Kliimameetmed

ELi kliimameetmed ja Euroopa roheline kokkulepe

EL võitleb kliimamuutuste vastu sihiteadliku poliitikaga kodus ja tehes tihedat koostööd rahvusvaheliste partneritega.

EL liigub kavakohaselt eesmärgi suunas vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heidet ning on koostanud kava vähendada seda 2030. aastaks veel vähemalt 55%.

Euroopa on väljendanud soovi saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks.

Euroopa roheline kokkulepe

Kliimameetmed on Euroopa rohelise kokkuleppe keskmes. Tegemist on ambitsioonikate meetmetega, mis ulatuvad heitkoguste olulisest vähendamisest kuni tipptasemel teadusuuringutesse ja uuendustesse investeerimise ning Euroopa looduskeskkonna säilitamiseni.

Rohelise kokkuleppe raames on esimesed kliimaalased algatused järgmised:

2021. aasta juuniks vaatab komisjon läbi ka kõik asjakohased poliitikavahendid ja teeb vajaduse korral ettepaneku neid muuta, et veelgi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Komisjon võtab 2021. aasta alguses vastu uue, ambitsioonikama kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi strateegia, et tugevdada jõupingutusi kliimakindluse tagamise, vastupanuvõime suurendamise, ennetamise ja valmisoleku valdkonnas, tagades, et ettevõtjad, linnad ja kodanikud saaksid kliimamuutused oma riskijuhtimisse integreerida. Uue strateegia kavandamisel võetakse arvesse avaliku konsultatsiooni tulemusi.

EL jätkab rahvusvaheliste läbirääkimiste juhtimist, et suurendada peamiste heitetekitajate ambitsioone enne Glasgows toimuvat ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP26).

Komisjon soovib samuti vähendada oma mõju keskkonnale nii institutsiooni kui ka tööandjana. Komisjon esitab 2020. aastal tervikliku tegevuskava, mille raames rakendatakse rohelise kokkuleppe eesmärke kõigis tema hoonetes ja saavutatakse kliimaneutraalsus 2030. aastaks. Selleks et pakkuda tegevuskava koostamiseks teavet, on korraldatud teostatavus- ja hindamisuuring, mis käsitleb komisjoni kliimaneutraalseks muutmist 2030. aastaks.

Peamised ELi õigusaktid ja poliitikavaldkonnad

Rahvusvaheline koostöö

EL teeb Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks aktiivselt koostööd teiste riikide ja piirkondadega.

EL edendab ambitsioonikaid kliimameetmeid mitmepoolsetel foorumitel ja kahepoolses koostöös ELi mittekuuluvate riikidega.

EL on ka suurim kliimamuutustega seotud rahvusvahelise rahastamise pakkuja arengumaades, et toetada neid jõupingutustes muutustega kohanemisel.

Meetmete ühtlustamine kõigis valdkondades

Kliimamuutuste vastu võitlemine ja üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale nõuab märkimisväärseid investeeringuid, teadusuuringuid ja innovatsiooni, uusi tootmis- ja tarbimisviise ning muutusi meie töös, transpordikasutuses ja igapäevaelu korralduses.

EL tegeleb selle probleemiga, ühtlustades tegevust peamistes valdkondades, nagu:

Vt ka: