Działania w dziedzinie klimatu

Światowy program działań na rzecz klimatu

Z dala od oficjalnych negocjacji międzyrządowych kraje, regiony i miasta, przedsiębiorstwa i członkowie społeczeństwa obywatelskiego z całego świata podejmują już działania na rzecz klimatu.

Partnerstwo z Marrakeszu na rzecz globalnych działań w dziedzinie klimatu

Partnerstwo to powstało w 2016 r., aby:

 • przyspieszyć podjęcie działań w dziedzinie zmiany klimatu przez wszystkie podmioty
 • podnieść poziom ambicji przed 2020 r. oraz
 • wesprzeć porozumienie paryskie.

Opiera się ono na planie działania Lima–Paryż z 2014 r., który połączył szeroko zakrojone inicjatywy z myślą o zmobilizowaniu podmiotów niepaństwowych do wniesienia wkładu w działania w dziedzinie klimatu.

Partnerstwo dotyczy siedmiu głównych obszarów tematycznych. Są to:

 • użytkowanie gruntów
 • oceany i obszary przybrzeżne
 • woda
 • osiedla ludzkie
 • transport
 • energia
 • przemysł.

Partnerstwo z Marrakeszu na rzecz globalnych działań w dziedzinie klimatu

Paryskie zobowiązanie do działania

Inicjatywy wspierane przez UE

UE i jej państwa członkowskie odgrywają aktywną rolę w promowaniu i sponsorowaniu poszczególnych inicjatyw.

Przykłady inicjatyw wspieranych przez Komisję Europejską:

Liderzy wysokiego szczebla

Na 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 21), która odbyła się w 2015 r., przedstawiciele rządów podjęli decyzję o wyznaczeniu dwóch wysokich rangą liderów ochrony klimatu (ang. Climate Champions), aby zapewnić trwałe połączenie pomiędzy Ramową konwencją ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCC) a licznymi dobrowolnymi i wspólnymi działaniami.

Liderzy ochrony klimatu

 • pomagają w popularyzacji i wspieraniu inicjatyw oraz śledzeniu wprowadzania ich w życie, na przykład zapewniając ich widoczność na wysokim szczeblu
 • pośredniczą między działaniami w terenie a negocjacjami dotyczącymi UNFCCC, a także między podmiotami niebędącymi stronami porozumienia i podmiotami, które do niego przystąpiły (stronami).

Liderzy są wyznaczani przez obecną i kolejną prezydencję COP.

Śledzenie inicjatyw podmiotów niepaństwowych

Platforma ONZ dotycząca podmiotów niepaństwowych działających na rzecz klimatu (NAZCA) ustanowiona na mocy UNFCCC umożliwia podmiotom niepaństwowym rejestrowanie swoich zobowiązań klimatycznych. W ten sposób łatwiej jest śledzić działania, które mogą pomóc poszczególnym krajom w osiąganiu ich celów w ramach porozumienia paryskiego.