Klimat

EU:s klimatarbete och den gröna given

EU bekämpar klimatförändringarna genom en ambitiös politik på hemmaplan och ett nära samarbete med internationella partner.

EU är redan på god väg att nå sitt mål för minskade utsläpp av växthusgaser för 2020 och har lagt fram en plan för att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030.

Till 2050 ska EU vara världens första klimatneutrala region.

Förutom att minska utsläppen av växthusgaser arbetar EU också med anpassning till klimatförändringarnas effekter. EU strävar efter att vara ett klimattåligt samhället till 2050.

Den europeiska gröna given

Klimatåtgärder är kärnan i den europeiska gröna given – ett långtgående åtgärdspaket med allt från stora sänkningar av växthusgasutsläppen till investeringar i banbrytande forskning och innovation och naturskydd i EU.

Här är de första klimatinitiativen enligt den gröna given:

  • En europeisk klimatlag för att göra 2050-målet om klimatneutralitet rättsligt bindande.
  • En europeisk klimatpakt som ska involvera allmänheten och alla delar av samhället i klimatarbetet.
  • En klimatmålsplan för att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030.
  • Ny EU-strategi för klimatanpassning för att göra samhället i EU klimattåligt till 2050, dvs. fullt anpassat till klimatförändringarnas oundvikliga effekter. 

Senast i juli 2021 ska kommissionen också se över och om nödvändigt föreslå ändringar av alla relevanta instrument för att ytterligare minska växthusgasutsläppen.

På global nivå ska EU fortsätta att leda internationella förhandlingar för att höja de större förorenarnas ambitioner inför FN:s klimatkonferens i Glasgow (COP26).

Kommissionen är också angelägen om att minska sin miljöpåverkan som institution och arbetsgivare och tänker därför lägga fram en omfattande handlingsplan under 2021. Planen ska spegla målen i den gröna given och gälla alla kommissionens verksamhetsorter så att institutionen kan bli klimatneutral senast 2030. En sonderande genomförbarhetsstudie om kommissionens mål om att bli klimatneutral till 2030 har gjorts som underlag till handlingsplanen.

EU:s viktigaste lagar och strategier

Internationellt samarbete

EU samarbetar aktivt med andra länder och regioner för att nå målen i Parisavtalet.

EU verkar för långtgående klimatinsatser i multilaterala forum och i sitt bilaterala samarbete med länder utanför EU.

EU står också för stora anslag till den internationella finansieringen av klimatarbetet för att stödja utvecklingsländernas klimatarbete.

Samordning av insatserna på olika områden

Klimatarbetet och omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer att kräva stora investeringar, forskning och innovation, nya sätt att producera och konsumera och förändringar av hur vi arbetar, förflyttar oss och lever tillsammans.

EU tar sig an den här utmaningen genom att samordna sina insatser på viktiga områden:

Se även: