Działania w dziedzinie klimatu
Transparency of international climate finance

Przejrzystość międzynarodowego finansowania działań związanych ze zmianą klimatu

Polityka

Międzynarodowe przepływy środków finansowych przeznaczonych na działania na rzecz klimatu stają się coraz bardziej intensywne, dlatego przejrzystość jest ważnym narzędziem służącym budowaniu zaufania między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się krajami partnerskimi. Przyczyni się ona również do zwiększenia skuteczności finansowania takich działań.

Postępy w realizacji celu polegającego na zgromadzeniu 100 mld USD

Komisja Europejska i liczne państwa członkowskie aktywnie wspierają inicjatywę mającą na celu poprawę metod sprawozdawczości stosowanych do śledzenia postępów w realizacji wspólnego celu krajów rozwiniętych polegającego na wykładaniu 100 mld dolarów rocznie do 2020 r. na wsparcie dla państw rozwijających się.

Grupa darczyńców wypracowała:

  • wspólne stanowisko dotyczące przeznaczenia zgromadzonych środków oraz
  • wspólne metody śledzenia postępów i sprawozdawczości.

Wyniki przedstawiono w sprawozdaniu za 2015 rok opublikowanym przez OECD i Climate Policy Initiative na wniosek francuskiego i peruwiańskiego przewodnictwa konferencji klimatycznej ONZ.

Sprawozdawczość unijna i międzynarodowa

W 2013 roku UE przyjęła szczegółowe ramy sprawozdawczości dotyczące finansowania działań w dziedzinie klimatu. Rozporządzenie UE w sprawie mechanizmu monitorowania zobowiązuje państwa członkowskie do przedkładania rocznych sprawozdań dotyczących wsparcia finansowego dla państw rozwijających się oraz działań z zakresu budowania potencjału oraz transferu technologii zrealizowanych na ich rzecz. Sprawozdania muszą być oparte na jak najbardziej wiarygodnych danych.  

Sprawozdania państw członkowskich

Na szczeblu międzynarodowym strony ramowej konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) postanowiły ulepszyć ramy sprawozdawczości finansowania działań na rzecz klimatu. Aktualnie strony muszą przedkładać sprawozdania na temat finansowania co dwa lata.

W styczniu 2014 roku UE przedstawiła swoje pierwsze sprawozdanie dwuletnie obejmujące informacje na temat zasobów finansowych i transferu technologii. Kolejne sprawozdanie ma być gotowe w styczniu 2016 roku.

Finanse są również tematem rocznych sprawozdań z realizacji działań w dziedzinie klimatu opracowywanych przez UE.

Sprawozdawczość dotycząca działań służących ograniczeniu emisji

Aby międzynarodowy system działań w dziedzinie klimatu sprawnie działał, ważne jest zapewnienie pełnej przejrzystości zarówno przepływów środków finansowych na działania związane z klimatem, jak i działań finansowanych z tych środków.

UE i jej kraje członkowskie wykazują pełne zaangażowanie na rzecz współpracy z innymi stronami UNFCCC służącej temu, aby dokonywać postępów we wdrażaniu wszechstronnych ram międzynarodowych służących monitorowaniu, sprawozdawczości i weryfikacji działań służących ograniczeniu emisji.

 

Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)