Działania w dziedzinie klimatu

Ameryka Łacińska i Karaiby

Zmiana klimatu stanowi ważny aspekt stosunków UE z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Kwestie zmiany klimatu są regularnie uwzględnianie w porządku obrad spotkań na szczycie i dialogów politycznych na szczeblu regionalnym, subregionalnym i dwustronnym.

Działania w dziedzinie klimatu są również promowane w dwustronnych umowach handlowych – na przykład w umowie z Kolumbią i Peru i układzie o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową. Umowy te mają na celu ułatwienie wymiany handlowej i inwestycji zagranicznych w technologie i usługi środowiskowe w takich dziedzinach jak energia ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczna.

Dialog polityczny na szczeblu regionalnym

Zmiana klimatu jest jednym z tematów:

 • odbywających się co dwa lata szczytów UE–Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) oraz planu działania UE–CELAC
 • dialogów regionalnych dotyczących finansowania działań związanych z klimatem, które mają na celu połączenie krajowych i międzynarodowych źródeł finansowania, włączenie celów klimatycznych i finansowania do krajowego planowania, a także ułatwienie dostępu do międzynarodowych środków finansujących działania w tym obszarze
 • dialogu politycznego wysokiego szczebla między Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) a krajami partnerskimi w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów
 • unijnej dyplomacji klimatycznej, która stara się zachęcać do szybkiej ratyfikacji porozumienia paryskiego oraz dalszego doprecyzowania i wdrożenia wkładów krajowych.

Współpraca techniczna na szczeblu regionalnym

UE wspiera działania w dziedzinie klimatu w Ameryce Łacińskiej i w regionie Karaibów za pomocą:

Przykłady współpracy

Meksyk i UE współpracują w zakresie:

Brazylia i UE współpracują w zakresie:

 • rozwiązania problemu wylesiania i degradacji lasów, wrażliwości na zmiany klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu
 • instrumentów rynków emisji za pośrednictwem Partnerstwa na rzecz gotowości rynkowej w ramach Banku Światowego
 • projektów (analizy, warsztaty, wizyty studyjne) wspieranych za pośrednictwem instrumentu na rzecz dialogów sektorowych między UE a Brazylią
 • badań naukowych i innych zagadnień poruszanych przez grupę roboczą ad hoc UE-Brazylia ds. inwestycji i konkurencyjności
 • corocznego dialogu wysokiego szczebla w sprawie zmian klimatu, podczas którego omawiane są postępy w negocjacjach międzynarodowych, politykach krajowych i współpracy technicznej.

Ponadto w ramach programu działań pomiędzy UE, Meksykiem i Brazylią na rzecz niskoemisyjnej działalności gospodarczej za pośrednictwem Instrumentu Partnerstwa (2014–2020)

 • wspiera się współpracę między przedsiębiorstwami z UE, Meksyku i Brazylii
 • zapewnia się pomoc techniczną na opracowanie wspólnych propozycji działalności gospodarczej, która może być finansowo opłacalna.