Отговорности

 • Управление и договаряне на бюджета на ЕС; гарантиране, че средствата на ЕС се изразходват по максимално ефективен и ефикасен начин.
 • Докладване пред Европейския парламент, Съвета и Европейската сметна палата за това как се изразходва бюджетът.
 • Защита на бюджета на ЕС от измами и корупция.
 • Разработване на корпоративна политика за управление на таланта в момент, в който Комисията се стреми да реализира икономии при трудни икономически условия.
 • Създаване на условия до края на 2019 г. делът на жените на висше и средно управленско ниво в Комисията да достигне 40%.
DownloadPDF - 144.5 KB

Изслушвания в Европейския парламент

DownloadPDF - 152.7 KB
DownloadPDF - 208.3 KB

Екип

Екипът на Кристалина Георгиева ѝ помага в ежедневната работа.

Новини

Календар

Срещи и заседания

Прозрачност

Като част от ангажимента на Комисията за прозрачност комисарите и техните кабинети публикуват информация за своите срещи с професионални организации или самостоятелно заети лица по всички въпроси, свързани със създаването и изпълнението на политиките на ЕС:

Биография

Българско гражданство. Омъжена с едно дете.

 • Заместник-председател на Комисията по бюджета и човешките ресурси
  • 2014 г. — досега
 • Европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи
  • 2010 — 2014 г.
 • Заместник-председател и корпоративен секретар на Световната банка
  • 2008 — 2010 г.
 • Директор в Световната банка по стратегия и устойчиво развитие
  • 2007 — 2008 г.
 • Директор в Световната банка, отговорен за Руската федерация
  • 2004 —2007 г.
 • Директор в Световната банка по стратегия за околната среда
  • 2000 — 2004 г.
 • Световна банка: икономист по околна среда, старши икономист по околна среда, ръководител на сектор, директор на сектор
  • 1993 — 1999 г.
 • Консултант по икономика на околната среда в Merser Management Consulting
  • 1992 г.
 • Научен сътрудник, Департамент по икономика, Лондонско училище по икономика и политически науки
  • 1987 — 1988 г.
 • Докторска степен по икономически науки, Университет за национално и световно стопанство, гр. София
  • 1986 г.
 • Доцент в катедра "Икономикс" към Университета за национално и световно стопанство, гр. София
  • 1977 — 1993 г.
 • Магистърска степен по политическа икономия и социология, Университет за национално и световно стопанство, гр. София
  • 1976 г.