Działania w dziedzinie klimatu

Długoterminowa strategia do roku 2050

Polityka

Komisja Europejska chce, aby do 2050 r. Europa stała się neutralna dla klimatu.

28 listopada 2018 r. Komisja przedstawiła długoterminową strategiczną wizję dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050.

Strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe. W takim procesie transformacji ważne jest również zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej.

Zgodnie z życzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej przedstawiona przez Komisję wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje prawie wszystkie dziedziny polityki UE i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C i próba obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C.

Najważniejsze dokumenty

 1. Zestawienie informacji: Długoterminowa strategia na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych
 2. Zestawienie informacji: Transformacja gospodarcza
 3. Zestawienie informacji: Transformacja przemysłowa
 4. Zestawienie informacji: Transformacja społeczna

Wkład zainteresowanych stron

 • Spotkanie z zainteresowanymi stronami, które odbyło się w dniach 10–11 lipca 2018 r., zgromadziło uczestników z sektora biznesu, badań naukowych i społeczeństwa obywatelskiego, którzy dyskutowali na temat przyszłej strategii.
 • W ramach konsultacji publicznych przeprowadzonych od 17 lipca do 9 października 2018 r. otrzymano ponad 2800 odpowiedzi.

Kolejne kroki

Długoterminowa wizja strategiczna Komisji stanowi zaproszenie do współpracy dla wszystkich instytucji UE, parlamentów krajowych, sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, miast i gmin, a także dla obywateli, zwłaszcza młodzieży. Chcemy, aby UE nadal była liderem w tej dziedzinie i mogła oczekiwać zaangażowania od innych partnerów międzynarodowych.

Ogólnoeuropejska dobrze przygotowana debata powinna pozwolić UE na przyjęcie i przedłożenie na początku 2020 r. ambitnej strategii na potrzeby Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego.

UE na szczycie COP24

Komisja przyjęła swoją wizję strategiczną 28 listopada 2018 r. przed szczytem klimatycznym ONZ (COP24), który odbył się w dniach 2–14 grudnia w Katowicach.

W trakcie konferencji w pawilonie UE odbyło się ponad 100 imprez towarzyszących, w tym kilka wydarzeń dotyczących długoterminowych perspektyw i strategii klimatycznych.

Więcej informacji na temat udziału UE w konferencji COP24

Zestawienia informacji na temat inicjatyw UE

 1. Sektor finansowy w służbie klimatu
 2. Europejski plan inwestycji zewnętrznych – szanse dla Afryki i regionu sąsiedztwa UE
 3. Wsparcie dla miast na rzecz inwestycji w obszary miejskie
 4. Inicjatywa „Czysta energia dla wysp”
 5. Wsparcie strukturalne dla regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności
 6. Europejskie działanie „Młodzi ludzie na rzecz klimatu”
 7. Instrument inteligentnego finansowania inwestycji w inteligentne budynki
 8. Zbiór przepisów unijnych w zakresie charakterystyki energetycznej budynków publicznych
 9. Inwestowanie w czyste technologie przemysłowe
 10. Czysta, konkurencyjna i oparta na sieci mobilność 
Dokumenty

2018 r. – Wizja długoterminowej strategii UE na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych

2011 r. – Plan działania na rzecz konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej

W 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. W planie przedstawiła potencjalne działania do 2050 r., które mogłyby pozwolić UE zredukować emisję gazów cieplarnianych zgodnie z celem 80–95 proc., uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym w kontekście niezbędnych redukcji emisji przez kraje rozwinięte traktowane jako grupa. W planie działania określono główne etapy na drodze do osiągnięcia celu, wyzwania polityczne, potrzeby inwestycyjne i szanse w różnych sektorach.

Najważniejsze dokumenty:

 • 04.2012 r. – Możliwości behawioralnego zwalczania zmian klimatu oraz ich właściwe uwzględnienie w ilościowych scenariuszach strategii o dłuższym czasie realizacji