Działania w dziedzinie klimatu
NER 300 Header image

Program NER300

Polityka

NER300 to program finansowania, który udostępnia około 2 mld euro na innowacyjne technologie niskoemisyjne. Koncentruje się on na bezpiecznych dla środowiska technologiach wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz na innowacyjnych technologiach energii odnawialnej na skalę handlową w UE.

Schwarze Pumpe Niemcy
SeaGen – MCT Ltd

Technologie energii odnawialnej
w centrum programu NER300

Na tej stronie przedstawiono najważniejsze informacje na temat programu NER300. Więcej informacji na temat prawodawstwa, monetyzacji uprawnień oraz wymogów w zakresie sprawozdawczości rocznej można znaleźć na stronie z dokumentacją.

Wspieranie innowacyjnych technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz technologii energii odnawialnej

Program NER300, obejmujący wszystkie państwa członkowskie UE, ustanowiono w celu wspierania szerokiego zakresu

  • technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, tj. wychwytywania przed procesem spalania, dopalania, technologii oxyfuel i zastosowań przemysłowych oraz
  • technologii energii odnawialnej, tj. bioenergii, skoncentrowanej energii słonecznej, fotowoltaiki, energii geotermalnej, energii wiatru, energii mórz i oceanów, energii wodnej oraz inteligentnych sieci.

Nazwa programu NER300 pochodzi od sprzedaży 300 mln uprawnień do emisji z rezerwy dla nowych instalacji (ang. New Entrants' Reserve – NER) wyznaczonej na potrzeby trzeciego etapu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Fundusze ze sprzedaży zostały przekazane na projekty wybrane w ramach dwóch rund zaproszeń do składania wniosków obejmujących odpowiednio 200 i 100 mln uprawnień.

Pierwsza decyzja o przyznaniu dotacji

W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków w 2012 r. Komisja Europejska przyznała dotacje w łącznej wysokości 1,1 mld euro na rzecz 20 projektów w dziedzinie energii odnawialnej.

Więcej informacji na temat finansowanych projektów można znaleźć w Pytaniach i odpowiedziach.

Projekty, które otrzymały finansowanie z programu NER300, wchodzą w etap realizacji. Do grudnia 2016 r. przyjęto ostateczne decyzje inwestycyjne i projekty mają zostać uruchomione najpóźniej do grudnia 2019 r.

Druga decyzja o przyznaniu dotacji

W ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków w 2014 r. Komisja Europejska przyznała dotacje w łącznej wysokości 1 mld euro na rzecz 18 projektów w dziedzinie energii odnawialnej i jednego projektu CCS.

Więcej informacji na temat finansowanych projektów można znaleźć w Pytaniach i odpowiedziach.

Do czerwca 2018 r. przyjęto ostateczne decyzje inwestycyjne w sprawie projektów, które otrzymały finansowanie z programu NER300. Mają one zostać uruchomione najpóźniej do czerwca 2021 r.

Aktualna sytuacja

Dalsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu NER300 nie są planowane. Komisja koncentruje się obecnie na projektach już wybranych do finansowania oraz na przygotowaniu pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach nowego funduszu innowacyjnego.

Niewykorzystane środki z projektów finansowanych w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą na świecie i w UE niektóre z 20 projektów miały trudności z pozyskaniem wystarczającego kapitału własnego lub dodatkowego wsparcia finansowego i w związku z tym musiały zostać wycofane.

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z programu NER300 i przyciągnąć dodatkowe inwestycje prywatne w innowacje niskoemisyjne, Komisja postanowiła ponownie zainwestować niewykorzystane środki z pierwszego zaproszenia.

Niewykorzystane środki, wynoszące obecnie około 623 mln euro, są ponownie inwestowane w istniejące instrumenty finansowe UE zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny: instrument InnovFin Energy Demo Projects (EDP) i instrument dłużny w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Wybrane projekty otrzymują wsparcie w formie pożyczek, jako gwarancję dodatkowego finansowania dłużnego.

InnovFin EDP

Instrument InnovFin EDP może finansować projekty w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, inteligentnych systemów energetycznych oraz magazynowania. InnovFin EDP jest instrumentem finansowym i w związku z tym jest całkowicie oparty na zasadach rynkowych. Wsparcia udziela się kwalifikowalnym projektom na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Aby ubiegać się o dotacje, promotorzy projektów mogą skontaktować się z EBI.

Dotychczas dokonano wyboru trzech projektów, które otrzymały wsparcie z niewydanych środków programu NER300 w ramach InnovFin EDP opiewające na około 73 mln euro.

W ramach usług doradczych InnovFin promotorzy projektów mają również dostęp do pomocy w opracowywaniu projektów w celu zwiększenia stopnia ich zaawansowania.

Dotychczas w ramach pomocy w opracowywaniu projektów z niewykorzystanych środków z programu NER300 sfinansowano cztery projekty.

Instrument dłużny CEF

Instrument dłużny „Łącząc Europę” może finansować innowacyjne projekty wykorzystujące energię odnawialną w sektorze transportu, takie jak ekologicznie czyste pojazdy, paliwa, infrastruktura ładowania czy sieci transportowe.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” możliwe jest łączenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i instrumentu dłużnego „Łącząc Europę”.

Promotorzy projektów mogą również rozważyć złożenie wniosku o przyznanie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” za pośrednictwem instrumentu łączonego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego transportu, który uruchomiono w listopadzie 2019 r. w celu wspierania zrównoważonego transportu w Europie.

Promotorzy projektów zainteresowani usługami doradczymi związanymi z dofinansowaniem i możliwościami łączonymi, w tym możliwościami, które są oferowane przez instrument łączony w ramach instrumentu „Łącząc Europę” dotyczący transportu, mogą zwrócić się o poradę za pośrednictwem Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (eiah@eib.org).

Niewykorzystane środki z projektów, którym przyznano finansowanie w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków

Niewykorzystane środki z wycofanych projektów w ramach drugiego zaproszenia w ramach programu NER300, które wynoszą obecnie około 735 mln euro, zostaną przekazane na rzecz funduszu innowacyjnego.

Dokumentacja

Prawodawstwo

Decyzje o udzieleniu dotacji w ramach pierwszego i drugiego zaproszenia do składania wniosków

Europejski Bank Inwestycyjny

Szablon wniosku o płatność

Szablon sprawozdania rocznego

Wytyczne

Wymiana wiedzy – dokumenty

Poniżej dostępne są dokumenty i wzory dokumentów dotyczące programu NER300.

Wymiana wiedzy – metody

Wymogi dotyczące wymiany wiedzy są częścią podstaw prawnych programu NER300. Mają na celu obniżenie ryzyka związanego z przejściem na wdrażanie na dużą skalę.

Wymiana wiedzy – wzory

Wraz z projektami Komisja Europejska opracowała formularze dotyczące gromadzenia wiedzy, które są wykorzystywane przy przekazywaniu wiedzy.

Formularze do gromadzenia wiedzy istotnej z punktu widzenia odnawialnych źródeł energii

Formularze do gromadzenia wiedzy istotnej z punktu widzenia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla – technologia OXYFUEL (CCSoxy)

Element wizualny, logo, wzór prezentacji

W prezentacjach i nagraniach wideo należy wskazać, że projekt otrzymał wsparcie Unii Europejskiej w ramach programu NER300. W tym celu należy pokazać flagę UE: