Teagmháil

Address:

An Coimisiún Eorpach

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 An Bhruiséil

Belgium

Press contact

Ba cheart ceisteanna ó na meáin a chur chuig seirbhís phreasa an Choimisiúin Eorpaigh.

Freagrachtaí

 • Féachaint chuige go gcuirfear fás, infheistíocht agus poist nua chun cinn i mbeartais talmhaíochta agus forbartha tuaithe an Aontais.
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar cé chomh héifeachtach is a chaitear buiséad an Aontais ar thalmhaíocht agus ar fhorbairt tuaithe.
 • Caíonna a aithint le gur féidir le hearnáil talmhaíochta na hEorpa a bheith níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de agus a hastaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a laghdú.
 • Scrúdú a dhéanamh ar chaíonna chun íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a shimpliú.

Tá Phil Hogan ina bhall de na foirne tionscadail seo a leanas:

Litir mhisin

DownloadPDF - 98.7 KB

Éisteachtaí Pharlaimint na hEorpa

DownloadPDF - 99.4 KB

Foireann

Tugann foireann Phil Hogan tacaíocht dó lena chuid oibre ó lá go lá.
Leathanach na foirne

Fógraí

Féilire

Coinní agus cruinnithe

Trédhearcacht

Tá an Coimisiún tiomanta don trédhearcacht. Ar an ábhar sin foilsíonn na Coimisinéirí agus a gcabinets eolas i dtaobh na gcruinnithe a bhíonn acu le heagraíochtaí gairmiúla nó le daoine féinfhostaithe faoi cheist ar bith a bhaineann le beartais an Aontais Eorpaigh a dhéanamh nó a chur chun feidhme:

I gcomhréir le Cód Iompair an Choimisiúin do Chomhaltaí an Choimisiúin foilsíonn gach Coimisinéir Dearbhú Leasanna.

leagan barántúil sínithe den Dearbhú foilsithe ag bun an leathanaigh seo.

leagan meaisín-inléite de na Dearbhuithe go léir foilsithe freisin. Tá an méid seo i gcomhréir le riachtanais an Chóid Iompair.

Comhlíonann na Dearbhuithe Leasanna na riachtanais a leagtar amach in Airteagal 3 agus in Iarscríbhinn I den Chód Iompair nua do Choimisinéirí [pdf].

Beathaisnéis

Éireannach

 • Coimisinéir Eorpach um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe
  • 2014-anois
 • Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
  • 2011-14
 • Uachtarán Chomhairle Airí Comhshaoil an Aontais Eorpaigh
  • 2013
 • Cathaoirleach ar Chruinnithe Airí Comhshaoil Pháirtí an Phobail Eorpaigh
  • 2012-14
 • Stiúrthóir Náisiúnta Toghchánaíochta Fhine Gael
  • 2010-11
 • Stiúrthóir Eagrúcháin Fhine Gael
  • 2002-2007
 • Cathaoirleach Chomhairle Contae Chill Chainnigh
  • 1998
 • Cathaoirleach Ghrúpa Parlaiminteach Fhine Gael
  • 1995-2001
 • Aire Stáit sa Roinn Airgeadais
  • 1994-95
 • Teachta Dála
  • 1989
 • Seanadóir
  • 1987-89
 • Cathaoirleach Chomhairle Contae Chill Chainnigh
  • 1985
 • Bhunaigh sé gnó árachais agus réadmhaoine agus bhí sé ina stiúrthóir air ina dhiaidh sin
  • 1983
 • Riar sé feirm a mhuintire
  • 1981-83
 • BA san Eacnamaíocht agus sa Tíreolaíocht, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
  • 1981