjoni għall-Ewropa fl-għaxar snin li ġejjin fuq il-bażi tas-solidarjetà bejn is-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.
  0 comments
 • „Un buget pe măsura ambițiilor noastre” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  „Un buget pe măsura ambițiilor noastre” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Cadrul financiar multianual (CFM) pentru următorul deceniu este, așadar, doar o parte din setul de instrumente de care dispune UE pentru a modela viitorul. Dar este o parte importantă. La fel ca în cazul comunicării și al normelor, resursele financiare ne permit să stabilim direcția pe care să o ia Europa în următorul deceniu ani pe baza solidarității dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
  0 comments
 • „Rozpočet hodný našich ambicí“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  „Rozpočet hodný našich ambicí“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Víceletý finanční rámec (VFR) na další desetiletí je tedy pouze jedním z nástrojů, které má EU pro utváření budoucnosti k dispozici. Je to však nástroj důležitý. Stejně jako komunikace a pravidla umožňují finanční prostředky udat Evropě směr do příštího desetiletí, přičemž základem je solidarita mezi všemi 27 členskými státy Evropské unie.
  0 comments
 • “Mūsu mērķiem atbilstošs budžets” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  “Mūsu mērķiem atbilstošs budžets” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Daudzgadu finanšu shēma (DFS) nākamajiem desmit gadiem ir attiecīgi tikai viena daļa no instrumentu kopuma, kas ir ES rīcībā nākotnes veidošanai. Taču tā ir svarīga daļa. Līdzīgi kā komunikācijas un noteikumu gadījumā, finanšu resursi ļauj mums noteikt Eiropas virzienu turpmākajiem desmit gadiem, balstoties uz 27 Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju solidaritāti.
  0 comments
 • "Un bilancio all'altezza delle nostre ambizioni" - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  "Un bilancio all'altezza delle nostre ambizioni" - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il prossimo decennio è di conseguenza solo uno dei tanti strumenti che l'UE ha a sua disposizione per plasmare il futuro. Ma è uno strumento importante. Come per la comunicazione e le norme, le risorse finanziarie ci consentono di segnare la rotta che l'Europa seguirà nel prossimo decennio sulla base della solidarietà tra i 27 Stati membri dell'Unione europea.
  0 comments
 • „Meie ambitsioonidele vastav eelarve“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger16 February 2018

  „Meie ambitsioonidele vastav eelarve“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Seega on järgmise kümne aasta mitmeaastane finantsraamistik vaid üks ELi käsutuses olev tuleviku kujundamise tööriist. Kuid see on väga oluline tööriist. Nagu suhtlemine ja õigusnormid, võimaldavad ka finantsressursid määrata meil Euroopa arengusuund järgmiseks kümneks aastaks, tuginedes 27 liikmesriigi solidaarsusele.
  0 comments
 • "En budget som lever upp till våra ambitioner" - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger15 February 2018

  "En budget som lever upp till våra ambitioner" - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Den fleråriga budgetramen (FBR) för de kommande tio åren är därför bara en del av den verktygslåda som EU har till hands för att forma framtiden. Men det är en viktig del. På samma sätt som kommunikation och regler, ger ekonomiska resurser oss möjlighet att staka ut riktningen för EU under de närmaste tio åren, och detta ska ske på basis av solidaritet mellan Europeiska unionens 27 medlemsstater.
  0 comments
 • „Budżet na miarę naszych ambicji” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger15 February 2018

  „Budżet na miarę naszych ambicji” - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Wieloletnie ramy finansowe (WRF) na przyszłą dekadę stanowią zatem tylko jedno z narzędzi, które UE może wykorzystywać do kształtowania przyszłości. Jest to jednak bardzo ważne narzędzie. Podobnie jak wspomniane wcześniej działania komunikacyjne i przepisy, zasoby finansowe umożliwiają nam wytyczenie kierunku, w którym będzie podążać Europa w przyszłej dekadzie, w oparciu o zasadę solidarności pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
  0 comments
 • „Proračun, kos našim ambicijam“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger15 February 2018

  „Proračun, kos našim ambicijam“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Večletni finančni okvir za naslednje desetletje je zato le eden od instrumentov, ki jih ima EU na razpolago pri oblikovanju prihodnosti. Vendar gre za pomemben instrument. Tako kot komunikacija in pravila nam tudi finančni viri omogočajo, da smer, v katero se bo Evropa podala v prihajajočem desetletju, začrtamo na temelju solidarnosti med 27 državami članicami Evropske unije.
  0 comments
 • „Бюджет, който отговаря на нашите амбиции“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger14 February 2018

  „Бюджет, който отговаря на нашите амбиции“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Следователно многогодишната финансова рамка (МФР) за следващото десетилетие е само част от инструментариума на ЕС за изграждане на бъдещето. Тя обаче е важен инструмент. Както комуникацията и правилата, така и финансовите ресурси ни дават възможност да определяме посоката за Европа през следващото десетилетие въз основа на солидарност между 27-те държави — членки на Европейския съюз.
  0 comments
 • „Rozpočet primeraný našim ambíciám“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)
  Published by Günther Oettinger7 February 2018

  „Rozpočet primeraný našim ambíciám“ - speech given at the conference "Shaping our Future" (8.1.2018)

  Viacročný finančný rámec (VFR) na nasledujúce obdobie je teda len jedným z nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii na formovanie budúcnosti. Je však dôležitý. Tak, ako v prípade komunikácie a pravidiel, finančné prostriedky nám umožňujú určiť smerovanie Európy v nadchádzajúcom desaťročí založené na solidarite medzi 27 členskými štátmi Európskej únie.
  0 comments

Pages