Klimato politika

2050 m. ilgalaikė strategija

Politika

ES siekia, kad iki 2050 m. jos poveikis klimatui būtų neutralus, t. y. tapti neutralizuoto ŠESD poveikio ekonomika. Šis tikslas yra Europos žaliojo kurso pamatas ir atitinka ES įsipareigojimą pasaulio mastu vykdyti klimato politikos veiksmus pagal Paryžiaus susitarimą.

Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės yra ir neatidėliotinas uždavinys, ir galimybė kurti geresnę ateitį visiems.

Prie šio perėjimo prisidės visos visuomenės grupės ir ekonomikos sektoriai – nuo energetikos iki pramonės, judumo, pastatų, žemės ūkio ir miškininkystės sektorių.

Investuodama į realistinius technologinius sprendimus, įgalindama piliečius, derindama veiksmus tokiose svarbiose srityse kaip pramonės politika, finansai ir moksliniai tyrimai ir kartu užtikrindama socialinį teisingumą, ES gali rodyti pavyzdį.

Komisijos vizija

2018 m. lapkričio mėn. Komisija išdėstė neutralaus poveikio klimatui ES viziją, atsižvelgdama į visus pagrindinius sektorius ir nagrinėdama perėjimo scenarijus.

Komisijos vizija apima beveik visas ES politikos sritis ir dera su Paryžiaus susitarimo tikslu užtikrinti, kad pasaulio temperatūra kiltų gerokai mažiau nei 2 °C, ir dėti pastangas, kad tas pakilimas neviršytų 1,5 °C.

Įgyvendindama Europos žaliąjį kursą, Komisija 2020 m. pasiūlys pirmąjį Europos klimato teisės aktą, kad 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslas būtų įtvirtintas teisėje.

ES strategija

Visos Paryžiaus susitarimo šalys raginamos iki 2020 m. pateikti savo ilgalaikes, į amžiaus vidurį orientuotas išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi strategijas.

Europos Parlamentas patvirtino neutralizuoto ŠESD poveikio tikslą 2019 m. kovo mėn. rezoliucijoje dėl klimato kaitos ir 2020 m. sausio mėn. rezoliucijoje dėl Europos žaliojo kurso.

Europos Vadovų Taryba 2019 m. gruodžio mėn. patvirtino tikslą iki 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui ES, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą.

ES vadovai taip pat paprašė Komisijos kuo anksčiau 2020 m. parengti pasiūlymą dėl ES ilgalaikės strategijos, kad Taryba ją priimtų ir ji būtų pateikta Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos konvencijai (UNFCCC).

Nacionalinės strategijos

Reikalaujama, kad ES valstybės narės parengtų ilgalaikes nacionalines strategijas, kaip jos ketina mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kad laikytųsi savo įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą ir ES tikslų.

Suinteresuotųjų subjektų indėlis

  • 2018 m. liepos 10–11 d. vyko suinteresuotųjų subjektų susitikimas, per kurį būsimą ES strategiją aptarė verslo, mokslinių tyrimų sektoriaus ir pilietinės visuomenės atstovai.
  • Per 2018 m. liepos 17 d. – spalio 9 d. vykusias viešas konsultacijas gauta daugiau kaip 2 800 atsakymų.
  • Komisijos strategine vizija pradėtas ES strategijos svarstymas ES mastu, kuriame dalyvauja ES institucijos, nacionaliniai parlamentai, verslo sektorius, nevyriausybinės organizacijos, miestai, bendruomenės ir piliečiai visoje ES.

Pagrindiniai dokumentai

Dokumentai

2018 m. Ilgalaikės ES strategijos, kuria siekiama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, vizija

2011 m. Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų Europos ekonomikos sukūrimo planas

2011 m. Europos Komisija pateikė konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų Europos ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planą. Jame nurodytos galimos iki 2050 m. taikytinos priemonės, kuriomis ES galėtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagal 80–95 % tikslą, dėl kurio sutarta tarptautiniu mastu ir kurį turi pasiekti išsivysčiusios šalys kaip grupė. Plane nurodyti etapai siekiant tikslo, politikos uždaviniai, investicijų poreikiai ir galimybės įvairiuose sektoriuose.

Pagrindiniai dokumentai

  • 2012-04 – Su klimato kaitos švelninimu susijusios elgsenos galimybės ir tinkamas jų įtraukimas į kiekybinius ilgesnio laikotarpio politikos scenarijus