Opatření v oblasti klimatu

Dlouhodobá strategie do roku 2050

Strategie

Evropská unie chce do roku 2050 vytvořit klimaticky neutrální hospodářství s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Tento cíl je ústředním bodem tzv. Zelené dohody pro Evropu a je zároveň v souladu se závazkem EU, pokud jde o globální opatření v oblasti klimatu v rámci Pařížské dohody.

Transformace společnosti na klimaticky neutrální je nejen naléhavou výzvou, ale také příležitostí, jak připravit našim potomkům lepší budoucnost.

Svou úlohu v této transformaci budou mít všechny části společnosti a všechna hospodářská odvětví – energetika, průmysl, doprava, stavebnictví, zemědělství i lesnictví.

Evropská unie může ostatním ukázat, jak tohoto cíle dosáhnout: bude investovat do realistických technologických řešení, posílí postavení občanů a sladí opatření v klíčových oblastech, jako je průmyslová politika, finance a výzkum. Zároveň musí zajistit sociální spravedlnost tak, aby transformace proběhla spravedlivým způsobem.

Vize Evropské komise

V listopadu 2018 nastínila Komise svou vizi klimaticky neutrální Unie, a to s ohledem na všechna klíčová odvětví a možnosti transformace.

Tato vize zahrnuje téměř všechny politiky EU a je v souladu s cílem Pařížské dohody udržet globální nárůst teploty výrazně pod 2°C a usilovat o to, aby se tento nárůst udržel na 1,5°C.

V roce 2020 předloží Komise návrh první evropské právní úpravy o ochraně klimatu, čímž se cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality zakotví v právním předpisu.

Strategie EU

Smluvní strany Pařížské dohody mají do roku 2020 sdělit své dlouhodobé strategie snižování emisí skleníkových plynů, a to s perspektivou do poloviny století.

Cíl dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů podpořil také Evropský parlament ve svém usnesení o změně klimatu z března 2019 a v usnesení o Zelené dohodě pro Evropu z ledna 2020.

Cíl učinit do roku 2050 EU klimaticky neutrální podpořila v prosinci 2019 i Evropská rada.

Vedoucí představitelé zemí Unie vyzvali Komisi, aby co nejdříve v roce 2020 připravila návrh dlouhodobé strategie EU, který by mohla Rada přijmout a předložit v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

Vnitrostátní strategie

Členské státy Unie jsou povinny vypracovat vnitrostátní dlouhodobé strategie týkající se toho, jakým způsobem hodlají dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů, aby mohly splnit své závazky v rámci Pařížské dohody a cílů EU.

Příspěvky zúčastněných stran

  • Ve dnech 10. a 11. července 2018 se uskutečnila akce pro zúčastněné strany, na níž se setkali zástupci podniků, výzkumu a občanské společnosti, aby diskutovali o chystané strategii EU.
  • Veřejné konzultace, která probíhala od 17. července do 9. října 2018, se zúčastnilo více než 2800 respondentů.
  • V souvislosti s dlouhodobou vizí Komise byla zahájena celounijní diskuse o strategii EU, která zahrnuje orgány EU, vnitrostátní parlamenty, podnikatelský sektor, nevládní organizace, obce i občany.

Hlavní dokumenty

Dokumenty

2018 – Vize dlouhodobé strategie EU snižování emisí skleníkových plynů

2011 – Plán pro konkurenceschopnou nízkouhlíkovou Evropu

Evropská komise předložila v roce 2011 plán pro konkurenceschopnou nízkouhlíkovou Evropu do roku 2050. Plán představuje kroky, které by mohla EU do roku 2050 podniknout, aby snížila emise skleníkových plynů o 80 až 95 %, jak bylo dohodnuto na mezinárodní úrovni v kontextu nezbytného snížení emisí ze strany rozvinutých zemí jako celku. Plán vytyčil milníky plnění tohoto cíle, politických výzev, investičních potřeb a příležitostí v různých odvětvích.

Hlavní dokumenty:

  • duben 2012 – Zmírňování změny klimatu: behaviorální varianty a jejich vhodné začlenění do strategických kvantitativních scénářů v dlouhodobém horizontu