Działania w dziedzinie klimatu

Cele i strategie w dziedzinie klimatu

UE wyznaczyła sobie cele dotyczące stopniowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.

Główne cele w zakresie klimatu i energii zostały określone w:

Cele te mają wyznaczać kierunek na drodze do transformacji unijnej gospodarki do 2050 r. zgodnie z planem działania dotyczącym przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

UE śledzi swoje postępy w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych poprzez regularne monitorowanie sytuacji i składanie sprawozdań.

Przed zaproponowaniem nowych strategii Komisja przeprowadza obszerną ocenę ich potencjalnych skutków.