Podnebna politika

Podnebni ukrepi EU in evropski zeleni dogovor

EU se bori proti podnebnim spremembam z izvajanjem ambicioznih politik v EU in s tesnim sodelovanjem z mednarodnimi partnerji.

EU je že na poti doseganja cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 in je predlagala načrt za dodatno znižanje emisij za vsaj 55 % do leta 2030.

Evropa namerava do leta 2050 postati prva svetovna podnebno nevtralna celina.

Poleg zmanjševanja emisij toplogrednih plinov EU sprejema tudi ukrepe za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Evropa namerava do leta 2050 postati družba, odporna proti podnebnim spremembam.

Evropski zeleni dogovor

Podnebni ukrepi so v središču evropskega zelenega dogovora – ambicioznega svežnja ukrepov, ki zajema vse od zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do naložb v vrhunske raziskave in inovacije ter ohranjanja evropskega naravnega okolja.

Prve pobude na področju podnebnih ukrepov v okviru evropskega zelenega dogovora so med drugim:

Komisija bo do julija 2021 tudi pregledala in po potrebi predlagala revizijo vseh ustreznih instrumentov politike za zagotovitev dodatnih zmanjšanj emisij toplogrednih plinov.

Na mednarodni ravni bo EU nadaljevala z mednarodnimi pogajanji, da bi države, ki najbolj onesnažujejo okolje, svoje cilje okrepile še pred konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah v Glasgowu (COP26).

Komisija si kot institucija in delodajalec prav tako prizadeva zmanjšati svoj vpliv na okolje. Leta 2021 bo predstavila celovit akcijski načrt, ki bo odražal cilje zelenega dogovora v vseh stavbah Komisije do leta 2030 in postala podnebno nevtralna do leta 2030. Bili sta izvedeni študija izvedljivosti in ocenjevalna študija glede cilja, da Komisija do leta 2030 postane podnebno nevtralna. Ti študiji podpirata akcijski načrt.

Ključna zakonodaja in politike EU

Mednarodno sodelovanje

EU dejavno sodeluje z drugimi državami in regijami za doseganje ciljev Pariškega sporazuma.

Spodbuja ambiciozne podnebne ukrepe na večstranskih forumih in dvostransko sodelovanje z državami zunaj EU.

EU zagotavlja državam v razvoju tudi največ finančnih sredstev za podporo pri njihovih prizadevanjih na področju podnebnih sprememb.

Usklajevanje ukrepov na vseh področjih

Za boj proti podnebnim spremembam in prehod na podnebno nevtralno družbo bodo potrebne znatne naložbe, raziskave in inovacije, novi načini proizvodnje in potrošnje ter spremembe našega načina dela, prevoza in skupnega življenja,

EU v ta namen usklajuje ukrepe na ključnih področjih, denimo:

Glej tudi: