Działania w dziedzinie klimatu

Postępy w redukcji emisji gazów cieplarnianych

Polityka

UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie redukcji emisji do 2020 r. i wprowadza w życie przepisy, które umożliwią osiągnięcie celów wyznaczonych na 2030 r.

W 2015 r. UE odpowiadała za 10 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych. Unijna gospodarka jest jedną z największych na świecie o najniższym poziomie emisji w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Cel na rok 2020

UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu w zakresie redukcji emisji o 20 proc. do 2020 r.:

Najnowsze dane:

  • W latach 1990–2016 emisje w UE zmniejszyły się o 23 proc., podczas gdy gospodarka odnotowała wzrost w wysokości 53 proc.
  • W 2016 r. emisje w UE zmniejszyły się o 0,7 proc., podczas gdy PKB wzrósł o 1,9 proc.
  • UE nadal aktywnie uczestniczy w międzynarodowej polityce przeciwdziałania zmianie klimatu. W 2016 r. zwiększyła też swoje nakłady na działania związane z klimatem do 20,2 mld euro.

Cel na 2020 r. nie obejmuje emisji pochodzących z sektora gruntów, ale uwzględnia emisje z sektora lotnictwa międzynarodowego.

Konsekwentna polityka na szczeblu unijnym i krajowym oraz coraz powszechniejsze wykorzystywanie technologii niskoemisyjnych przyczyniły się do redukcji emisji. Przeprowadzone oceny potwierdzają, że innowacje, w tym postęp w dziedzinie energii odnawialnej i efektywności energetycznej, w największym stopniu przyczyniły się do zmniejszenia poziomów emisji w ostatnich latach. Natomiast znikomy wpływ na tę redukcję miały zmiany znaczenia poszczególnych sektorów gospodarki.

Dodatkowe informacje:

Cel na rok 2030

UE wprowadza w życie przepisy mające na celu ograniczenie emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r. – jest to element unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. i porozumienia paryskiego.

Obejmują one:

Cele z Kioto

UE i jej kraje członkowskie wywiązały się ze swoich zobowiązań w ramach pierwszego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto. UE jest też na dobrej drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych w ramach drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto.

Dodatkowe informacje:

Cele z Kioto różnią się od celów UE wyznaczonych na 2020 r., ponieważ:

  • obejmują odmienne sektory – np. użytkowanie gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF), ale wyłączają sektor lotnictwa międzynarodowego
  • dotyczą innych lat odniesienia (lata bazowe) – nie zawsze jest to 1990 r.
  • wymagają od UE, aby utrzymała swoje emisje średnio na poziomie 20 proc. poniżej poziomów w roku bazowym przez cały drugi okres rozliczeniowy (2013–2020), a nie tylko w 2020 r.

Monitorowanie i sprawozdawczość

Co roku Komisja Europejska publikuje sprawozdanie z postępów działań UE w dziedzinie klimatu. Ponadto regularnie przedstawia sprawozdania na forum ONZ.

Dokumenty

 Roczne sprawozdania z postępów w realizacji celów Protokołu z Kioto

Badania