Δράση για το κλίμα

Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050

Πολιτική

Στόχος της ΕΕ είναι να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 – μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και συνάδει με τη δέσμευση της ΕΕ για παγκόσμια δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία αποτελεί τόσο επείγουσα πρόκληση όσο και ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Η κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και όλοι οι τομείς της οικονομίας θα παίξουν έναν ρόλο – από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έως τον τομέα της βιομηχανίας, των μετακινήσεων, των κτιρίων, της γεωργίας και της δασοκομίας.

Η ΕΕ μπορεί να πρωτοστατήσει σ’ αυτή την προσπάθεια, επενδύοντας σε ρεαλιστικές τεχνολογικές λύσεις, ισχυροποιώντας τους πολίτες και εναρμονίζοντας τη δράση σε βασικούς τομείς, όπως η βιομηχανική πολιτική, η χρηματοδότηση και η έρευνα - διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη μετάβαση.

Το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ τον Νοέμβριο του 2018, εξετάζοντας όλους τους βασικούς τομείς και διερευνώντας τρόπους για τη μετάβαση.

Το όραμα της Επιτροπής καλύπτει σχεδόν όλες τις πολιτικές της ΕΕ και συνάδει με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες διατήρησής της στον 1,5 °C.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή θα προτείνει το 2020 την πρώτη ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη για το κλίμα ώστε να μετατρέψει σε νόμο τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050.

Η στρατηγική της ΕΕ

Όλα τα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού καλούνται να κοινοποιήσουν, έως το 2020, τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές για χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τόσο για τα μέσα του αιώνα όσο και μακροπρόθεσμα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον στόχο των μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο ψήφισμά του για την κλιματική αλλαγή τον Μάρτιο του 2019 και στο ψήφισμά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τον Ιανουάριο του 2020.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2019 τον στόχο να γίνει η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, με βάση τη συμφωνία του Παρισιού.

Οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν εντός του 2020, με σκοπό την έγκρισή της από το Συμβούλιο και την υποβολή της στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC).

Εθνικές στρατηγικές

Τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να αναπτύξουν εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που απαιτούνται για την τήρηση των δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της ΕΕ.

Απόψεις των ενδιαφερομένων

  • Ενδιαφερόμενοι από τις επιχειρήσεις, την έρευνα και την κοινωνία των πολιτών συναντήθηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης στις 10-11 Ιουλίου 2018, και συζήτησαν σχετικά με την επικείμενη στρατηγική.
  • Στη δημόσια διαβούλευση που έγινε από τις 17 Ιουλίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2018 συμμετείχαν πάνω από 2800 ενδιαφερόμενοι.
  • Το όραμα της Επιτροπής έδωσε το έναυσμα για προβληματισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ, με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της, των εθνικών κοινοβουλίων, του επιχειρηματικού τομέα, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των δήμων, των κοινοτήτων και των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Βασικά έγγραφα

Τεκμηρίωση

2018 – Το όραμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

2011 – Χάρτης πορείας για μια ανταγωνιστική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έναν χάρτη πορείας για μια ανταγωνιστική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Ο οδικός χάρτης περιελάμβανε τις πιθανές δράσεις έως το 2050, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να επιτύχει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον στόχο του 80 έως 95 % που συμφωνήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο των αναγκαίων μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα. Στον χάρτη πορείας περιγράφονται τα ορόσημα για την επίτευξη του στόχου, των προκλήσεων πολιτικής, των επενδυτικών αναγκών και των ευκαιριών σε διάφορους τομείς.

Βασικά έγγραφα:

  • 04/2012 – Τρόποι συμπεριφοράς για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και η κατάλληλη ένταξή τους σε ποσοτικά σενάρια μακροπρόθεσμης πολιτικής