Działania w dziedzinie klimatu

Działania UE w dziedzinie klimatu i Europejski Zielony Ład

UE walczy ze zmianą klimatu, realizując ambitne strategie polityczne na swoim terytorium i ściśle współpracując z partnerami międzynarodowymi.

UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.. Wprowadza też przepisy i środki niezbędne do tego, aby osiągnąć wyznaczone na 2030 r. cele w zakresie klimatu i energii.

Do 2050 r. Europa chce stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Europejski Zielony Ład

Działania w dziedzinie klimatu są centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu – ambitnego pakietu środków obejmujących m.in. istotne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Do pierwszych inicjatyw w zakresie działań na rzecz klimatu w ramach zielonego ładu należą:

Na podstawie kompleksowej oceny wpływu oraz analizy krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, a także po uwzględnieniu odpowiedzi otrzymanych od zainteresowanych stron w ramach internetowych konsultacji publicznych, Komisja zaproponuje nowy ambitny unijny plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

Ponadto do czerwca 2021 r. Komisja Europejska dokona przeglądu wszystkich stosownych instrumentów politycznych – i w razie potrzeby zaproponuje w nich zmiany – w celu osiągnięcia dodatkowych redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na początku 2021 r. Komisja przyjmie nową, ambitniejszą strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, aby zintensyfikować działania na rzecz zabezpieczenia przed zmianą klimatu, wzmocnienia odporności, zapobiegania i gotowości. Równocześnie zagwarantuje, że przedsiębiorstwa, miasta i miejscowości oraz obywatele będą w stanie uwzględniać zmianę klimatu w swoich praktykach zarządzania ryzykiem. Konsultacje publiczne przyczynią się do opracowania nowej strategii.

Na szczeblu międzynarodowym UE nadal będzie prowadzić międzynarodowe negocjacje mające skłonić największych emitentów do przyjęcia ambitniejszych planów przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Glasgow (COP26).

Najważniejsze przepisy i polityka UE

Współpraca międzynarodowa

UE aktywnie współpracuje z innymi krajami i regionami na rzecz osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

Unia wspiera ambitne działania w dziedzinie klimatu na forach wielostronnych oraz w ramach dwustronnej współpracy z krajami spoza UE.

UE jest również największym dostarczycielem międzynarodowych środków na finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się, aby wesprzeć je w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania tej zmianie.

Dostosowanie działań we wszystkich obszarach

Walka ze zmianą klimatu i osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wymagać znacznych inwestycji, działań w obszarze badań naukowych i innowacji, nowych sposobów produkcji i konsumpcji oraz zmian w naszych metodach pracy, sposobach korzystania z transportu i wspólnego życia.

UE stara się zaradzić temu poprzez dostosowanie działań w kluczowych obszarach, takich jak: