Działania w dziedzinie klimatu

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030

Polityka

W ramach polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r. UE realizuje trzy główne cele. Są to:

 • ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.)
 • zapewnienie co najmniej 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii
 • zwiększenie o co najmniej 27 proc. efektywności energetycznej.

Ramy te zostały przyjęte przez przywódców poszczególnych krajów UE w październiku 2014 r. i opierają się na pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r.

Są one również zgodne z perspektywą długoterminową określoną w planie działania dotyczącym przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., planie działania do 2050 r. w zakresie energii i w białej księdze w sprawie transportu.

Ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych  

Ramy polityczne przewidują wiążący cel polegający na zmniejszeniu do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r. na obszarze UE.

Dzięki temu UE będzie mogła:

 • podjąć efektywne pod względem kosztów działania na rzecz osiągnięcia długoterminowego celu ograniczenia emisji o 80–95 proc. do 2050 r. w kontekście niezbędnych redukcji, które wspólnie powinny osiągnąć kraje rozwinięte
 • wnieść sprawiedliwy i ambitny wkład na rzecz osiągnięcia Porozumienia paryskiego.

Aby osiągnąć cel co najmniej 40-procentowej redukcji:

 • sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji musiałyby ograniczyć emisje o 30 proc. (w stosunku do poziomu z 2005 r.) – a to wymaga ustalenia indywidualnych, wiążących celów dla poszczególnych państw członkowskich.

Zwiększenie do co najmniej 27 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych

W ramach tych określono wiążący cel na szczeblu UE w zakresie zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych przynajmniej do 27 proc. zużycia energii w UE do 2030 r.

Zwiększenie o co najmniej 27 proc. efektywności energetycznej

Na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej Rada Europejska poparła orientacyjny cel w zakresie oszczędności energii na poziomie 27 proc. do 2030 r.

Cel ten zostanie poddany przeglądowi w 2020 r. pod kątem realizacji celu na poziomie 30 proc.

Nowy system zarządzania

Kontynuowane będą prace nad stworzeniem przejrzystego i dynamicznego systemu zarządzania na rzecz realizacji unii energetycznej, w tym celów dotyczących klimatu i energii na okres do 2030 r., w sposób skuteczny i spójny.

Korzyści

Wspólne podejście dotyczące okresu do 2030 r. pomaga zagwarantować inwestorom pewność regulacyjną oraz koordynować działania krajów UE.

Ramy te pomagają pobudzać zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i tworzyć system energetyczny, który:

 • zapewnia wszystkim użytkownikom energię po przystępnych cenach
 • zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii w UE
 • zmniejsza naszą zależność od importu energii
 • tworzy nowe możliwości wzrostu i nowe miejsca pracy.

To wspólne podejście przyniesie też korzyści dla zdrowia i środowiska – np. przez mniejsze zanieczyszczenia powietrza.

Niezbędne inwestycje

 • Prognozuje się, że dodatkowe inwestycje w skali roku i w całej UE sięgałyby 38 mld euro w latach 2011–2030.
 • Koszty te w znacznym stopniu zostaną zrekompensowane oszczędnościami paliwa.
 • Ponad połowa inwestycji potrzebna jest w sektorze mieszkalnictwa i sektorze usług.
 • Kraje o niższym dochodzie muszą podjąć stosunkowo większe wysiłki, ponieważ ich PKB jest niższe. Rada Europejska uwzględniła w swoich konkluzjach problem podziału wysiłku redukcyjnego i przewidziała środki sprzyjające większej sprawiedliwości i solidarności przy jednoczesnym zapewnieniu ogólnej efektywności.

Koszty systemu energetycznego

 • Koszty te nie różnią się znacząco od kosztów modernizacji starzejącego się systemu energetycznego, które i tak trzeba by było ponieść.
 • Przewiduje się, że całkowite koszty systemu energetycznego w 2030 r. wzrosną o kwotę stanowiącą równowartość 0,15 proc. unijnego PKB, jeżeli cele zostaną zrealizowane w sposób racjonalny pod względem kosztów.
 • Ogólnie następuje przesunięcie z kosztów operacyjnych (paliwo) do kosztów kapitału (inwestycje).
Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)