Ilmastotoimet

EU:n ilmastotoimet ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

EU torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla toimilla niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

EU on jo saavuttamassa vuodeksi 2020 asetetun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteensa. Se on myös esittänyt suunnitelman, jolla pyritään vähintään 55 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä.

EU:n tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Ilmastotoimet ovat keskeisellä sijalla Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa. Se sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään muun muassa vähentämään huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä, investoimaan huippututkimukseen ja innovointiin sekä säilyttämään Euroopan luonnonympäristö.

Vihreän kehityksen ohjelman ensimmäisiä ilmastoaloitteita ovat

Komission on määrä kesäkuuhun 2021 mennessä arvioida uudelleen kaikkia alan ohjauskeinoja ja ehdottaa tarvittaessa niiden tarkistamista, jotta päästöjä voitaisiin vähentää edelleen.

Vuoden 2021 alussa komissio aikoo hyväksyä uuden, entistä kunnianhimoisemman EU-strategian ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Sen avulla halutaan parantaa ilmastokestävyyttä, muutosten sietokykyä ja ennaltaehkäisyä sekä muutoksiin varautumista. Näin varmistetaan, että yritykset, kunnat ja kansalaiset voivat ottaa ilmastonmuutoksen huomioon riskinhallintatoimissaan. Strategiaa varten kerätään tietoa julkisella kuulemisella.

Kansainvälisellä tasolla EU johtaa neuvotteluja suurimpien päästötuottajien vähennystavoitteiden tiukentamisesta. Neuvottelujen tähtäimessä on tuleva YK:n ilmastonmuutoskonferenssi Glasgow'ssa (COP26).

Komissio haluaa vähentää ympäristövaikutustaan myös toimielimenä ja työnantajana. Sen on määrä esittää vuonna 2020 kattava toimintasuunnitelma siitä, miten se aikoo omissa toimipisteissään toteuttaa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ja saavuttaa ilmastoneutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Toimintasuunnitelmaa varten on teetetty toteutettavuustutkimus, jossa on kartoitettu ilmastoneutraaliustavoitteen vaatimia toimia.

EU:n keskeiset säädökset ja toimet

Kansainvälinen yhteistyö

EU tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden maiden ja alueiden kanssa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Se edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia monenvälisillä foorumeilla ja kahdenvälisessä yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

EU antaa myös eniten kansainvälistä ilmastorahoitusta, jolla tuetaan kehitysmaita niiden ilmastotoimissa.

Eri alojen toimien yhtenäistäminen

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan edellyttävät merkittäviä investointeja, tutkimusta ja innovointia, uusia tuotanto- ja kulutuskäytäntöjä sekä muutoksia työntekoon, liikenteeseen ja yhteiseloon.

Tämän vuoksi EU haluaa varmistaa, että toimet esimerkiksi seuraavilla keskeisillä aloilla ovat linjassa keskenään ja tukevat toisiaan:

Katso myös: