Klima

2050-strategien på lang sigt

Politik

EU's mål er at blive klimaneutral inden 2050 – en økonomi med nulemission af drivhusgasser. Dette mål er kernen i en europæisk grøn pagt og er i overensstemmelse med EU's engagement i den globale klimaindsats i henhold til Parisaftalen.

Omstillingen til et klimaneutralt samfund er både en presserende udfordring og en mulighed for at skabe en bedre fremtid for alle.

Alle dele af samfundet og økonomien kommer til at spille en rolle – fra energisektoren til fremstillingsindustrien, transport, bygninger, landbrug og skovbrug.

EU kan vise vejen ved at investere i realistiske teknologiske løsninger, give borgerne større indflydelse og tilpasse foranstaltninger på nøgleområder som erhvervspolitik, finans og forskning – og samtidig sikre social retfærdighed ved en retfærdig omstilling.

Kommissionens vision

Kommissionen fremlagde sin vision for et klimaneutralt EU i november 2018, hvor der blev set på alle nøglesektorer og mulighederne for overgangen.

Kommissionens vision for en klimaneutral fremtid dækker næsten alle EU's politikker og er i overensstemmelse med målet i Parisaftalen om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2° og arbejde på at holde den på 1.5°.

Som led i en europæisk grøn pagt vil Kommissionen i 2020 foreslå den første europæiske klimalov for at forankre målet om klimaneutralitet i 2050 i lovgivningen.

EU-strategi

Alle parter i Parisaftalen opfordres til senest i 2020 at fremlægge deres langsigtede lavemissionsudviklingsstrategier for perioden frem til midten af dette århundrede.

Europa-Parlamentet godkendte målet for drivhusgasneutralitet i sin beslutning om klimaforandringer i marts 2019 og beslutningen om den europæiske grønne pagt i januar 2020.

Det Europæiske Råd godkendte i december 2019 målet om at gøre EU klimaneutralt senest i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen.

EU's ledere opfordrede også Kommissionen til at udarbejde et forslag til EU's langsigtede strategi så tidligt som muligt i 2020, så den kan vedtages af Rådet og fremlægges til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC).

Nationale strategier

EU-landene skal udvikle nationale langsigtede strategier for, hvordan de planlægger at opnå de reduktioner af drivhusgasemissioner, der er nødvendige for at opfylde deres forpligtelser i henhold til Parisaftalen og EU's mål.

Input fra interesserede parter

  • På et arrangement for interesserede parter, der blev holdt den 10.-11. juli 2018, mødtes interessenter fra erhvervslivet, forskningsverdenen og civilsamfundet for at drøfte den kommende EU-strategi.
  • Der indløb over 2 800 svar til den offentlige høring fra 17. juli til 9. oktober 2018.
  • Med Kommissionens vision blev der lanceret en debat i hele EU om EU's strategi, hvor både EU's institutioner, de nationale parlamenter, erhvervslivet, ikke-statslige organisationer, samfund og borgere i hele Europa har været involveret.

Vigtige dokumenter

Dokumenter

2018 - Vision for en langsigtet EU-strategi for reduktion af drivhusgasemissioner

2011 – Køreplan for et konkurrencedygtigt og kulstoffattigt Europa

I 2011 fremlagde Kommissionen en køreplan for et konkurrencedygtigt Europa med lave kulstofemissioner senest i 2050. Køreplanen skitserer en mulig indsats frem til 2050, som kan sætte EU i stand til at gennemføre drivhusgasreduktioner på linje med det mål på 80-95 %, der er aftalt på internationalt plan i forbindelse med de nødvendige reduktioner i industrilandene som gruppe. Køreplanen indeholder også milepæle hen imod målet, politiske udfordringer, investeringsbehov og muligheder i forskellige sektorer.

Vigtige dokumenter:

  • 04/2012 – Adfærdsmæssige muligheder for modvirkning af klimaændringer og hensigtsmæssig anvendelse i kvantitative langsigtede politikscenarier