Działania w dziedzinie klimatu

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

Polityka

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zawierają ogólnounijne założenia i cele polityki na lata 2021-2030.

Najważniejsze cele na 2030 r.:

  • ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.)
  • zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii
  • zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej.

W październiku 2014 r. ramy polityki zostały przyjęte przez Radę. Cele dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej zostały zwiększone w 2018 r.

Ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych

Wiążący cel polegający na zmniejszeniu do 2030 r. emisji w UE o co najmniej 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Umożliwi to UE przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu i wypełnienie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Aby osiągnąć ten cel:

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zamierza zaproponować zwiększenie tego unijnego docelowego poziomu do co najmniej 50 proc., a nawet dążyć do osiągnięcia 55 proc.

W tym celu Komisja zachęca wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w trwających 12 tygodni internetowych konsultacjach publicznych. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat ambitnego celu klimatycznego UE na rok 2030 oraz niezbędnych działań sektorowych i kształtowania polityki. Odpowiedzi respondentów Komisja wykorzysta w zaplanowanym na wrzesień 2020 r. przeglądzie unijnego celu dotyczącego redukcji emisji do 2030 r.

Zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych

Wiążący cel dla UE w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w 2030 r. na poziomie co najmniej 32 proc., w tym klauzula przeglądowa do 2023 r. umożliwiająca zwiększenie tej wartości docelowej dla UE.

Pierwotny cel na poziomie co najmniej 27 proc. został skorygowany w górę w 2018 r.

Zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej

Główny cel na poziomie co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej, który UE jako całość ma osiągnąć do 2030 r., wraz z klauzulą umożliwiającą zwiększenie tego celu do 2023 r.

Pierwotny cel na poziomie co najmniej 27 proc. został skorygowany w górę w 2018 r.

System zarządzania

Przejrzysty i dynamiczny proces zarządzania pomoże w osiągnięciu do 2030 r. celów w zakresie klimatu i energii w skuteczny i spójny sposób.

UE przyjęła zasady zintegrowanego monitorowania i sprawozdawczości, które mają zapewnić postępy w realizacji jej celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz międzynarodowych zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

W oparciu o zasady lepszego stanowienia prawa proces zarządzania obejmuje konsultacje z obywatelami i zainteresowanymi stronami.

Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu

W ramach systemu zarządzania państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021–2030. Państwa członkowskie miały obowiązek przedstawienia projektów swoich planów do końca 2018 r., a ostatecznych planów – do końca 2019 r.

Długoterminowe strategie krajowe

W ramach systemu zarządzania państwa członkowskie są zobowiązane do opracowania długoterminowych strategii krajowych i do zapewnienia spójności między tymi strategiami a swoimi krajowymi planami dotyczącymi energii i klimatu.

Korzyści

Wspólne podejście dotyczące okresu do 2030 r. pomaga zagwarantować pewność regulacyjną dla inwestorów oraz koordynować działania krajów UE.

Ramy te sprzyjają zmianom w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i tworzeniu systemu energetycznego, który:

  • zapewnia wszystkim użytkownikom energię po przystępnych cenach
  • zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii w UE
  • zmniejsza naszą zależność od importu energii
  • tworzy nowe możliwości wzrostu i nowe miejsca pracy oraz
  • przynosi korzyści dla zdrowia i środowiska – np. przez mniejsze zanieczyszczenie powietrza.
Dokumentacja

Konkluzje Rady Europejskiej

Komunikacja i inne dokumenty

Zielona księga

Inne dokumenty