Działania w dziedzinie klimatu

Pakiet klimatyczno-energetyczny do 2020 roku

Polityka

Pakiet z 2020 r. stanowi zbiór wiążących przepisów, które mają zagwarantować, że UE osiągnie swoje cele w zakresie klimatu i energii do 2020 r.

W pakiecie określono trzy najważniejsze cele:

 • ograniczenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.)
 • 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE
 • zwiększenie o 20 proc. efektywności energetycznej.

Cele te zostały określone przez przywódców krajów UE w 2007 r., a w 2009 r. przyjęto przepisy w tym zakresie. Są to równocześnie główne cele strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Aby je osiągnąć, UE podejmuje działania w różnych obszarach.

System handlu uprawnieniami do emisji (ETS)

System handlu uprawnieniami do emisji jest podstawowym instrumentem UE w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z dużych elektrowni i instalacji przemysłowych oraz z transportu lotniczego.

System ETS obejmuje ok. 45 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych z UE.

W 2020 r. emisje pochodzące z tych sektorów mają być mniejsze o 21 proc. w porównaniu z rokiem 2005.

Krajowe cele redukcji emisji

Obowiązują one w sektorach nieobjętych ETS – na które przypada ok. 55 proc. całkowitych emisji w UE. Do tych sektorów należy np.:

 • mieszkalnictwo
 • rolnictwo
 • gospodarowanie odpadami
 • transport (oprócz lotnictwa).

W ramach „decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego” kraje UE przyjęły roczne wiążące cele w zakresie ograniczenia emisji w tych sektorach wyznaczone do roku 2020 (w stosunku do poziomu z 2005 r.).

Cele te różnią się w zależności od bogactwa danego kraju i ich zakres sięga od zmniejszenia o 20 proc. dla najbogatszych państw do zwiększenia o maksymalnie 20 proc. dla najbiedniejszych państw (przy czym i od nich ogólnie wymaga się, by dołożyły starań w celu ograniczenia emisji).

W ramach corocznego monitorowania postępów przez Komisję każdy kraj jest zobowiązany do informowania o poziomie swoich emisji.

Energia ze źródeł odnawialnych – cele krajowe

W ramach dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii kraje UE również ustaliły wiążące cele krajowe w zakresie zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do 2020 r.

Także te cele różnią się w zależności od pozycji wyjściowej krajów w zakresie produkcji energii odnawialnej i zdolności jej zwiększenia – od 10 proc. na Malcie do 49 proc. w Szwecji.

W rezultacie UE będzie mogła osiągnąć dzięki temu następujące cele:

 • swój cel 20 proc. wyznaczony na 2020 r. (ponad dwukrotne zwiększenie w porównaniu do 9,8 proc. z 2010 r.)
 • 10 proc. energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu.

Innowacje i finansowanie

UE wspiera rozwój technologii niskoemisyjnych np. poprzez:

Efektywność energetyczna

Środki w celu zwiększenia efektywności energetycznej określono w:

Korzyści

Dzięki osiągnięciu celów na 2020 r. powinna również nastąpić poprawa w następujących obszarach:

 • zwiększenie w UE bezpieczeństwa energetycznego – zmniejszenie zależności importu energii i urzeczywistnienie europejskiej unii energetycznej
 • tworzenie miejsc pracy, wspieranie ekologicznego wzrostu gospodarczego i zwiększenie konkurencyjności Europy.
Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Badania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Najczęściej zadawane pytania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)