Działania w dziedzinie klimatu

Działania UE w dziedzinie klimatu i Europejski Zielony Ład

UE walczy ze zmianą klimatu, realizując ambitne strategie polityczne na swoim terytorium i ściśle współpracując z partnerami międzynarodowymi.

UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Przedstawiła też plan dalszego ograniczenia emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

Do 2050 r. Europa chce stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Wraz z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych UE podejmuje działania mające na celu dostosowanie się do skutków zmiany klimatu. Dąży do tego, by do 2050 r. społeczeństwo Europy stało się odporne na zmianę klimatu.

Europejski Zielony Ład

Działania w dziedzinie klimatu są centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu – ambitnego pakietu środków obejmujących m.in. istotne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Do pierwszych inicjatyw w zakresie działań na rzecz klimatu w ramach zielonego ładu należą:

Ponadto do lipca 2021 r. Komisja Europejska dokona przeglądu wszystkich stosownych instrumentów politycznych – i w razie potrzeby zaproponuje w nich zmiany – w celu osiągnięcia dodatkowych redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na szczeblu międzynarodowym UE nadal będzie prowadzić międzynarodowe negocjacje mające skłonić największych emitentów do przyjęcia ambitniejszych planów przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Glasgow (COP26).

Komisja dąży również do ograniczenia swojego wpływu na środowisko jako instytucja i pracodawca. W 2021 r. przedstawi kompleksowy plan działania, w którym odzwierciedli cele zielonego ładu w odniesieniu do wszystkich swoich lokalizacji i budynków. Komisja zamierza bowiem do 2030 r. stać się instytucją neutralną dla klimatu. Aby odpowiednio przygotować ten plan działania, przeprowadzono studium wykonalności i badanie zakresu dotyczące osiągnięcia przez Komisję do 2030 r. neutralności klimatycznej.

Najważniejsze przepisy i polityka UE

Współpraca międzynarodowa

UE aktywnie współpracuje z innymi krajami i regionami na rzecz osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

Unia wspiera ambitne działania w dziedzinie klimatu na forach wielostronnych oraz w ramach dwustronnej współpracy z krajami spoza UE.

UE jest również największym dostarczycielem międzynarodowych środków na finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się, aby wesprzeć je w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania tej zmianie.

Dostosowanie działań we wszystkich obszarach

Walka ze zmianą klimatu i osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wymagać znacznych inwestycji, działań w obszarze badań naukowych i innowacji, nowych sposobów produkcji i konsumpcji oraz zmian w naszych metodach pracy, sposobach korzystania z transportu i wspólnego życia.

UE stara się zaradzić temu poprzez dostosowanie działań w kluczowych obszarach, takich jak:

Zobacz również: