Действия по климата

Дългосрочна стратегия до 2050 г.

Политика

Икономиката на ЕС има за цел да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. — с нулеви нетни емисии на парникови газове. Тази цел е в основата на Европейския зелен пакт и в съответствие с ангажимента на ЕС за глобални действия в областта на климата в рамките на Парижкото споразумение.

Преходът към неутрално по отношение на климата общество представлява както неотложно предизвикателство, така и възможност за изграждане на по-добро бъдеще за всички.

Всички части на обществото и икономическите сектори ще играят роля — от енергийния сектор до промишлеността, мобилността, строителството, селското и горското стопанство.

Европа може да играе лидерска роля, като инвестира в реалистични технологични решения, оправомощава гражданите и привежда в съответствие действията в ключови области, като промишлената политика, финансите и научните изследвания, като същевременно осигури социална справедливост за справедлив преход.

Визия на Комисията

Комисията представи своята визия за неутрална по отношение на климата Европа през ноември 2018 г., като разгледа всички ключови сектори и проучи пътищата за прехода.

Визията на Комисията обхваща почти всички политики на ЕС и е в съответствие с целта на Парижкото споразумение повишаването на температурата да се задържи в световен мащаб до под 2 °C и да се полагат усилия то да се задържи на 1,5 °C.

Като част от Европейския зелен пакт Комисията ще предложи през 2020 г. целта за неутралност по отношение на климата да залегне в първия европейски законодателен акт в областта на климата.

Стратегия на ЕС

Всички страни по Парижкото споразумение относно изменението на климата са приканени да съобщят до 2020 г. своите дългосрочни стратегии за развитие при ниски емисии на парникови газове за периода до средата на века.

Европейският парламент одобри целта за постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове в своята резолюция относно изменението на климата през март 2019 г. и в резолюцията относно Европейския зелен пакт през януари 2020 г.

Европейският съвет одобри през декември 2019 г. целта Европа да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г., в съответствие с Парижкото споразумение.

Лидерите от ЕС приканиха Комисията да подготви предложение за дългосрочната стратегия на ЕС възможно най-рано през 2020 г., предвид приемането му от Съвета и представянето му на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).

Национални стратегии

Държавите от ЕС следва да разработят национални дългосрочни стратегии за това как възнамеряват да постигнат намаляване на емисиите на парникови газове, необходимо за постигането на ангажиментите по Парижкото споразумение и целите на ЕС.

Документи от заинтересовани страни

  • На среща на заинтересованите страни на 10 и 11 юли 2018 г. се събраха представители от средите на бизнеса, науката и гражданското общество за обсъждане относно предстоящата стратегия на ЕС.
  • Чрез обществена консултация от 17 юли до 9 октомври 2018 г. бяха получени над 2800 отговора.
  • Визията на Комисията даде начало на общоевропейски процес на размисъл относно стратегията на ЕС с участието на институциите на ЕС, националните парламенти, стопанските сектори, неправителствените организации, градовете, общностите и гражданите в цяла Европа.

Основни документи

Документи

2018 г. — визия за дългосрочна стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове

2011 г. — Пътна карта за конкурентоспособна нисковъглеродна Европа

През 2011 г. Европейската комисия предложи пътна карта за конкурентоспособна нисковъглеродна Европа до 2050 г. В пътната карта са представени възможните действия до 2050 г., благодарение на които ЕС може да постигне намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с целта от 80 до 95 %, договорена на международно равнище в контекста на необходимите намаления от страна на развитите държави като група. В пътната карта са посочени етапите за постигане на целта, политическите предизвикателства, потребностите от инвестиции и възможностите в различните отрасли.

Основни документи:

  • Април 2012 г. — Поведенчески възможности за смекчаване на последствията от изменението на климата и тяхното подходящо включване в количествените дългосрочни политически сценарии