Δράση για το κλίμα

Δράση της ΕΕ για το κλίμα και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή μέσω φιλόδοξων εσωτερικών πολιτικών και στενής συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους.

Βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 και έχει προτείνει σχέδιο για τον περαιτέρω περιορισμό των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

Στόχος της Ευρώπης είναι, έως το 2050, να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η δράση για το κλίμα βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας —μιας φιλόδοξης δέσμης μέτρων που κυμαίνονται από τη φιλόδοξη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.

Οι πρώτες πρωτοβουλίες με στόχο τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας περιλαμβάνουν:

Έως τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης όλα τα σχετικά μέσα πολιτικής και, όπου συντρέχει ανάγκη, θα προτείνει την αναθεώρησή τους, προκειμένου να επιτευχθούν πρόσθετες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στις αρχές του 2021, η Επιτροπή θα εγκρίνει μια νέα, πιο φιλόδοξη ενωσιακή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, την πρόληψη και την ετοιμότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι πολίτες θα είναι σε θέση να ενσωματώσουν την κλιματική αλλαγή στις πρακτικές που εφαρμόζουν για τη διαχείριση του κινδύνου. Με τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης θα διαμορφωθεί ο σχεδιασμός της νέας στρατηγικής.

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ θα συνεχίσει να ηγείται στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας των σημαντικότερων ρυπαντών, πριν από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκόβη (COP26).

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να μειώσει τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο ως θεσμικό όργανο και εργοδότης. Το 2020 θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με στόχο να ανταποκρίνεται στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της και να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2030. Εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας και προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης ώστε η Επιτροπή να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2030.

Βασική νομοθεσία και πολιτικές της ΕΕ

Διεθνής συνεργασία

Η ΕΕ έχει αναπτύξει έντονη συνεργασία με άλλες χώρες και περιφέρειες για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.

Προωθεί μια φιλόδοξη δράση για το κλίμα σε πολυμερή φόρουμ και στη διμερή συνεργασία της με χώρες εκτός της ΕΕ.

Η ΕΕ αποτελεί επίσης κορυφαίο χορηγό διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα με σκοπό τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ευθυγράμμιση της δράσης σε όλους τους τομείς

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η επίτευξη της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία, νέους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε τις μεταφορές και συμβιώνουμε.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ευθυγραμμίζοντας τη δράση σε βασικούς τομείς, ενδεικτικά:

Βλ. επίσης: