Klimato politika

ES klimato politika ir Europos žaliasis kursas

ES kovoja su klimato kaita įgyvendindama plataus užmojo politiką viduje ir glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais.

Ji jau pasiekė savo 2020 m. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslą ir parengė planą, kaip iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti bent 55 proc.

Iki 2050 m. Europa siekia tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu.

Europos žaliasis kursas

Klimato politika yra Europos žaliojo kurso – plataus užmojo priemonių, pradedant plataus užmojo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, investicijomis į pažangiausius mokslinius tyrimus ir inovacijas ir baigiant Europos gamtinės aplinkos išsaugojimu – pagrindas.

Pirmosios klimato politikos iniciatyvos pagal Žaliąjį kursą:

Iki 2021 m. birželio mėn. Komisija taip pat peržiūrės ir prireikus pasiūlys peržiūrėti visas atitinkamas politikos priemones, kad būtų papildomai sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

2021 m. pradžioje Komisija priims naują, platesnio užmojo ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, kad sustiprintų pastangas prisitaikyti prie klimato kaitos ir didinti atsparumą jai, vykdyti prevencijos ir parengiamuosius darbus, užtikrindama, kad įmonės, miestai ir piliečiai galėtų integruoti klimato kaitą į savo rizikos valdymo praktiką. Rengiant naująją strategiją bus remiamasi viešomis konsultacijomis.

Tarptautiniu lygmeniu ES toliau vadovaus tarptautinėms deryboms, kad padidintų pagrindinių teršėjų užmojus rengiantis Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijai Glazge (COP 26).

Komisija taip pat sieks sumažinti savo, kaip institucijos ir kaip darbdavio, poveikį aplinkai. 2020 m. ji pateiks išsamų veiksmų planą, kaip ji pati visose savo būstinėse ketina įgyvendinti žaliojo kurso uždavinius ir neutralizuoti savo poveikį klimatui iki 2030 m. Komisijai siekiant iki 2030 m. neutralizuoti savo poveikį aplinkai buvo atliktas galimybių ir veiklos apimties tyrimas, kuriuo bus grindžiamas veiksmų planas.

Pagrindiniai ES teisės aktai ir politika

Tarptautinis bendradarbiavimas

ES aktyviai bendradarbiauja su kitomis šalimis ir regionais, kad pasiektų Paryžiaus susitarimo tikslus.

Ji skatina plataus užmojo veiksmus klimato politikos srityje daugiašaliuose forumuose ir vykdydama dvišalį bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis.

ES taip pat yra viena pagrindinių tarptautinio kovos su klimato kaita finansavimo teikėjų, remianti besivystančių šalių kovos su klimato kaita pastangas.

Veiksmų derinimas visose srityse

Kovai su klimato kaita ir perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės reikės didelių investicijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų, naujų gamybos ir vartojimo būdų, taip pat pasikeis mūsų darbo, naudojimosi transportu ir gyvenimo kartu būdai.

ES sprendžia šį klausimą derindama veiksmus svarbiausiose srityse, tokiose kaip:

Dar žr.