Działania w dziedzinie klimatu

Sprawozdawczość w w zakresie celów UE na 2020 r. (europejski semestr)

Polityka

Postępy UE i jej krajów członkowskich w realizowaniu celów wyznaczonych na 2020 r. są co roku analizowane w ramach europejskiego semestru, czyli cyklu koordynacji polityki gospodarczej.

Komisja rozpoczęła również dynamiczny proces zarządzania unią energetyczną, który obejmuje analizowanie postępów w realizowaniu celów energetycznych i klimatycznych.

Przy ocenie postępów krajów uwzględniane są w szczególności:

Ocena opiera się na:

Ustalenia z 2015 r.

Emisje

Wyznaczony cel 20 proc. powinien zostać osiągnięty w całej UE, jednak sytuacja jest różna w poszczególnych krajach:

  • przewiduje się, że 23 kraje spełnią swój krajowy cel wyznaczony na 2020 r. w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji za pomocą istniejących środków
  • według najnowszych prognoz 5 krajów (Luksemburg, Irlandia, Belgia, Austria i Łotwa) będzie musiało podjąć dodatkowe wysiłki, aby zrealizować cele wyznaczone na 2020 r. w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Tematyczne zestawienie informacji przygotowane w ramach semestru europejskiego: zmiany klimatyczne i energia

W tym roku Komisja nie przedstawiła zaleceń dla poszczególnych krajów w dziedzinie energii i klimatu. Kwestia ta zostanie poruszona w ramach działań dotyczących unii energetycznej.

Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Badania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)