Działania w dziedzinie klimatu

Monitorowanie emisji i sprawozdawczość

Polityka

UE i należące do niej kraje są stronami Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz protokołu z Kioto i w związku z tym są zobowiązane do przedkładania ONZ sprawozdań:

 • raz w roku na temat swoich emisji (tzw. wykazy gazów cieplarnianych)
 • regularnie na temat realizowanych polityk i działań w obszarze zmian klimatu (tzw. raporty krajowe).

Sprawozdania roczne

Wszystkie kraje UE mają obowiązek monitorowania swoich emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych, który ustanawia własne zasady sprawozdawczości na podstawie zobowiązań uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym.

Sprawozdawczość obejmuje:

 • emisje 7 gazów cieplarnianych (wykaz gazów cieplarnianych) ze wszystkich sektorów: energetyka, procesy przemysłowe, użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), odpady, rolnictwo itd.
 • projekty, działania polityczne i środki mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
 • krajowe środki mające na celu dostosowanie się do zmian klimatycznych
 • strategie rozwoju niskoemisyjnego
 • finansowe i techniczne wsparcie dla krajów rozwijających się i podobne zobowiązania wynikające z porozumienia kopenhaskiego z 2009 r. oraz porozumień z Cancún z 2010 r.
 • wykorzystanie dochodów uzyskanych przez rządy krajowe (szacowanych na około 11 mld euro w 2013 r.) z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (kraje zobowiązały się przeznaczyć co najmniej połowę tych dochodów na działania w dziedzinie klimatu w UE i na świecie).

Przepisy dotyczące mechanizmu monitorowania

Wykazy gazów cieplarnianych

Unijny wykaz gazów cieplarnianych jest przygotowywany wiosną przez Komisję Europejską w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Środowiska.

Obejmuje okres rozpoczynający się w roku bazowym (zazwyczaj jest to rok 1990) i kończący się na dwa lata przed rokiem bieżącym (czyli wykaz z 2014 r. obejmuje okres do 2012 r.).

Wykaz UE jest sporządzany w oparciu o wykazy krajowe, na podstawie emisji zgłoszonych w ramach unijnego mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

Poprzednie lata...

Wstępne szacunki emisji

Wstępne dane szacunkowe na temat emisji w roku poprzednim można znaleźć we wstępnych szacunkach emisji dwutlenku węgla pochodzących z wykorzystywania energii, publikowanych przez Eurostat w kwietniu lub maju. Dane te obejmują jedynie jeden gaz i jeden sektor.

Aby uzyskać bardziej kompletne dane, poszczególne kraje co roku dostarczają przybliżony wykaz zawierający wstępne oszacowanie całkowitych emisji w poprzednim roku, który jest zazwyczaj publikowany jesienią.

Sprawozdania z postępów prac związanych z działaniami w dziedzinie klimatu

W ramach mechanizmu monitorowania Komisja ma także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania na temat postępów w realizacji celów z Kioto oraz unijnych celów dla UE. Sprawozdanie to obejmuje rzeczywiste emisje i prognozowane przyszłe emisje dla każdego kraju. Zawiera również informacje na temat unijnych polityk i działań, finansowania oraz przystosowania się do zmiany klimatu.

Jednocześnie jesienią Europejska Agencja Środowiska publikuje również bardziej szczegółowe sprawozdanie na temat trendów i prognoz emisji.

Regularne przedkładanie UNFCCC sprawozdań

Na mocy UNFCCC kraje rozwinięte co cztery lata mają obowiązek składania ONZ raportów krajowych zawierających dane na temat:

 • emisji i pochłaniania
 • polityk i działań mających na celu zmniejszanie emisji
 • innych działań podejmowanych w celu wdrożenia konwencji.

Od 2014 r. kraje są również zobowiązane do przedkładania co dwa lata sprawozdań okresowych (tzw. sprawozdania dwuletnie).

Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Badania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Najczęściej zadawane pytania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Linki
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)