Działania w dziedzinie klimatu

Międzynarodowe finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu

Polityka

Pomoc dla krajów rozwijających się w zmaganiach ze skutkami zmian klimatu wymaga znacznych nakładów finansowych. Unia Europejska jest największym darczyńcą pomocy finansowej związanej z działaniami na rzecz klimatu dla krajów rozwijających się. Jest również największym darczyńcą w zakresie pomocy na rzecz rozwoju, bowiem ponad połowa światowej pomocy na ten cel pochodzi z UE i jej krajów. Zmiany klimatu są coraz ważniejszym elementem szeroko zakrojonej unijnej strategii rozwoju.

Unijna inicjatywa światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu zapewnia krajom rozwijającym się wsparcie techniczne i finansowe, które pomoże im włączyć działania na rzecz klimatu do swojej polityki rozwoju i uwzględnić je w budżecie oraz realizować w terenie projekty niwelujące skutki zmian klimatu. Światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu to również forum dialogu i wymiany doświadczeń.

Zwiększenie nakładów na działania związane ze zmianą klimatu

Monety i rośliny na białym tle © iStockphoto

UE nadal inwestuje w działania na rzecz klimatu w obrębie Unii. Równocześnie jednak zwiększa nakłady na działania związane ze zmianą klimatu w najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych krajach, aby pomóc im w łagodzeniu skutków zmian klimatu i dostosowaniu się do nich.

Oznacza to, że:

  • Do 2020 r. co najmniej 20 proc. unijnego budżetu zostanie przeznaczone na działania związane z klimatem.
  • W latach 2014–2020 co najmniej 14 mld euro, czyli średnio 2 mld rocznie, w formie dotacji publicznych przeznaczonych zostanie na wsparcie działań w krajach rozwijających się.
  • W porównaniu ze średnim poziomem w latach 2012–2013 fundusze na międzynarodowe działania w dziedzinie klimatu wzrosną ponad dwukrotnie.

UE i jej kraje członkowskie wyłożyły ostatecznie więcej środków niż zadeklarowane 7,2 mld euro szybkiej pomocy finansowej w okresie 2010–2012 na natychmiastowe działania realizowane lokalnie w krajach rozwijających się. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej wyłożyły 7,34 mld euro.

W 2013 r. pomoc dla krajów w potrzebie wyniosła 9,5 mld euro – środki pochodziły z budżetów publicznych oraz z budżetów innych instytucji finansowych. W 2014 r. wkład UE i państw członkowskich osiągnął 14,5 mld euro.

Aby zwiększyć wsparcie dla najuboższych i najbardziej potrzebujących, UE rozpoczęła nowy etap realizacji inicjatywy światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, w ramach której wyasygnowano około 350 mln euro w okresie 2014–2020. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc dla krajów najmniej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich, aby mogły one się dostosować do skutków zmian klimatu i włączyć odporność na zmiany klimatu do swojej polityki i strategii rozwoju.

Wkład na rzecz celu 100 mld USD

UE potwierdza, że wniesie uczciwy wkład na rzecz celu wyznaczonego dla krajów rozwiniętych, polegającego na wspólnym udostępnieniu 100 mln dolarów rocznie do roku 2020 na wsparcie dla krajów rozwijających się.

W ramach porozumienia paryskiego realizację tego celu przedłużono do roku 2025. Wcześniej ustalony zostanie nowy wspólny cel.

Środki finansowe będą pochodziły z różnych źródeł publicznych i prywatnych, dwustronnych i wielostronnych oraz alternatywnych, tak aby zapewnić spójność działań łagodzących zmiany klimatu i przejrzyste wdrażanie pomocy przez kraje rozwijające się.

UE wzywa gospodarki wchodzące do zaangażowania się w tę pomoc stosownie do ich możliwości i odpowiedzialności.

UE i państwa członkowskie opracowały swoje strategie i podejścia na rzecz pozyskania większych funduszy na działania w dziedzinie klimatu do 2020 r. Zwiększenie nakładów finansowych będzie szło w parze z solidnymi pracami przygotowawczymi, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Wykorzystanie Zielonego Funduszu Klimatycznego

Zielony Fundusz Klimatyczny został utworzony w 2010 r. na konferencji klimatycznej w Cancún. ONZ odgrywa centralną rolę w kierowaniu zasobów finansowych do krajów rozwijających się i mobilizowaniu kapitału prywatnego na działania w dziedzinie klimatu.

Kraje członkowskie UE zobowiązały się dostarczyć ponad połowę zasobów funduszu: 4,7 mld USD.

Niedawno zatwierdzono osiem pierwszych inwestycji funduszu. Docelowo środki z funduszu mają być przeznaczane po połowie na działania związane z łagodzeniem zmian klimatu i działania mające na celu przystosowanie do nich.

Wsparcie dla inwestycji przyjaznych dla klimatu

Aby przejść na gospodarkę przyjazną dla środowiska i pobudzać zrównoważony wzrost gospodarczy, kraje muszą pozyskać dodatkowe fundusze publiczne i prywatne. Dodatkowe fundusze na działania w dziedzinie klimatu powinny zostać wykorzystane jako zachęta do przyjaznych dla środowiska inwestycji niskoemisyjnych, uzupełniających zasoby krajowe w krajach rozwijających się.

UE stosuje tutaj dwa podejścia:

  • bezpośrednio udziela dotacji najuboższym i najbardziej potrzebującym krajom
  • wykorzystuje dotacje do zwiększenia inwestycji prywatnych, łącząc dotacje z pożyczkami i kapitałem ze źródeł publicznych i prywatnych, w tym dwu- i wielostronnych banków rozwoju.

Na przykład UE i państwa członkowskie od 2007 r. utworzyły szereg instrumentów mieszanych, łączących w sobie dotacje oraz pożyczki i obejmujących różne regiony.

Za pomocą tych instrumentów mieszanych UE:

  • zapewniła finansowanie ponad 240 projektów łączonych w latach 2007–2014
  • pomogła uruchomić inwestycje w krajach partnerskich dzięki łączeniu unijnych dotacji z funduszami publicznymi i prywatnymi: ponad 1 mld euro unijnych dotacji przeznaczono na zielone projekty o łącznej wartości 25 mld euro w krajach o niskim i średnim dochodzie.
Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)